Daně 

Změny v uplatňování úroků z úvěrů jako odečitatelné položky od základu daně z příjmů fyzických osob od 1. ledna 2021

V zákoně o dani z příjmů došlo od 1. ledna 2021 k několika zásadním změnám, jež se vztahují k uplatnění úroků z úvěru ze stavebního spoření, z hypotečního úvěru poskytnutého bankou a z úvěru poskytnutého stavební spořitelnou na financování bytové potřeby, na splacení úvěru nebo zápůjčky použité na financování bytové potřeby jako odečitatelné položky od základu daně z příjmů fyzických osob.

Zásadní změnou je snížení výše úroků, kterou si poplatník může uplatnit jako odečitatelnou položku od základu daně z příjmů fyzických osob. Od 1. ledna 2021 se totiž v zákoně změnila částka úroků z úvěrů uplatnitelná jako odečitatelná položka, a to z 300 000 Kč na 150 000 Kč u jedné společně hospodařící domácnosti.

Pro posouzení, zda se na vás tato změna vztahuje nebo ne, je nutné podívat se na okamžik, kdy k obstarání bytové potřeby financované z daného úvěru došlo. Pokud k obstarání bytové potřeby došlo od 1. ledna 2021, budete si moct uplatnit úroky z úvěru maximálně do výše 150 000 Kč. Pokud k obstarání bytové potřeby financované z úvěru došlo do 31. prosince 2020, vztahuje se na vás dle přechodných ustanovení právní úprava platná do tohoto data a můžete si nadále uplatňovat úroky v úhrnné výši až do 300 000 Kč ročně u jedné společně hospodařící domácnosti. Rozhodným okamžikem obstarání bytové potřeby u úplatného nabytí se rozumí den provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí, tzn. den, kdy byl návrh na vklad do katastru nemovitostí podán.

Dále v zákoně o dani z příjmů došlo ke změně týkající se nabytí pozemku a lhůty, do kdy poplatník musí na pozemku započít výstavbu bytového domu, rodinného domu, jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru. Lhůta 4 let započetí výstavby se nemění, ale mění se okamžik, od kterého se lhůta 4 let počítá. V zákonné úpravě do 31. prosince 2020 to byl den uzavření úvěrové smlouvy. Od 1. ledna 2021 je to okamžik nabytí pozemku (tzn. den podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí), čímž dochází k malému prodloužení lhůty pro zahájení výstavby na daném pozemku.

Jak již bylo zmíněno, důležitým bodem pro posouzení, zda byste měli postupovat podle nových nebo starých pravidel, je okamžik obstarání bytové potřeby. Například pokud jste se v roce 2021 rozhodli uzavřít nový úvěr na refinancování již dříve uzavřeného úvěru, kterým byl úvěr na obstarání bytové potřeby do 31. prosince 2020, pak pro posouzení uplatnění výše úroků z úvěru jako odečitatelné položky použijete stará pravidla. I nadále si tak můžete uplatnit úhrn úroků až do výše 300 000 Kč za rok.

Již při přípravě přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2021 nebo ročních zúčtováních za rok 2021 se změny ohledně uplatnění úroků z úvěru od 1. ledna 2021 mohou promítnout do výše uplatnitelných úroků. Může se pak stát, že ne všechny zaplacené úroky na obstarání bytové potřeby bude moci daňový poplatník uplatnit jako odečitatelnou položku, neboť v rámci jedné společně hospodařící domácnosti úroky z úvěrů převýší limit 150 000 Kč.

K některým sporným situacím týkajících se stanovení rozhodného okamžiku pro uplatnění staré nebo nové výše úroků z úvěru se vyjádřily Ministerstvo financí ČR spolu s Generálním finančním ředitelstvím v rámci Koordinačního výboru č. 570/27.01.21 ze dne 24. března 2021. Zápis z jednání tohoto Koordinačního výboru může daňovým poplatníkům a mzdovým účetním poskytnout návod, jak některé sporné otázky týkající se změn od 1. ledna 2021 v uplatňování úroku z úvěru jako odečitatelné položky řešit.

Úvěry Přímé daně Úroky

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right