Daně 

Z judikatury NSS: odpočet na výzkum a vývoj

Nejvyšší správní soud („NSS“) vydal dvě důležitá rozhodnutí v oblasti odčitatelné položky na výzkum a vývoj („VaV“). V prvním případě řešil možnou podjatost správce daně v důsledku přiznávání cílových odměn za neuznávání odpočtu na VaV a ve druhém případě pak uznatelnost náhrad na dovolenou v rámci odpočtu na VaV.

Odměny za neuznání odpočtu na VaV

První spor je specifický hned ze dvou důvodů. Poprvé byly zveřejněny konkrétní parametry dokumentu nazvaného „Podmínky pro příslib cílové odměny, příslib cílové odměny“, který adresovalo Generální finanční ředitelství („GFŘ“) v roce 2016 jednotlivým finančním úřadům. A pravděpodobně poprvé v historii daňových sporů bylo u NSS rozhodnuto o kasační stížnosti v rámci veřejného jednání, a to právě s cílem prověřit a objasnit důvodnost kasační námitky týkající se možné podjatosti správce daně. Dokument podle NSS definoval podmínky, za kterých náležely správcům daně odměny za neuznání odpočtu na VaV, konkrétně při snížení uplatněného odpočtu o 2,5 mil. Kč a více. Tuto praxi finanční správy, která úředníky provádějící daňové kontroly motivovala cílovými odměnami, následně zkritizoval NSS na svých webových stránkách v rámci sekce tiskových zpráv. Obdobný dokument GFŘ by měl existovat i pro doměrky v důsledku kontroly převodních cen.

Dovolená je nákladem za práci

Druhý spor se týkal možnosti uplatnění náhrad na dovolenou v rámci uznatelných nákladů na odpočet na VaV. Již v roce 2015 byla tato oblast diskutována s GFŘ v rámci příspěvku na Koordinační výbor Komory daňových poradců. Tehdejší závěr předkladatelů příspěvku obhajující možnost uznání náhrad za dovolené v rámci odpočtu nebyl ze strany GFŘ odsouhlasen. Praxe krajských soudů za poslední téměř rok ukázala, že dva krajské soudy se přiklonily k variantě zahrnutí náhrad, naproti tomu jeden krajský soud v rámci svého rozhodnutí náhrady na dovolenou neuznal. A právě případ posledního jmenovaného byl jako první projednán u NSS s jasným dílčím závěrem, který říká, že náhrady mzdy za dovolenou patří mezi osobní náklady, a jsou tudíž uznatelné v rámci odčitatelné položky na podporu VaV. NSS své rozhodnutí zdůvodnil mimo jiné argumentem, že čerpání dovolené je nezbytné k zachování základních fyziologických potřeb lidské bytosti a nárok na ni je podmíněn konáním práce, a to i při uskutečňování projektů VaV, čímž se stává „nákladem za práci“, a nikoli nákladem za „nepřítomnost v práci“.

Novela zákona přinesla od dubna nová pravidla

Oba rozsudky NSS vedle výše uvedených nových skutečností řešily již několikrát projudikovanou nutnost naplnění všech formálních požadavků na projektovou dokumentaci a oddělenou nákladovou evidenci a povinnost schválení projektové dokumentace před zahájením řešení projektu VaV. Právě poslední jmenovaná povinnost byla odstraněna novelou zákona o daních z příjmů, kdy od 1. dubna 2019 mají poplatníci místo schválení projektové dokumentace povinnost zaslat oznámení o záměru uplatnit odpočet na VaV svému příslušnému správci daně. Shrnutí novely v oblasti VaV jsme přinesli například v článku Nová pravidla pro daňový odpočet na výzkum a vývoj.

S našimi klienty zjednodušujeme administraci odpočtu a kontrolujeme dodržování všech povinností daných legislativou a vývojem judikatury prostřednictvím našeho softwarového nástroje R&D Calculation Tool, o kterém si můžete přečíst na našem webu.

Tomuto tématu se budeme věnovat také na našem semináři Podpora výzkumu a vývoje v ČR.

GFŘ Výzkum a vývoj Přímé daně dReport zpravodaj
Daně 

Krátce z mezinárodního zdanění [září 2020]

Dne 1. září 2020 implementovala Česká republika pravidla úmluvy MLI do smluv o zamezení dvojího zdanění uzavřených s Austrálií a Kanadou. Evropská komise zveřejnila studii o mezeře ve výběru DPH v zemích EU, podle níž byla největší mezera ve výběru DPH zaznamenána v Rumunsku. Lotyšsko a Rumunsko mohou i nadále uplatňovat vyšší limity pro registraci k DPH malých podniků. Daňová uznatelnost úroků placených společnostem rezidentním v nespolupracujících jurisdikcích bude ve Švédsku od roku 2021 omezena. Polsko pravděpodobně zruší možnost vyjmout zahraniční příjmy ze zdanění v Polsku. Slovinsko vydalo pokyny pro správné nastavení daňového režimu smluv o zpětném leasingu. 

23. 9. 2020
Daně 

Blíží se legislativní proces zavedení daně z digitálních služeb do finále?

Uplynuly již téměř tři měsíce od posledního posunu v legislativním procesu implementace daně z digitálních služeb. Za poslední počin lze považovat usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ze dne 10. června 2020. V něm rozpočtový výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona o dani z digitálních služeb ve druhém čtení schválila, a to bez připomínek v rozsahu pozměňovacího návrhu, kterým se sazba daně z digitálních služeb snižuje ze 7 % na 5 %. 

21. 9. 2020