Daně 

Znovuzavedení osvobození úrokových příjmů nerezidentů z tzv. eurobondů

Dne 30. září 2021 byla ve Sbírce zákonů vyhlášena novela zákona o bankách, do které byla v rámci pozměňovacích návrhů načtena také změna zákona o daních z příjmů. Ta spočívá ve znovuzavedení osvobození úrokových příjmů nerezidentů z tzv. eurobondů, tedy dluhopisů vydávaných v zahraničí poplatníky se sídlem v České republice, a to s účinností od 1. ledna 2022.

V posledním roce prošla tato oblast poměrně turbulentním vývojem, kdy původní osvobození úrokových příjmů nerezidentů z eurobondů, zavedené v roce 2014, bylo daňovým balíčkem v roce 2021 zrušeno a následně došlo v rámci zmíněné novely zákona o bankách s účinností k 1. lednu 2022 k jeho opětovnému zavedení. Dle přechodných ustanovení zůstává původní osvobození zachováno pro eurobondy emitované do 31. prosince 2021, přičemž „nový režim“ osvobození se uplatní u eurobondů emitovaných po 1. lednu 2022. Obě osvobození na sebe tedy plynule navazují, nicméně dochází k určitým změnám v podmínkách pro uplatnění osvobození (viz dále).

Dle důvodové zprávy bylo hlavním cílem opětovného zavedení osvobození zabezpečit atraktivitu eurobondů emitovaných tuzemskými společnostmi na mezinárodních kapitálových trzích a snížit administrativu emitentů spojenou se zjišťováním informací pro správnou aplikaci srážkové daně u úroků plynoucích nerezidentům. Aby se zabránilo zneužití, obsahuje nový text ustanovení oproti původnímu znění navíc výluku z osvobození v případě úroků vyplácených nerezidentovi, který je osobou kapitálově spojenou s emitentem nebo s emitentem vytvořil právní vztah převážně za účelem snížení základu daně nebo zvýšení daňové ztráty.

Z pohledu snahy snížit administrativní náročnost se domníváme, že vzhledem k širokému důkaznímu břemeni plátců ohledně aplikace správného režimu srážkové daně bude při výplatě úrokových příjmů z eurobondů nerezidentům nutné ověřovat kromě skutečnosti, zda se jedná o rezidentního, nebo nerezidentního příjemce, také splnění nových podmínek (tj. absence kapitálové propojenosti či právního vztahu převážně za účelem snížení základu daně mezi příjemcem a emitentem), což může být v praxi značně problematické. Připomínáme také, že při výplatě osvobozených úroků z eurobondů nerezidentům, které by přesahovaly hranici 300 tis. Kč, má plátce i nadále povinnost podat na finanční úřad oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí dle § 38da zákona o daních z příjmů, a to nejpozději do 31. ledna následujícího kalendářního roku. V této oblasti tak nedošlo k žádným změnám.

Dluhopisy Daň z příjmů Přímé daně dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right