Daně 

EU: Rozhodnutí ve prospěch zahraničních UCITS a investičních fondů

Dne 21. června 2018 vydal Soudní dvůr Evropské unie rozhodnutí ve věci Fidelity Funds vs. Skatteministeriet (kauza C-480/16).

Dne 21. června 2018 vydal Soudní dvůr Evropské unie rozhodnutí ve věci Fidelity Funds vs. Skatteministeriet (kauza C-480/16) a dospěl k závěru, že dánská daňová legislativa, která umožňuje osvobodit od dánské srážkové daně dividendy rozdělované společností registrovanou v Dánsku subjektům kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (UCITS) se sídlem v Dánsku, nikoliv však obdobným subjektům sídlícím v jiných členských státech EU, představuje porušení zásady volného pohybu kapitálu podle článku 63 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU).

V návaznosti na toto rozhodnutí a v souladu s obecnou praxí by dánské daňové orgány měly vydat aktualizovaný pokyn zakotvující podmínky pro získání refundace na základě předmětného rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie. Bude-li tak učiněno, musí být žádosti o vrácení peněz předloženy do šesti měsíců od vydání rozhodnutí, tj. do 21. prosince 2018.

Mezinárodní zdanění dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right