Daně 

Aktuálně k oznamovací povinnosti přeshraničních uspořádání (DAC VI)

Na základě šesté novely Směrnice o správní spolupráci v oblasti daní (tzv. DAC VI) má být v členských státech EU včetně České republiky zavedena povinnost ekonomických subjektů oznamovat finančním úřadům některé přeshraniční transakce a další uspořádání, tak aby správce daně získal lepší přehled o využívání daňových předpisů a o agresivním daňovém plánování. Proces oznamování měl začít fungovat od 1. července 2020, vzhledem k současné situaci se diskutuje o možnosti posunutí původně navrhovaných lhůt, stále však není schválen konkrétní návrh.

Původní návrh Evropské komise na posunutí lhůt o 3 měsíce, o kterém jsme vás informovali v našem květnovém článku, nebyl členskými státy do konce května projednán. Aktuálně by se měl připravovat v rámci Evropské komise návrh nový, s možností posunout první lhůty pro oznamování až na začátek roku 2021 (dle přijaté směrnice by měla nová povinnost začít platit od 1. července 2020). Stále je tak ve hře možný posun lhůt pro plnění oznamovací povinnosti o přeshraničních uspořádáních splňujících tzv. charakteristické rysy – a je otázkou, jak se k tomu postaví jednotlivé členské státy. V některých státech EU je již legislativa schválena a nová oznamovací povinnost se uplatňuje (Polsko). Nový návrh by měl dávat členským státům možnost volby lhůty posunout – mohlo by tak dojít k situacím, že některé státy začnou oznamovací povinnost uplatňovat již od 1. července 2020 a jiné umožní lhůty posunout až od začátku roku 2021.

Implementace v Česku

České republice zatím nebyla příslušná legislativa schválena (směrnice je implementována prostřednictvím novely zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní a návrh zákona prošel v rámci tzv. implementačního balíčku třetím čtením v Poslanecké sněmovně dne 5. června 2020). V rámci tzv. krizového balíčku (aktuálně vrácen Senátem Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy) je nicméně předložen vládou návrh na změnu zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní – konkrétně zavedení možnosti mimořádného prodloužení lhůty na základě nařízení vlády. To by mělo dle důvodové zprávy umožnit pružně reagovat na případný návrh na úrovni Evropské komise.

Česká finanční správa avizovala, že v návaznosti na schválení návrhu novely směrnice k DAC VI na úrovni EU (mělo by se projednat a schválit do konce června) by i ČR na základě nařízení vlády přistoupila k prodloužení lhůt pro oznamování, a to následovně:

  • u přeshraničních uspořádání, jejichž první krok byl realizován v období od 25. 6. 2018 do 30. 6. 2020 (včetně), nejpozději do 28. 2. 2021;
  • u přeshraničních uspořádání, která byla zpřístupněna či připravena k zavedení nebo jejichž první krok byl již realizován, v období od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020 (včetně), nejpozději do 30. 1. 2021;
  • u přeshraničních uspořádání, která byla zpřístupněna či připravena k zavedení nebo jejichž první krok byl již realizován, od 1. 1. 2021, nejpozději do 30 dnů od takové rozhodné skutečnosti.

O dalším vývoji na úrovni EU i v ČR vás budeme informovat. Již nyní nicméně doporučujeme ověřit si, nakolik může tato nová povinnost dopadat i na vaši společnost – a případně zvážit nezbytná opatření a nastavení interních procesů.

Směrnice DAC 6 Přímé daně dReport zpravodaj
Daně 

Firmy a dotace: Nestačí jen vyplnit formulář, každý projekt a žádost vyžadují specifickou péči, říká manažer z poradenského týmu pro granty a pobídky

Události z první poloviny roku 2020 znamenaly pro mnoho firem velmi významný, převážně negativní zásah do jejich fungování, a o to více se jejich pozornost začala ubírat směrem k veřejným zdrojům. Stát totiž podnikatelům dlouhodobě nabízí celou řadu nejrůznějších druhů finanční podpory na jejich výzkum, vývoj či investice. Získat ale dotaci či slevu na dani není otázka jednoho formuláře. Své o tom ví Martin Schulz, manažer z daňového oddělení Deloitte, který se se svým týmem zaměřuje na oblast grantů a odpočtů, a který podnikatelům se získáváním zmíněných příspěvků z veřejných zdrojů pomáhá. 

2. 7. 2020
Daně 

Aktuální vývoj legislativního procesu zákona o daních z příjmů

Legislativní proces na poli zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“) je velmi překotný, jeho vývoj je obtížně predikovatelný a navíc jsou jednotlivé změny fragmentované do mnoha „balíčků“, což monitoring plánových změn značně komplikuje. Proto jsme z aktuálních návrhů vybrali ty nejdůležitější a níže shrnujeme jejich legislativní vývoj. 

24. 6. 2020