Právo 

Co přináší novela zákona o evidenci skutečných majitelů 

Od letošního října se chystá nová a jednodušší definice skutečného majitele. Na její implementaci je navázáno poskytování evropských dotací České republice. Nesplnění povinnosti zapsat skutečného majitele do evidence skutečných majitelů může mít za následek až zákaz vyplatit této osobě jakýkoliv prospěch.

Důvod novelizace zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů („ZESM“)

Evropská komise vede s Českou republikou řadu řízení pro porušení povinností vyplývajících ze zakládacích smluv Evropské unie. Jedním z nich je řízení kvůli nesprávné implementaci směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu („V. AML směrnice“). Tato směrnice je v českém právním řádu implementována mj. do ZESM. V těchto dnech tak byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 245/2022 Sb., kterým se mění ZESM („Novela ZESM“), aby byl v souladu s V. AML směrnicí.

Zajímavé je, že Evropská komise podmínila nápravou implementace V. AML směrnice podání první žádosti České republiky o platbu z Národního plánu obnovy, bylo tedy zcela zásadní, aby byla Novela ZESM schválena co nejrychleji. Novela ZESM bude účinná od 1. října 2022.

Tento článek má za cíl představit Novelu ZESM a navrhnout možné další kroky pro její adresáty, tedy v zásadě všechny obchodní korporace.

Hlavní změny Novely ZESM

Primárním důvodem Novely ZESM je tedy skutečnost, že Evropská komise České republice vytýká, že není ZESM v souladu se zněním V. AML směrnice v následujících případech:

  1. definice „skutečného majitele“, zejména nadbytečnost pojmu koncového příjemce;
  1. chybějící identifikace skutečných majitelů u zvláštních typů soukromých právnických osob, zejména stávající výjimky dle § 7 současného znění ZESM.

Uvedené oblasti jsou i předmětem Novely ZESM a budou tedy rozebrány dále v tomto článku. Novela ZESM pak dále upravuje i některé navazující oblasti, například související s fungováním evidence skutečných majitelů („Evidence“), ty jsou však spíše dílčího charakteru.

Novela ZESM pak nepřímo ovlivní např. i zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů („AML zákon“) tam, kde je vázán na definici skutečného majitele (např. § 9 AML zákona).

Nová definice skutečného majitele

Zásadním prvkem Novely ZESM je opuštění dvoukolejnosti definice skutečného majitele prostřednictvím pojmů koncového příjemce a osoby s koncovým vlivem, čímž byla nově definice skutečného majitele zásadně zjednodušena. Nově bude skutečným majitelem každá fyzická osoba, která v konečném důsledku vlastní nebo kontroluje právnickou osobu nebo právní uspořádání. Další pojmy jsou novelizovány v návaznosti na tuto změnu.

Klíčovými pojmy jsou tedy pojmy „vlastnictví“ a „kontrola“, které je dle důvodové zprávy nutné vykládat extenzivně a spíše v jejich laickém smyslu jako „opanování“ právnické osoby, a tedy nikoliv pouze v jejich zákonných významech.

Novela ZESM pak v § 4 komplexně mění kritéria pro stanovení, jaká fyzická osoba vlastní nebo kontroluje danou korporaci, přičemž přebírá formulace z V. AML směrnice. Na rozdíl od stávajícího znění ZESM nově nepůjde pouze o „ukázání na osobu s koncovým vlivem“, ale o bezpodmínečný příznak toho, že je daná osoba skutečným majitelem. Nová definice obsahuje jak exaktní kritéria (25% podíl na hlasovacích právech atd.), tak i měkká kritéria – uplatňování rozhodujícího vlivu v korporaci jinými prostředky (který pak dále rozvíjí). Tato kritéria zákon stanovuje alternativně, stačí tedy splnit alespoň jedno z nich.

Omezení výjimek

Doposud v § 7 stávajícího znění ZESM existovala výjimka, dle které skutečného majitele neměla řada kategorií entit. Typicky šlo o stát a územní samosprávné celky (obce, kraje) a entity jimi vlastněné či zřízené, jako např. státní podniky, školy či veřejné výzkumné instituce. Zároveň se však v tomto ustanovení nacházely i další entity, jako jsou společenství vlastníků jednotek nebo politické strany.

V Novele ZESM je tato výjimka omezena, a to pouze na dvě kategorie entit. Výjimka se má vztahovat zejména na stát a územní samosprávné celky a entity jimi financované nebo rozhodujícím způsobem ovlivňované, dále je stanovena vyvratitelná domněnka neexistence skutečného majitele, např. u státních podniků. V případě obchodních korporací se vyžaduje přímé či nepřímé vlastnictví podílů na nich státem či územně samosprávným celkem (tedy krajem či obcí). Z výjimky tedy potenciálně vypadla řada kategorií entit – SVJ, honební společenstvo, politické strany, církve či odborové organizace, leda splní podmínku financování či rozhodujícího vlivu státu či územně samosprávného celku.

Další kroky

Přestože není Novela ZESM nikterak rozsáhlá, dotýká se důležitých oblastí, kterým je nutné věnovat pozornost.

Dobrou zprávou je, že zrušení pojmu koncový příjemce, osoba s koncovým vlivem ani další obdobné terminologické změny nebudou pro většinu evidujících osob znamenat povinnost měnit svůj stávající zápis v Evidenci, neboť do jednoho měsíce po účinnosti Novely ZESM dojde v tomto směru k automatické úpravě terminologie v zápisech v Evidenci.

Pokud měly entity v Evidenci před účinností Novely ZESM jako skutečného majitele zapsanou osobu, která již s účinností Novely ZESM nebude nadále považována za skutečného majitele, nebude nutné provádět její výmaz, protože se ze zákona nebude k tomuto zápisu přihlížet a takovýto neaktuální údaj nebude považován za nesrovnalost. Nic však nebrání tomu, aby výmaz takové osoby byl na návrh, resp. na žádost proveden.

Obecně platí, že entity, které si splnily evidenční povinnost podle dosavadní právní úpravy, budou mít na přizpůsobení údajů Novele ZESM lhůtu šesti měsíců, po kterou se na ně nebudou vztahovat negativní následky nesrovnalostí v Evidenci. Prakticky by se však povinnost aktualizovat údaje v Evidenci měla týkat pouze těch stávajících zápisů, které jsou ve světle nové úpravy neúplné, tj. případů, kdy skutečný majitel v Evidenci zapsán není, ačkoli by dle nové úpravy zapsán být měl.

Co se týká entit, které před účinností Novely ZESM neměly skutečného majitele (např. SVJ, politické strany, odborové organizace), i v tomto případě mají povinnost zajistit, aby údaje v Evidenci odpovídaly Novele ZESM, a to do šesti měsíců od účinnosti Novely ZESM. Také zde Novela ZESM počítá s automatickým průpisem potřebných informací z příslušných rejstříků.

V každém případě doporučujeme provést kontrolu, jednak zda stávající zápis v Evidenci po provedení automatických úprav či nově provedený automatický průpis údajů z jiných rejstříků do Evidence odpovídá skutečnosti a jednak zda se okruh skutečných majitelů konkrétní entity, tak jak byl identifikován a zapsán dle dosavadní úpravy, v důsledku změny definice skutečného majitele nezměnil (nerozšířil či nezúžil).

Je třeba včas prověřit dopad Novely ZESM na vaši společnost

V návaznosti na Novelu ZESM je tedy třeba zvážit, jak vaši společnost ovlivnila zejména změna definic, a to jak s ohledem na možné změny v osobách zapisovaných do Evidence, tak i na informace požadované povinnými osobami dle AML zákona (typicky půjde o banky), které mají v řadě případů povinnost zjistit a ověřit totožnost skutečného majitele svého klienta a dále jej prověřit, např. z pohledu politické exponovanosti osob nebo přítomnosti na sankčních seznamech.

Závěrem tohoto článku připomínáme, že nesplnění povinnosti zapsat skutečného majitele do Evidence může mít za následek až zákaz vyplatit této osobě jakýkoliv prospěch.

Zákon o evidenci skutečných majitelů dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right