Daně 

Zápis do evidence údajů o skutečných majitelích

Od 1. ledna 2018 mají všechny právnické osoby a svěřenské fondy povinnost zapsat údaje o svém skutečném majiteli do veřejného rejstříku – evidence údajů o skutečných majitelích. Tato povinnost je nově uložena v souvislosti s novelou zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu („AML zákon“) a zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

  • Kdo je skutečným majitelem?

Za skutečného majitele se podle § 4 odst. 4 AML zákona považuje fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě, ve svěřenském fondu nebo v jiném právním uspořádání bez právní osobnosti. Skutečným majitelem je vždy konkrétní fyzická osoba. AML zákon dále uvádí, které skutečnosti můžou indikovat skutečného majitele. Naplnění těchto skutečností, ale nemusí nutně znamenat, že je daná osoba skutečným majitelem. Vždy je potřeba posoudit, zda má tato osoba možnost vykonávat rozhodující vliv.

Společnosti mají povinnost svého skutečného majitele identifikovat a zaznamenávat aktuální údaje ke zjištění a ověření totožnosti skutečného majitele včetně údajů o skutečnosti, která zakládá postavení skutečného majitele či jiného odůvodnění, proč je tato osoba považována za skutečného majitele.

  • Evidence údajů o skutečných majitelích

Evidence údajů o skutečných majitelích je neveřejným rejstříkem. Údaje o skutečném majiteli se neposkytují spolu s opisem zápisu z veřejného rejstříku a ani se neuveřejňují. Výpis údajů z evidence skutečných majitelů může získat zapsaná osoba. Výpis údajů z evidence skutečných majitelů může v omezeném rozsahu údajů obdržet ten, kdo prokáže zájem v souvislosti s předcházením trestným činům podílnictví, legalizace výnosů z trestné činnosti, jejich zdrojovým trestným činům a trestného činu teroristického útoku.

Do evidence bude umožněn dálkový přístup pro soudy, orgány činné v trestním řízení, správce daně, Finanční analytický úřad, Českou národní banku a další státní orgány. Dálkový přístup bude umožněn také povinným osobám podle AML zákona, které budou moct využívat údaje uvedené v evidenci údajů o skutečných majitelích v rámci procesů identifikace a kontroly klienta.

  • Zápis do evidence údajů o skutečných majitelích

Právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku musí zapsat svého skutečného majitele do evidence do 1. ledna 2019. Ostatní osoby, které mají povinnost zapsat svého skutečného majitele do evidence, musí splnit tuto povinnost do 1. ledna 2021.

Do evidence se zapisují následující údaje o skutečném majiteli:

  1. jméno a adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště,
  2. datum narození a rodné číslo, bylo-li přiděleno,
  3. státní příslušnost, a
  4. informace o skutečnosti zakládající postavení skutečného majitele.

Informace o skutečnosti zakládající postavení skutečného majitele se dokládají příslušnými listinami a dokumenty. Takovým dokumentem může být například výpis ze zápisu ve veřejném rejstříku nebo zakladatelské dokumenty.

Zápis do evidence údajů o skutečných majitelích je do 1. ledna 2019 osvobozen od poplatku, po uplynutí této doby bude poplatek činit 1000 Kč.

  • Jaké jsou následky nezapsání skutečného majitele do evidence?

Právní předpisy nestanovují přímou sankci za nesplnění povinnosti zapsat údaje o skutečném majiteli do evidence skutečných majitelů, avšak takovýto postup může mít negativní dopad na obchodní aktivity společností. Nezapsání skutečného majitele do evidence může způsobit nemožnost účastnit se veřejných zakázek, získat dotaci z evropských fondů nebo ztížení získání bankovního financování.

Podle oznámení zveřejněného na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu řídicí orgán Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost předpokládá zavést do výzev vyhlašovaných od června roku 2018 podmínku stanovující, že žadatelem dotace programů nebude moci být subjekt, který ke dni podání žádosti nemá zapsány skutečné majitele v evidenci údajů o skutečných majitelích.

Článek je součástí zpravodaje dReport – červen 2018, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky

AML zákon dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right