Daně 

ČR–Rusko: omezení aplikace smlouvy o zamezení dvojího zdanění

Ve Sbírce mezinárodních smluv bylo 29. září 2023 vydáno Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přerušení provádění čl. 5 až 22 a čl. 24 Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (dále jen Smlouva).

Opatření navazuje na podpis a vydání vnitrostátních ruských dekretů, kterými ruská strana v létě omezila aplikaci některých článků Smlouvy (články 5–22 a 24), o čemž jsme informovali v našem článku. Ve Sdělení MF dále uvádí, že při nemožnosti aplikovat články 5 až 22 a článek 24 Smlouvy nemůže nastat situace, kdy by ode dne přerušení provádění předmětných článků Smlouvy jedna smluvní strana Smlouvy byla povinna vylučovat dvojí zdanění podle článku 23 Smlouvy, jelikož příjem či majetek nemohl být zdaněn v druhém smluvním státě „podle ustanovení této smlouvy“, respektive „v souladu s ustanoveními této smlouvy“, jak uvádí článek 23 Smlouvy. Analogicky totéž platí i pro odstavce 1 a 2 článku 25 Smlouvy. Z tohoto důvodu nebude česká strana aplikovat ani tyto články Smlouvy.

Vzhledem k tomu, že přerušení provádění předmětných článků Smlouvy má v České republice vnitrostátní účinky okamžitě dnem publikace (tj. od 29. září 2023), doporučujeme neodkladně ověřit případné dopady.

Dvojí zdanění Mezinárodní zdanění dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right