Daně 

Významné úpravy v oblasti pravidel pro uplatnění srážkové daně v Německu

Navrhovaný zákon by významně zpřísnil uplatňování pravidel proti účelovému využívání výhod smluv o zamezení dvojímu zdanění (tzv. treaty shoppingu) a upravil stávající procesní postupy týkající se srážkové daně. Přístup stanovený v návrhu zákona by vedl k výraznému zpřísnění podmínek pro využívání snížené sazby srážkové daně podle smlouvy o zamezení dvojímu zdanění či směrnice EU. Zahraniční investoři by měli zrevidovat struktury a platby prováděné německou společností, na něž se může vztahovat srážková daň.

Dne 20. ledna 2021 schválila německá vláda návrh zákona o modernizaci úlev od srážkové daně a potvrzení o osvobození od srážkové daně (Abzugsteuerentlastungsmodernisierungsgesetz), který zahrnuje významné návrhy změn pravidel proti treaty shoppingu a také modernizaci procesních postupů týkajících se domácí srážkové daně. Změny by přinesly zpřísnění uplatňování pravidel v souvislosti s treaty shoppingem a došlo by k omezení podmínek, za kterých se mohou nerezidentní společnosti kvalifikovat pro nárok na úlevu (snížení) srážkové daně. Návrh zákona neobsahuje navržené datum účinnosti změn opatření proti treaty shoppingu, takže by změny měly nabýt účinnosti v roce, v němž bude zákon přijat.

Návrh rovněž obsahuje změny v pravidlech pro stanovení převodních cen a začlenění postupů pro uzavření předběžných cenových dohod (závazných posouzení) do domácího daňového zákona. Navrhované zmírnění německých exteritoriálních daňových pravidel týkajících se zdanění práv duševního vlastnictví registrovaných v německé veřejné evidenci či rejstříku, jež bylo součástí původního návrhu zákona, nakonec nebylo do schváleného návrhu zákona zahrnuto.

Úprava pravidel proti účelovému využívání výhod smluv (treaty shoppingu)

Úprava pravidel proti treaty shoppingu je reakcí německé vlády na několik rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie, v nichž soud dospěl k závěru, že současná podoba pravidel proti treaty shoppingu porušuje právo EU. Úprava pravidel zohledňuje jak tuto judikaturu, tak požadavky obecného pravidla proti zneužití v článku 6 Směrnice EU proti vyhýbání se daňovým povinnostem (ATAD).

Podobně jako současná pravidla by navrhovaná opatření proti treaty shoppingu platila tam, kde je nárokováno zvýhodnění na základě smlouvy o zamezení dvojímu zdanění nebo směrnice EU (směrnice o mateřských a dceřiných společnostech nebo směrnice o úrocích a licenčních poplatcích), a rovněž tam, kde je uplatňována jednostranná úleva od srážkové daně v rámci domácího zákona o daních z příjmů. Navrhovaná pravidla by se nicméně více než ta současná opírala o subjektivní prvky. Došlo by k uplatnění dvoustupňového přístupu, který je tvořen základním pravidlem, podle nějž by za určitých podmínek platila obecná domněnka zneužití smlouvy s možností vyvrátit tuto domněnku ve druhé fázi poskytnutím protiargumentů o příslušných nedaňových důvodech pro umístění nerezidentní společnosti (v rámci struktury) s ohledem na příslušný druh příjmu.

Procesní postupy týkající se srážkové daně

Kromě úprav opatření proti treaty shoppingu by návrh zákona zavedl některá opatření k aktualizaci a modernizaci současných procesních postupů pro uplatnění snížené sazby srážkové daně v rámci smlouvy o zamezení dvojímu zdanění či směrnice EU. Obecný rámec opatření, podle nějž se pro nárokování snížené sazby srážkové daně v souladu s daňovou smlouvou nebo směrnicí EU předem vyžaduje potvrzení o osvobození od srážkové daně, by se nezměnil. V případě, že takové potvrzení není k dispozici, platí v době uplatnění srážky lokální sazba srážkové daně a snížená sazba dle daňové smlouvy nebo osvobození dle směrnice EU musí být nárokována v rámci refundačního řízení.

Aktualizovaná pravidla pro srážkovou daň by zavedla proces elektronického podávání a elektronickou databázi pro proces refundace (vrácení daně) a osvobození od daně. Elektronické podávání žádostí o potvrzení o osvobození od daně a vrácení srážkové daně by mělo být k dispozici od roku 2023.

Postup při podávání žádostí o potvrzení o osvobození od srážkové daně a žádostí o vrácení srážkové daně by se zjednodušil tím, že by spolkový daňový úřad přijímal potvrzení o zahraničním daňovém domicilu z jiných jurisdikcí a nevyžadoval by potvrzení od zahraničních finančních úřadů na německých žádostech/formulářích.

Tříletá doba platnosti pro potvrzení o osvobození od srážkové daně by v rámci navrhovaných opatření zůstala nezměněna; platnost by se nicméně odvíjela od data vydání potvrzení, a nikoliv data podání žádosti, jak tomu bylo doposud. Tato změna by rovněž měla v praxi dopad na srážkovou daň, která se stane splatnou v přechodném období mezi podáním žádosti a vydáním potvrzení o osvobození od daně.

Návrh úprav navíc obsahuje podrobná pravidla týkající se vydání potvrzení o zaplacení srážkové daně u dividend a zavádí sankce za porušení těchto pravidel.

Jedná se o výtah z článku zveřejněného na webových stránkách Deloitte Německo, kde naleznete úplnou verzi.

Převodní ceny Dvojí zdanění Srážková daň ATAD Mezinárodní zdanění dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right