COVID-19  Daně 

COVID-19: Stabilizační balíček II, přehled stávajících opatření pro daňové poplatníky a úvěrový program COVID

Vláda zveřejnila další opatření pro daňové poplatníky a podnikatele v souvislosti se zmírněním dopadů pandemie koronaviru (tzv. stabilizační a liberalizační balíček II). Část těchto návrhů podléhá schválení v Parlamentu, který by měl návrhy projednávat ve stavu legislativní nouze. Pro velké a střední podniky prozatím nebyla schválena zásadní opatření v oblasti daní. Většina změn se týká odkladu placení daní na rok 2021 či promíjení různých sankcí, ale efektivně nejde o žádné promíjení daňové povinnosti. Jako účinná pomoc podnikatelům se však jeví částečné proplácení mzdy – tzv. kurzarbeit či poskytování úvěrů.

Vládní návrh z 23. 3. 2020 obsahuje tyto úlevy

Změny budou projednány Parlamentem v režimu legislativní nouze dne 24. 3. 2020.

Prominutí červnové zálohy k dani z příjmů

 • Ministerstvo financí (MF) vydá plošné rozhodnutí o prominutí zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob splatné k 15. 6. 2020. Upozorňujeme, že toto rozhodnutí se tak netýká záloh splatných k 15. 3. 2020 (kde je však eventuálně možné zpětné zrušení zálohy).

Prominutí dalších sankcí a poplatků

 • Dále MF promine plošně sankce z pozdního podání přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí (a to i zpětně) až na 31. 7. 2020, a promine další sankce, jako například i ty, které má v působnosti celní správa. Dále MF slibuje prominout některé další správní poplatky.

Možnost zpětného uplatnění ztráty za 2020

 • MF by mělo vypracovat legislativní návrh pro zpětné působení daňové ztráty – tzn., že daňovou ztrátu za rok 2020 by bylo možné uplatnit proti daňové povinnosti za rok 2018 a 2019 (zřejmě prostřednictvím dodatečného daňového přiznání). Toto opatření jde tedy do budoucna a projeví se v cash-flow daňových poplatníků případně až v roce 2021.

Návrh na odložení EET

 • Vláda schválila, že se odloží povinnosti vyplývající z elektronické evidence tržeb do 3 měsíců po skončení nouzového stavu.

Možné osvobození od cla pro dovoz vybraných zdravotnických prostředků

 • MF dále požádá Evropskou komisi o výjimku osvobodit od cla dovozy zdravotnických prostředků (výlučně určených pro boj a opatření v rámci COVID).

Program Antivirus (tzv. kurzarbeit) – ke stávajícímu režimu A a B byl doplněn režimy C, D, E

 • Režim A – Nařízení karantény zaměstnancům. Náhrada mzdy nebo platu bude zaměstnancům vyplácena ve výši 60 % průměrného vyměřovacího základu. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek v plné výši vyplacené náhrady mzdy.
 • Režim B – Nemožnost přidělovat práci zaměstnancům z důvodu mimořádných krizových opatření vlády. Zaměstnavateli je na základě usnesení vlády o přijetí krizových opatření v souvislosti s výskytem nákazy COVID-19 nařízeno uzavření provozu. Náhrada mzdy nebo platu vyplácena zaměstnanci ve výši 100 %. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 80 % vyplacené mzdy.
 • Režim C – Nemožnost přidělovat práci zaměstnancům z důvodu nařízení karantény či péči o dítě u významné části zaměstnanců. Významnou částí je míněno zejména 30 % zaměstnanců firem, provozoven či jiné organizační části dle provozní situace zaměstnavatele. Náhrada mzdy nebo platu vyplácena zaměstnanci ve výši 100 %. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 80 % vyplacené náhrady mzdy.
 • Režim D – Omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti zaměstnavatele v důsledku karanténních opatření (či obecně výpadků výroby) u dodavatele, včetně zahraničí. Jde například u dohody prokazující původ vstupů, zákazy akcí či přijímání dalších opatření majících prokazatelně vliv na dodávky zaměstnavateli. Náhrada mzdy nebo platu vyplácena zaměstnanci ve výši 80 %. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 50 % vyplacené náhrady mzdy.
 • Režim E – Omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech zaměstnavatele v důsledku karanténních opatření v místě odbytu zaměstnavatele (ČR i zahraničí). Náhrada mzdy nebo platu vyplácena zaměstnanci nejméně ve výši 60 %. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 50 % vyplacené náhrady mzdy.

Návrh na odpuštění odvodů živnostníkům na důchodové a zdravotní pojištění

 • Do výše min. odvodů a na dobu 6 měsíců (březen–srpen). Týká se hlavní i vedlejší činnosti. Celkově se tak bude jednat o přibližně 30.000 Kč na OSVČ.

Návrh na rozšíření ošetřovného

 • Pro zaměstnance bude propláceno i po zákonem stanovených 9 dnech. A to po celou dobu, kdy budou uzavřené školy i jiná dětská zařízení. Nárok na něj budou mít po dobu mimořádných opatření také rodiče s dětmi do 13 let . Změna bude projednána Parlamentem v režimu legislativní nouze dne 24. 3. 2020.

Finanční příspěvek pro osoby samostatně výdělečně činné

 • Bude vyplácen osobám samostatně výdělečně činným, které v současnosti zůstaly doma kvůli zajištění péče o děti. Stát vyplatí 424 korun za den, tedy necelých 14 000 korun za měsíc, všem živnostníkům, kteří pečují o děti 6 až 13 let za podmínky, že ošetřovné již nečerpá druhý člen rodiny.

Podpora podnikatelů zvýhodněnými úvěry a dotacemi

 • Vláda v návaznosti na velký zájem o bezúročné a bezplatné provozní úvěry poskytované ČMZRB (úvěr COVID), jejichž příjem žádostí je nyní uzavřen, již v minulém týdnu (19. 3. 2020) schválila další podporu malým a středním podnikatelům a živnostníkům, a to ve formě záruk za úvěry u komerčních bank a příspěvku na úhradu úroků. Na tento záruční program (COVID II) je vyčleněno 5 mld. Kč což předpokládá 30–35 mld. Kč poskytnutých úvěrů podnikatelům od komerčních bank. Zaručený úvěr bude možné využít na úhradu provozních výdajů, jako jsou mzdy, nájem, energie, dodavatelsko-odběratelské faktury, materiál, zásoby apod. Vyhlášení příjmu žádostí se očekává v následujících dvou týdnech (tj. začátek dubna 2020). Minimální výše úvěru je očekávána od 10 000 Kč, záruka za úvěr ve výši 80 % komerčního úvěru po dobu tří let je zvažována pro úvěry od 500 000 Kč do 15 mil. Kč. Podrobné podmínky záruk budou zveřejněny na stránkách ČMZRB.
 • Nově vláda (23. 3. 2020) oznámila také, že připraví program na další záruky, které bude poskytovat EGAP, a budou určeny i „větším“ podnikatelům. To předpokládá dalších 330 mld. Kč poskytnutých úvěrů pomocí těchto záruk. Detaily budou zveřejněny v následujících dnech.
 • Vláda již dříve uvedla, že může vyčlenit na přímou podporu až 100 mld. Kč a další objem záruk pro úvěry v takové výši, které umožní poskytnout až 900 mld. Kč úvěrů.
 • Současně vláda schválila 200 mil. Kč ve formě dotace na investiční projekty určené pro výrobu zdravotních pomůcek pro boj s koronavirem a dalších 300 mil. Kč pro projekty zaměřující se na vývoj zdravotních nástrojů, technologií a zařízení související s koronavirem.
 • V neposlední řadě ministerstva a jejich agentury otevřely ještě před vznikem situace s koronavirem desítky dotačních programů (národních či z EU fondů), které jsou zaměřeny na projekty v oblasti výzkumu, vývoje, IT, úspory energií, marketingu, nakládání s odpady a další a dotace jsou určeny jak na provozní, tak i investiční náklady ve výši 25–70 % dle typu programu.

Místo seminářů pro vás máme webcasty!
Poslouchejte je živě nebo ze záznamu

Podrobně se budeme možnostmi financování podniků formou úvěrů, záruk a dotací věnovat na našich webcastech, které se uskuteční ve dnech 7. 4. 2020 od 14:00 hod a 14. 4. 2020 od 14:00 hod.

Registrujte se na bezplatný webinář Úvěr COVID a další veřejná podpora investic a výzkumu a vývoje.

Neustále reagujeme na aktuální situaci a přidáváme další webcasty nejen na téma home office. Na stránce akce.deloitte.cz se můžete bezplatně registrovat a vybírat z různých témat.

Připomínáme, že v rámci I. balíčku vláda již schválila:

 • Plošné prominutí pokuty za pozdní podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob a právnických osob a úroku z prodlení do 1. července 2020. Zde připomínáme, že se nejedná o posunutí lhůty, jak je někdy interpretováno, což může mít vliv na různé další oblasti.
 • Prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně ve všech případech, kdy daňový subjekt individuálně požádá o prominutí úroku z prodlení nebo o posečkání daně a prokáže důvody jakkoliv související s koronavirem včetně promíjení těchto sankcí dle pokynu GFŘ D-44.
 • Plošné prominutí pokut za opožděné podání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč, které vznikly mezi 1. březnem a 31. červencem 2020, a dále individuální prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to pro období od 1. března do 31. července, pokud bude prokázána spojitost s koronavirem.
 • Plošné promíjení správního poplatku (za žádost o prominutí a posečkání)
 • Tolerance při pokutování u zavedení třetí a čtvrté vlny elektronické evidence tržeb od 1. května 2020

Připomínáme také další možnosti, které mohou přispět k efektivnímu řešení současných problémů (současný daňový řád je již nabízí):

 • Institut snížení hrazených záloh na daňové povinnosti včetně úplného zrušení, a to i zpětně
 • Prodloužení lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů, čímž fakticky dochází také k prodloužení lhůty splatnosti daně (až o 3 měsíce navíc, případně až na 10 měsíců od konce zdaňovacího období, pokud předmětem daně jsou i zahraniční příjmy)
 • Odklad splatnosti daní či nastavení splátkového kalendáře – tzv. posečkání (s pozitivním dopadem na redukci úroků z 14 % plus repo na 7 % plus repo, který lze navíc i promíjet)
 • Určité možnosti nabízí také současná úprava sociálního a zdravotního pojištění
 • Možnosti promíjení dle současného pokynu, kdy mimořádné důvody obvykle mohou vést k redukci případných sankcí (včetně promíjení nad rámec pokynu)

Finanční úřady by měly uplatňovat maximální vstřícnost a toleranci v situaci, kdy rozhodnutí závisí na správním uvážení.

Dovolujeme si Vás upozornit, že pro úspěšné prominutí je mnohdy nezbytné naplnit řadu podmínek stanovených v podmínkách promíjení (např. neexistence nedoplatku, dobrá daňová morálka v minulosti).

Pro úplnost také uvádíme, že lze požádat stát o náhradu škody vyplývající z přijatých opatření. Případnou žádost je potřeba podat do 6 měsíců od vzniku škody. V této věci je pak nezbytné škodu a souvislost prokázat, a je otázkou, jak k takové žádosti bude stát, potažmo soudy, přistupovat.

S ohledem na aktuální situaci Vám doporučujeme hledat co možná nejvhodnější řešení individuálně pro každou situaci. V případě dotazů vztahujících se k této oblasti se na nás neváhejte obrátit.

DOBA KORONAVIROVÁ NA WEBU DELOITTE
Jak čelit dopadům pandemie COVID-19?

Na speciální webové stránce Deloitte jsme pro vás shrnuli přehled klíčových kroků, které je potřeba učnit na cestě ke zmírnění dopadů pandemie na fungování vaší organizace. Od rychlého zavedení home office přes daňové dopady, závazky ze smluv až po vytvoření krizových scénářů pro zajištění kontinuity podnikání. Najdete tam i kontakt na naše odborníky, kteří vám pomohou reagovat na konkrétní opatření s ohledem na potřeby vaší firmy.

Aktuální informace najdete i na tomto blogu v sekci věnované dopadům koronaviru.

Stabilizační balíček COVID-19 Koronavirus

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right