Právo 

Zelená transformace pokračuje, Modernizační fond vyhlásil nové výzvy pro zařízení, která potřebují emisní povolenky

Evropská unie si je vědoma důležitosti zelené transformace, a proto poskytuje členským státům staronové zdroje. Nedávno byl tak schválen Fond spravedlivé transformace, který se 17,5 miliardami eur pomůže uhelným regionům. Zároveň EU pokračuje v programu LIFE, který podporuje inovativní environmentální projekty. A pozadu není ani Česko, které vyhlašuje nové výzvy Modernizačního fondu na modernizaci zdrojů a technologií. Zároveň ale platí, že je veřejnou podporu potřebné pečlivě hlídat. Proto Komise zveřejnila pokyny, kterými upravuje podmínky státní podpory ve vztahu k systému emisních povolenek. Jak totiž ukazuje nový nástroj OECD, veřejná podpora často směřuje i do neekologických řešení, jako jsou fosilní paliva.

Podívejte se i na další témata, kterým se věnujeme v našem EnviLaw zpravodaji #6:

Pokud chcete, aby vám v budoucnu neunikla žádná důležitá novinka, přihlaste se k odběru EnviLaw zpravodaje!

Unie schválila Fond spravedlivé transformace se 17,5 miliardami eur

Rada Evropské unie schválila nařízení, kterým se zřizuje fond s celkem 17,5 miliardami eur. Fond má umožnit a usnadnit přechod na zelenou ekonomiku a je jedním ze způsobů, kterým se Evropská unie snaží dosáhnout svého cíle omezit 55 % emisí skleníkových plynů do roku 2030. Fond vychází mj. z uvědomění, že každý členský stát EU má jinou startovní pozici ohledně přizpůsobování se klimatickým změnám a přechodu na zelenou, uhlíkově neutrální ekonomiku.

Finanční prostředky z fondu mají tak především usnadnit zemím, jejichž ekonomiky jsou závislé na fosilních palivech a uhlíkově intenzivním průmyslu, přechod k zelenějšímu a diverzifikovanějšímu hospodářství. Primárně proto finance poputují do oblastí, ve kterých je nutné omezit využívání černého a hnědého uhlí, ropy či rašeliny. Prostředky jsou určené malým a středním podnikům, vč. start-upů. Důraz je přitom kladen na adaptaci zaměstnanců na nové pracovní pozice, podporu při hledání práce či sociální inkluzi.

Modernizační fond vyhlašuje nové výzvy na modernizaci zdrojů a technologií

Modernizační fond vyhlásil tři nové výzvy, díky kterým mohou desítky průmyslových zařízení, které jsou zařazeny do unijního systému obchodování s povolenkami a mají dosud nejvyšší podíl na znečišťování ovzduší v ČR, připravit ekologizaci svých provozů. Jedná se především o zařízení ze sektorů výroby oceli a železa, cementu a vápna, celulázy a papíru, chemického průmyslu, rafinérií apod.

První dvě výzvy cílí na menší projekty, kde podpora nepřesahuje 15 milionů eur, třetí se vztahuje na projekty nákladnější. Škála projektů, které mohou získat podporu, je široká. Může se jednat jak o rekonstrukci, tak náhradu starého zdroje za nový – je však podmínkou, aby nové palivo bylo považováno za čisté. Výše dotace se bude pohybovat od 30 % do 80 %, výhodu při poskytování pak budou mít podniky v uhelných regionech. Žádosti lze podávat od 19. července 2021 do konce ledna 2022.

Program LIFE pro životní prostředí a oblast klimatu pokračuje i v období 2021 až 2027

Evropská unie schválila pokračování programu LIFE, který financuje ekoinovační projekty v celé Unii. Program se zaměřuje na projekty v oblasti biologické rozmanitosti, oběhového hospodářství, klimatické změny a přechodu na čistou energii. Cílem tohoto programu je přispět v oblasti energetiky ke spravedlivé transformaci na udržitelné, oběhové, energeticky účinné hospodářství založené na energii z obnovitelných zdrojů, které je neutrální z hlediska změny klimatu a odolné vůči klimatickým změnám, k ochraně, obnově a zlepšování kvality životního prostředí. Pro období 2021-2027 je k dispozici celkem 5,4 mld. eur.

Výhodou programu LIFE je vysoká flexibilita navrhovaného projektu, možnost propojit soukromou a veřejnou sféru a taky vědeckou stránku a byznys. Na druhou stranu se jedná o velmi kompetitivní evropský program, kde je kladen vysoký důraz na inovativnost a aplikovatelnost řešení.

Povolenky na emise skleníkových plynů po roce 2021 zasahují do pravidel veřejné podpory

Evropská komise vydala Pokyny k některým opatřením státní podpory v souvislosti se systémem obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů po roce 2021. Pokyny stanovují podmínky, za nichž mohou být zvláštní opatření podpory obchodování s emisními povolenkami slučitelná. Dále reagují na trend, kdy v důsledku zvýšení cen uhlíku nadále hrozí riziko, že společnosti z odvětví, které mají největší náklady na ETS, převedou své podnikání do jiných jurisdikcí (tzv. carbon leakage). Členské státy mohou podnikům poskytnout podporu až ve výši 75 % nepřímých nákladů na ETS.

Jak vypadá veřejná podpora fosilních paliv po celém světě

The Fossil Fuel Subsidy Tracker vznikl na základě spolupráce mezi Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a Mezinárodním institutem pro udržitelný rozvoj (IISD). Tato mapa ukazující přehled dotací do fosilních paliv v rámci celého světa poskytuje obraz o poskytovaných dotacích a subvencích, a to jak pro spotřebitele, tak producenty fosilních paliv. Doplní tak stávající snahy mezinárodních organizací o sledování tohoto odvětví, a možná se stane i důležitým nástrojem k vytváření energetické politiky.

EnviLaw zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right