Daně 

Zahájení příjmu žádostí o podporu v OP PIK

Na konci září a během října bude zahájen příjem žádostí o podporu v několika výzvách Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020, jejichž bližší popis uvádíme níže.

Program Inovace
Ve středu 26. září byl zahájen příjem žádostí o podporu do programu Inovace (Inovační projekt), který je zaměřen na podporu projektů zavádějících do výroby a na trh nové nebo inovované výrobky, technologie či služby. Mezi podporované aktivity patří například činnosti produktové inovace jako posílení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb, činnosti procesní inovace jako zvýšení efektivity procesu výroby či poskytování služeb.

Kdo může o dotaci žádat:

 • Malé, střední i velké podniky. Velké podniky však pouze s podmínkou, že předložený projekt má pozitivní vliv na životní prostředí.

Na co se dotace vztahuje:

 • Výdaje na projektovou dokumentaci.
 • Výdaje na stavbu.
 • Výdaje na výrobní technologie, stroje a zařízení.
 • Výdaje na software a data.
 • Výdaje na práva k užívání duševního vlastnictví.
 • Výdaje na certifikace produktů.
 • Výdaje na marketingovou inovaci.

Výše dotace na jeden projekt:

 • 1 mil. Kč – 40 mil. Kč.

Míra podpory na jeden projekt:

 • Maximálně 45 % způsobilých výdajů pro malé podniky.
 • Maximálně 35 % způsobilých výdajů pro střední podniky.
 • Maximálně 25 % způsobilých výdajů pro velké podniky.

Příjem žádostí:

 • 26. září 2018 – 27. listopadu 2018.

Jedná se o průběžnou výzvu. Projekt musí být realizován na území České republiky, mimo území hlavního města Prahy, kdy rozhoduje skutečné místo, kde je projekt realizován. Bonifikovány jsou projekty realizované v okresech vykazujících podíl nezaměstnaných osob vyšší, než je průměrný podíl za ČR.

Program Potenciál
V pondělí prvního října začíná běžet lhůta pro podání žádostí o podporu v programu Potenciál, který podporuje projekty zaměřené na vybudování nebo rozšíření center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací. Podporován je nákup pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení výzkumně-vývojového centra.

Kdo může o dotaci žádat:

 • Malé, střední i velké podniky. Velké podniky však pouze s podmínkou, že předložený projekt má pozitivní vliv na životní prostředí nebo je hlavním záměrem projektu spolupráce velkého podniku s malým nebo středním podnikem na konkrétním projektu výzkumu a vývoje (dále jen VaV).

Na co se dotace vztahuje:

 • Výdaje na dlouhodobý hmotný majetek nezbytný pro výkon činností VaV a vybavení centra VaV jako nákup pozemků, budov, strojů a jiného zařízení. Musí se však jednat o odepisovatelná aktiva (mimo pozemek).
  • Výdaje na nákup pozemků jen do výše 10 % celkových skutečných způsobilých investičních výdajů.
  • Výdaje na pořízení stavby/novostavby jen do výše 40 % celkových způsobilých investičních výdajů.
 • Dlouhodobý nehmotný majetek splňující podmínky výzvy, a to do výše 50 % celkových způsobilých investičních výdajů na projekt.
 • Výdaje na povinnou publicitu.

Výše dotace na jeden projekt:

 • 2 mil. Kč – 30 mil. Kč.

Míra podpory na jeden projekt:

 • Maximálně 50 % způsobilých výdajů pro všechny typy velikostí podniků.

Příjem žádostí:

 • 1. října 2018 – 15. ledna 2019.

Jedná se o kolovou výzvu. Projekt musí být realizován na území České republiky, mimo území hlavního města Prahy, kdy rozhoduje skutečné místo, kde je projekt realizován. Bonifikovány jsou projekty realizované v okresech vykazujících podíl nezaměstnaných osob vyšší, než je průměrný podíl za ČR.

Program Nemovitosti
Na konci října, 22. 10. 2018, je stanoveno zahájení lhůty pro podání žádostí o podporu v programu Nemovitosti, který podporuje projekty zaměřené na rekonstrukce technicky nevyhovujících budov či na rekonstrukce objektů typu brownfield na objekt určený k podnikání.

Kdo může o dotaci žádat:

 • Malé a střední podniky.

Na co se dotace vztahuje:

 • Výdaje na dlouhodobý hmotný majetek, jako je například rekonstrukce, modernizace, výstavba nebo odstranění staveb, úprava pozemků, inženýrské sítě, komunikace ke stavbám a další.
 • Další výdaje související se stavbou, jako například projektová a inženýrská činnost či studie a dokumentace, které budou zařazeny do dlouhodobého hmotného majetku.

Výše dotace na jeden projekt:

 • 1 mil. Kč – 30 mil. Kč.

Míra podpory na jeden projekt:

 • Maximálně 45 % způsobilých výdajů pro malé podniky.
 • Maximálně 35 % způsobilých výdajů pro střední podniky.

Příjem žádostí:

 • 22. října 2018 – 22. května 2019.

Jedná se o průběžnou výzvu. Projekt musí být realizován na území České republiky, mimo území hlavního města Prahy, kdy rozhoduje skutečné místo, kde je projekt realizován. Bonifikovány jsou projekty realizované v okresech vykazujících podíl nezaměstnaných osob vyšší, než je průměrný podíl za ČR.

Článek je součástí zpravodaje dReport – říjen 2018, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

OP PIK Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right