COVID-19  Daně 

Zpětné uplatnění daňové ztráty

Další z opatření směřujících ke zmírnění dopadů krize vzniklé v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19, které navrhuje vláda, je z pera Ministerstva financí ČR. Změna se týká zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“), a to konkrétně zavedení konceptu tzv. zpětného uplatnění daňové ztráty. Nově je navrženo, aby možnost uplatnění daňové ztráty jako položky odčitatelné od základu daně byla v zákoně o daních z příjmů rozšířena. Daňová ztráta by měla být uplatňována nejen v bezprostředně následujících obdobích, jak tomu bylo doposud, ale i v obdobích předcházejících po vzniku daňové ztráty. Tento návrh již prošel vnějším připomínkovým řízením, nicméně podle posledních informací nebude projednán ve stavu legislativní nouze jako ostatní opatření ke zmírnění dopadů pandemie, ale projde standardním legislativním procesem.

Na úvod je vhodné zmínit, že oproti původním předpokladům nebude zpětné uplatnění daňové ztráty jednorázovým nástrojem ke zmírnění aktuální krize, ale jedná se o zavedení instrumentu, který bude v zákoně o daních z příjmů nově zakotven. Dle slov Ministerstva financí ČR bude možnost zpětného uplatnění daňové ztráty plnit funkci automatického stabilizátoru v zákoně o daních z příjmů, který bude pro poplatníky použitelný při náhlých ekonomických propadech.

Rozšíření období, za které lze daňovou ztrátu uplatnit

Dosavadní zákon o daních z příjmů dával možnost uplatnit daňovou ztrátu jako odčitatelnou položku, a to v 5 zdaňovacích obdobích bezprostředně následujících po zdaňovacím období, za které byla daňová ztráta vyměřena. Nový text zákona nejen že umožňuje uplatnit daňovou ztrátu zpětně, ale také opouští zažitý koncept vymezení časového úseku pro uplatnění této odčitatelné položky ve formě zdaňovacích období. Období, za které bude nově možné uplatnit daňovou ztrátu, určí začátek takového období. Začátek období, za které chceme daňovou ztrátu uplatnit, musí proběhnout během 2 let (24 měsíců) před začátkem období, za které se daňová ztráta stanoví, nebo v 6 letech (72 měsíců) po skončení tohoto období. Vymezení období, za která lze daňovou ztrátu uplatnit, se tak mění zásadním způsobem. Pokud však vezmeme v úvahu běžného poplatníka, jehož zdaňovací období je kalendářní rok, potom navržená novela znamená, že oproti stávajícím 5 zdaňovacím obdobím bude moci uplatnit daňovou ztrátu v následujících 6 zdaňovacích obdobích a k tomu navíc ve 2 zdaňovacích obdobích předcházejících, tj. zpětně.

Podle navržených přechodných ustanovení by nový režim měl být použitelný pro daňové ztráty vzniklé za období, které skončilo ode dne 30. června 2020. Na daňové ztráty vyměřené za období, která skončila před tímto datem, budou platit dosavadní pravidla pro daňové ztráty a jejich uplatnění. V případě poplatníka, který má zdaňovací období nastavené jako kalendářní rok, to znamená, že nový režim bude aplikován poprvé na daňovou ztrátu stanovenou za rok 2020 s tím, že ji bude možné uplatnit zpětně oproti základu daně z roku 2018 a 2019.

Procesní aspekty nového konceptu uplatnění daňové ztráty

Zpětné uplatnění daňové ztráty bude realizováno formou dodatečného daňového přiznání za vybraná předcházející období. Zpětným uplatněním daňové ztráty tak poplatník sníží svůj základ daně, a tedy i svou daňovou povinnost. Pokud byla daň za toto předcházející období již zaplacena, vznikne přeplatek ve výši rozdílu mezi zaplacenou daní a dodatečně stanovenou daňovou povinností. Pro získání finančních prostředků musí poplatník o vrácení přeplatku v případě, že bude vratitelný, požádat. Pro úplnost dodáváme, že zpětné uplatnění daňové ztráty je na volbě poplatníka, a to i v případě, že se jedná o příjemce investičních pobídek.

Velmi důležité je v této souvislosti zmínit vliv vzniku daňové ztráty na lhůtu pro stanovení daně neboli tzv. prekluzivní lhůtu. Prekluzivní lhůta je zákonem o daních z příjmů pro ztrátová období stanovena speciálně. Pro období, v němž daňová ztráta vznikla, tak i pro všechna zdaňovací období, za která lze tuto daňovou ztrátu uplatnit, končí prekluzivní lhůta současně se lhůtou pro stanovení daně za poslední zdaňovací období, za které bylo možné daňovou ztrátu naposledy uplatnit. Toto ustanovení tedy platí a s menší úpravou bude nadále platit pro uplatnění daňových ztrát v bezprostředně následujících obdobích. Zároveň se ale dotkne i uplatnění daňové ztráty za předcházející období, protože i to jsou nově období, za která lze daňovou ztrátu uplatnit. Pozitivní zpráva ovšem je, že tato dlouhá prekluzivní lhůta by měla být uplatněna u zpětného uplatnění daňové ztráty pouze za období, kde bude daňová ztráta zpětně skutečně uplatněna. Jinými slovy, pokud daňová ztráta zpětně uplatněna nebude, potom běží lhůta pro stanovení daně za tato vybraná předcházející období standardním způsobem.

Urychlení vrácení vratitelného přeplatku

Jak již bylo zmíněno, samotný koncept zpětného uplatnění daňové ztráty není jednorázovým protikrizovým nástrojem, ale normou, která nám v zákoně o daních z příjmů již dlouhodobě zůstane. Projev snahy o jednorázové zmírnění krize způsobené pandemií COVID-19 však představuje nově navržené speciální přechodné ustanovení, které říká, že lhůta pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, jež skončilo v období od 30. června 2020 do 29. června 2021, bude činit 3 měsíce po jeho uplynutí, a to i v případě, že se jedná o poplatníka, který má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem nebo jehož daňové přiznání podává daňový poradce či advokát. Tedy obecně poplatníka, který podává daňové přiznání ve lhůtě 6 měsíců po skončení zdaňovacího období. Ustanovení je však považováno za formu výhody, proto pokud daňový subjekt daňové přiznání do 3 měsíců od konce zdaňovacího období nepodá, zůstává mu zachována standardní lhůta pro podání daňového přiznání. V případě poplatníka, který má zdaňovací období nastaveno jako kalendářní rok, bude tedy lhůta pro podání daňového přiznání za rok 2020, která je ve výše uvedených případech standardně do 1. 7. 2021, fakultativně zkrácena do 1. 4. 2021. Cílem tohoto přechodného ustanovení je pro tato konkrétní období, která spadají do let zasažených krizí, urychlit vyměření daňových ztrát a tím také vrácení potenciálních vratitelných přeplatků za předcházející období.

Návrh na zavedení zpětného uplatnění daňové ztráty je aktuálně Ministerstvem financí ČR ještě precizován, a proto jej budeme nadále sledovat a v průběhu legislativního procesu vám přineseme informace o jeho vývoji.

COVID-19 Daň z příjmů Přímé daně dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right