Daně 

Evropská komise: Výzva k veřejné konzultaci systému BEFIT

Evropská komise zahájila 13. října 2022 veřejnou konzultaci systému BEFIT (Business in Europe: Framework for Income Taxation – Podnikání v Evropě: rámec pro zdanění příjmů). V návaznosti na výsledky veřejné konzultace plánuje Komise do třetího čtvrtletí roku 2023 navrhnout směrnici o společném souboru pravidel pro výpočet základu daně evropských společností a jeho rozdělení mezi členské státy EU.

Systém BEFIT má rovněž snížit náklady spojené s dodržováním předpisů (compliance) a vytvořit společný přístup ke zdanění právnických osob v EU. Systém by tak v EU představoval ucelený soubor pravidel pro zdanění právnických osob, přičemž by mezi jeho klíčové prvky patřily společný daňový základ a jeho rozdělení mezi členské státy za použití vzorce (tzv. vzorec pro rozdělení). Návrh systému BEFIT vychází ze zkušeností získaných při vytváření iniciativ v oblasti zdanění právnických osob v posledních 10 až 15 letech, mezi které patří zejména společný konsolidovaný základ daně z příjmu právnických osob (CCCTB, 2011 a novela z roku 2016) a dvoupilířový přístup vycházející z Inkluzivního rámce OECD/G20. Systém BEFIT má dále za cíl doplnit ostatní politiky EU o přímém zdanění, jako například směrnici proti vyhýbání se daňovým povinnostem a její dodatky.

Pět klíčových prvků systému BEFIT:

1. Rozsah působnosti

Varianta 1: Systém BEFIT by se vztahoval na společnosti s konsolidovanými celosvětovými příjmy ve výši alespoň 750 milionů eur

Varianta 2: Snížení hranice konsolidovaných příjmů pod hranici 750 milionů eur, aby se systém BEFIT stal dostupným i pro malé a střední podniky s přeshraniční činností

2. Výpočet základu daně

Varianta 1: Výpočet základu daně transformací příjmů vykázaných v účetní závěrce dle přesně stanovených pravidel

Varianta 2: Podrobná pravidla pro všechny aspekty stanovení zisku / daňového základu namísto budování systému založeného na finančním účetnictví

3. Vzorec pro rozdělení zdanitelného zisku

Varianta 1: Vzorec pro rozdělení by nezahrnoval nehmotný majetek

Varianta 2: Vzorec pro rozdělení by zahrnoval nehmotný majetek. Dalšími prvky vzorce pro rozdělení by byla práce (jako kombinace mzdových nákladů a počtu zaměstnanců) a objem tržeb v zemi určení

4. Rozdělení zisku spřízněným subjektům mimo skupinu

Varianta 1: Zjednodušený přístup k převodním cenám na základě makroekonomických odvětvových měřítek

Varianta 2: Zachování stávajícího přístupu k uplatňování pravidel převodních cen

5. Administrativa

Cílem BEFIT je snížit náklady na dodržování předpisů a administrativu pro daňové poplatníky i členské státy.

Veřejná konzultace je otevřena do 5. ledna 2023 a zúčastněné strany v ní mohou poskytnout relevantní zpětnou vazbu, která by Komisi pomohla směrnici BEFIT připravit.

Cílem veřejné konzultace je shromáždit názory zúčastněných stran na:

  1. daný problém a potřebu jej řešit,
  2. rozsah nového systému,
  3. způsob výpočtu společného základu daně,
  4. způsob konsolidace základu daně a jeho rozdělení mezi způsobilé členské státy,
  5. způsob rozdělení zisku mezi propojené osoby ve skupině a mimo ni.

Po ukončení veřejné konzultace zveřejní Evropská komise do 8 týdnů souhrnnou zprávu. O tomto tématu vás budeme průběžně informovat.

Evropská komise Mezinárodní zdanění dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right