Daně 

Daň z digitálních služeb projednávána Radou ECOFINU

Jedním z bodů jednání Rady ECOFINU, jež se uskutečnilo 3. prosince 2018, bylo rovněž projednání návrhu pro zdanění digitálních služeb.

Koncept pro zdanění digitálních služeb předložila již 21. března 2018 Evropská komise, a to ve formě dvou směrnic: 1) směrnice zakotvující zdanitelnou přítomnost ve formě tzv. digitální stálé provozovny a 2) výběr nepřímé daně z digitálních služeb (DST) ve výši 3 procenta z příjmů plynoucích z určitých typů digitálních služeb.

Digitální stálá provozovna by na území daného státu mohla vzniknout v případě, že daná digitální technologie má v daňovém období více než 100 000 uživatelů, generuje zisky přesahující částku 7 000 tis. EUR a současně z řad společností má uzavřeno více než 3 000 obchodních smluv na poskytování této technologie. DST by se mohla vztahovat na příjmy plynoucí z prodeje online reklamního prostoru, příjmy z prodeje dat získaných při digitální činnosti a dále na příjmy plynoucí ze zprostředkování digitálních aktivit, které umožňují interakci s ostatními uživateli a současně usnadňují jejich obchodování. Výběr prozatímní daně by se měl týkat pouze společností s celosvětovými ročními zdanitelnými příjmy ve výši 750 milionů EUR, s jejich zdanitelným podílem v Evropské unii 50 milionů EUR. Tyto limity by měly zajistit, že se prozatímní daň nedotkne nově vznikajících a rychle rostoucích společností.

Diskuze Rady ECOFINU reflektuje německo-francouzský návrh, podle kterého by nepřímá DST představovala pouze dočasné řešení do okamžiku, než bude dosaženo shody na nadnárodní úrovni (zejména na úrovni zemí OECD a zemí G7 a G20). Dle návrhu Německa a Francie by mělo dojít se schválení směrnice zavádějící nepřímou DST nejpozději v březnu 2019 tak, aby mohla vstoupit v účinnost od ledna 2021, jestliže do té doby nebude nelezeno nadnárodní řešení. V případě, že bude nalezeno společné nadnárodní řešení před tímto datem, tj. před 1. lednem 2021, bude implementace směrnice zavádějící nepřímou DST ukončena a pozbyde platnosti do roku 2025.

Česká republika nadále podporuje celoplošné nadnárodní řešení na úrovni OECD, nicméně vyslovila ochotu v projednávání německo-francouzského návrhu pokračovat v případě, že nepřímá daň z digitálních služeb bude zavedena pouze na omezenou dobu. Negativně se k návrhu na zavedení nepřímé DST staví například Irsko. Předložené návrhy pro zdanění příjmů z digitálních služeb však vyvolávají také řadu spekulací nad tím, jak by jeden nebo druhý systém fungovaly vedle současně platných smluv o zamezení dvojího zdanění nebo pravidly zakotvenými v národní legislativě jednotlivých států.

Návrh na zavedení nepřímé daně z příjmů plynoucích z určitých typů digitálních služeb není zvažován pouze na území Evropské unie. S podobným návrhem přichází například také Mexiko nebo Velká Británie (která již brzy přestane být členským státem EU). Další zasedání Rady ECOFINU proběhne 22. ledna 2019.

O vývoji ve zdanění digitálních služeb vás budeme nadále informovat.

Článek je součástí zpravodaje dReport – leden 2019, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

Digitální daň ECOFIN Zdanění digitální ekonomiky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right