Daně 

Evropská komise představila nový rámec daňové politiky EU

Evropská komise (dále jen „EK“) zveřejnila dne 18. května 2021 dlouho očekávané sdělení o zdanění podniků pro 21. století, v němž představila svou krátkodobou i dlouhodobou vizi v oblasti zdanění podniků. Navrhovaná agenda by měla podpořit Evropu při zotavování z pandemie covidu-19 a zajistit tak dostatečný přísun veřejných příjmů v nadcházejících letech. Tento dokument doplňuje daňový akční plán, který Evropská komise představila v červenci 2020 jako součást balíčku pro spravedlivé a jednoduché zdanění.

Oba dokumenty – sdělení o zdanění podniků pro 21. století a daňový akční plán si můžete přečíst na webu Evropské komise.

Nový rámec daňové politiky EU sleduje tyto priority a navrhuje opatření, jak jich dosáhnout:

  • Umožnění spravedlivého a udržitelného růstu: EK navrhne nové a reformované mechanismy stanovování cen s ohledem na podporu klimatických cílů EU, tj. návrh tzv. uhlíkového cla („CBAM“), a předloží návrh revidovaného systému EU pro obchodování s emisemi („ETS“). Očekává se, že EK návrhy zveřejní již v červenci 2021.
  • Zajištění účinného zdanění: EK představí novou podobu digitální daně (odvodu), která zajistí spravedlivý podíl firem z digitálního odvětví na financování hospodářského oživení v EU (tj. daň by měla být zdrojem příjmů pro rozpočet EU). Původní návrh z roku 2018 týkající se daně z vybraných digitálních služeb bude zveřejněním nového návrhu stažen. „Nová“ digitální daň by pak měla existovat společně s dohodou OECD o sdílení dílčího příjmu. Návrh na novou digitální daň bude zveřejněn v červenci 2021.

Nový rámec daňové politiky EU stanovuje následující krátkodobé iniciativy:

A) Návrh na zveřejňování efektivního daňového zatížení velkých společností podle metodiky, která je předmětem jednání OECD o pilíři 2 (návrh by měl být zveřejněn do roku 2022).

B) Skupina legislativních návrhů stanovujících unijní pravidla znemožňující zneužívání subjektů typu „prázdných schránek“ (společností bez dostatečné ekonomické podstaty) pro daňové účely (návrh legislativy by měl být zveřejněn ve 4. čtvrtletí 2021). V rámci těchto návrhů se očekává i úprava směrnice proti vyhýbání se daňovým povinnostem (ATAD 3) zavádějící požadavky na vymezení dostatečné ekonomické podstaty/přítomnosti a ustanovení zabraňující dvojímu nezdanění.

C) Přijetí doporučení týkajícího se přístupu ke ztrátám v rámci jednotlivých členských států. Toto doporučení vybízí členské státy, aby umožnily podnikům přenášet vzniklé ztráty minimálně do předchozího fiskálního roku („carry-back“). Toto doporučení pomůže zejména malým a středním podnikům zotavit se z pandemie covidu-19.

D) Návrh na snížení zvýhodnění dluhu oproti kapitálu (DEBRA) na podporu kapitálového financování. DEBRA by měla fungovat jako prevence nadměrné kumulace dluhů, neboť ta může mít za následek, že některé země budou čelit silným vlnám platební neschopnosti. Návrh DEBRA se očekává v 1. čtvrtletí roku 2022.

Z dlouhodobého hlediska je cílem daňové politiky EU zavedení tzv. BEFIT (Podnikání v Evropě: rámec pro zdanění příjmů) směřujícímu k souboru pravidel pro společný základ daně a zajištění spravedlivějšího rozdělení práva na zdanění výnosů nadnárodních společností mezi členské státy. Podobně jako u konceptu společného konsolidovaného základu daně CCCTB (2011) se bude rozdělování zisku mezi členské státy v rámci BEFIT řídit určitým vzorcem. Nový vzorec by však měl odrážet významné změny, které se v ekonomice udály v posledních letech. Návrh BEFIT by měl být představen v roce 2023 a plně tak nahradit projednávaný návrh CCCTB. V této souvislosti bude zásadní postoj jednotlivých členských států k návrhu nového konceptu. V tuto chvíli nelze předjímat, jak by měl BEFIT koncept fungovat, a je třeba počkat na další vývoj v této oblasti.

Další vývoj návrhů EU v daňové oblasti budeme sledovat a průběžně vás o tomto tématu informovat.

Evropská komise ATAD OECD Mezinárodní zdanění dReport zpravodaj EU

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right