Daně 

Konsolidační balíček míří do Senátu

Konsolidační balíček, resp. sněmovní tisk č. 488, prošel 13. října 2023 třetím čtením v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a byl postoupen k projednání do Senátu. V rámci projednávání zákona byly schváleny i některé pozměňovací návrhy. Níže jsme pro vás shrnuli nejdůležitější změny v daňové oblasti, které by měly od příštího roku platit, pokud je Senát schválí.

Zákon o účetnictví

 • Účetní jednotky mohou za splnění určených podmínek vést účetnictví v tzv. funkční měně, kterou může být kromě českých korun také euro, britská libra nebo americký dolar.
 • Upravuje se výpočet čistého obratu pro účely zákona o účetnictví, který ovlivňuje například povinnost ověření účetní závěrky auditorem apod.
 • Dále se v návaznosti na povinnou transpozici evropských směrnic stanovují nové povinnosti účetních jednotek v oblasti sestavování zprávy o udržitelnosti a zprávy o daních z příjmů.
 • Změny zákona o účetnictví budou doplněny novelou vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, jež jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví.

Daň z příjmů právnických osob a společná ustanovení zákona o daních z příjmů

 • Sazba daně z příjmů právnických osob se zvýší z 19 % na 21 %, přičemž zvýšení bude platit pro všechna zdaňovací období započatá po nabytí účinnosti zákona, tedy zřejmě od 1. 1. 2024.
 • Mimořádné odpisy budou v období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2028 aplikovány pouze pro tzv. bezemisní vozidla (např. elektromobily) s tím, že stávající majetek odpisovaný v tomto režimu bude „doodepsán“ dle dosavadních pravidel.
 • Maximální možná daňově uznatelná hodnota osobního vozidla bude limitována na 2 mil. Kč. Tento limit bude platit až pro vozidla kategorie M1 pořízená v obdobích započatých po nabytí účinnosti zákona.
 • V obdobích započatých po účinnosti novely nebude nově možné poskytovat tiché víno jako daňově uznatelný reklamní nebo propagační předmět do částky 500 Kč.
 • V oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí dochází k zúžení rozsahu oznamovaných příjmů osvobozených nebo nepodléhajících zdanění v ČR, kdy nově budou reportovány pouze licenční poplatky a podíly na zisku, a to bez ohledu na jejich částku. Navíc se budou oznamovat také úroky, ale pouze pokud přesáhnou částku 300 tis. Kč měsíčně. Nový režim platí pro příjmy plynoucí po 1. 1. 2024 s volbou použití i pro rok 2023. Příjmy podléhající srážkové dani se budou oznamovat za stejných podmínek jako dosud.
 • Možnost nezdaňování nerealizovaných kurzových rozdílů ve vazbě na oznámení správci daně, a to s účinností od 1. 1. 2024.
 • Úpravy používaných kurzů v základu daně, a to především v návaznosti na zavedení tzv. funkční měny v účetnictví a souvisejícího výpočtu daně v českých korunách.

Daň z příjmů fyzických osob

 • Hranice pro uplatnění 23% sazby daně z příjmů fyzických osob se pro rok 2024 sníží z 48násobku průměrné mzdy na 36násobek průměrné mzdy.
 • Bude zavedeno omezení osvobození příjmu z prodeje cenného papíru nebo podílu ve společnosti při splnění časového testu 3 roky, resp. 5 let mezi nabytím a prodejem na částku 40 000 000 Kč na poplatníka. Nová úprava bude platit pro příjmy přijaté od roku 2025 s tím, že u cenných papírů a podílů nabytých do konce roku 2024 bude možné použít zvláštní úpravu pro nabývací cenu.
 • Další navrhované změny, které by měly pro rok 2024 u fyzických osob platit:

– uplatnění slevy na manžela pouze v případě péče o děti do 3 let věku;

–  zrušení slevy za umístění dítěte v předškolním zařízení (tzv. školkovné) a zrušení slevy na studenta;

– zrušení možnosti ponížit si základ daně o příspěvky zaplacené odborové organizaci a o úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání;

– navázání limitu pro uplatnění srážkové daně u dohod o provedení práce na účast zaměstnance na nemocenském pojištění (tj. zrušení fixní hranice 10 000 Kč);

– snížení limitní částky pro osvobození výhry z loterie či tomboly z 1 000 000 Kč na 50 000 Kč;

– státní příspěvek ke stavebnímu spoření nově považován za ostatní příjem;

– zavedení „obecného“ limitu 50 000 Kč, v jehož rámci budou některé ostatní příjmy stejného druhu osvobozeny.

Zaměstnanecké benefity

 • U zaměstnance budou „klasické“ nepeněžní benefity (tj. rekreace, zdravotnické a léčebné služby a zboží, služby vzdělávacích a sportovních zařízení, kultura a tištěné knihy) osvobozeny do limitu poloviny průměrné mzdy za rok. Nad tento limit budou považovány za zdanitelný příjem a budou rovněž podléhat odvodům pojistného na straně zaměstnance i zaměstnavatele.
 • Benefity v nepeněžní formě poskytované do uvedené částky budou daňově neuznatelným výdajem, zatímco nad výše uvedený limit mohou být pro zaměstnavatele daňově uznatelné.
 • Stravenky, případně nepeněžité stravování zajištěné na pracovišti budou mít u zaměstnance stejný daňový režim jako dosavadní peněžitý příspěvek na stravování.
 • Dále dochází u zaměstnanců ke zrušení osvobození od daně u bezúplatného plnění do výše 2 000 Kč za rok a u sociální výpomoci na překlenutí mimořádně obtížných poměrů.
 • Nová úprava se od roku 2024 bude aplikovat podle druhu benefitu, a to buď od data vzniku právního nároku na benefit nebo od jeho faktického poskytnutí.

Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

 • Sazba pojistného u zaměstnance se zvýší z 6,5 % na 7,1 % z vyměřovacího základu, tj. o 0,6 %, které nově činí nemocenské pojištění.
 • Vyměřovacím základem osoby samostatně výdělečně činné pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti činí od roku 2024 nejméně 55 % daňového základu (s možností jeho dobrovolného navýšení).
 • Od roku 2024 se bude zvyšovat také minimální vyměřovací základ pro osoby samostatně výdělečně činné, a to až do roku 2026, s tím, že se bude odvíjet od průměrné mzdy.
 • Sazba pojistného u osoby samostatně výdělečně činné účastné nemocenského pojištění se zvýší z 2,1 % na 2,7 % z vyměřovacího základu.

Daň z přidané hodnoty

 • Zavádí se omezení uplatnění odpočtu DPH u pořízení osobních automobilů kategorie M1 (vyjma například sanitních vozů a automobilů provozovaných pro koncesní přepravu osob). Zákaz se přitom týká nároku na odpočet DPH převyšujícího částku 420 000 Kč. To znamená, že se nijak nedotkne pořizování automobilů za cenu, která v úrovni bez DPH nepřevyšuje 2 mil. Kč.
 • Vláda navrhuje zavést od roku 2024 tři sazby DPH, a to 0 %, 12 % a 21 %.
 • Nulová sazba daně by měla být aplikována na knihy (včetně elektronických knih).
 • Celá řada položek, které jsou dnes předmětem jedné ze snížených sazeb DPH, bude nově podléhat 12% sazbě daně. Půjde například o:

– stravovací služby (kromě většiny nápojů);

– ubytovací služby;

– vstup na kulturní a sportovní akce, muzeí, zoo apod.;

– stavební práce na rodinných či bytových domech;

– noviny a časopisy;

– potraviny;

– kohoutková voda.

 • Naopak do základní 21% sazby DPH budou přeřazeny položky jako:

– dodání řezaných květin či palivového dřeva;

– dodání nápojů (kromě vybraných mléčných nápojů pro děti);

– kadeřnické služby, podávání nápojů v restauraci kromě pitné vody;

– služby autorů a umělců, sběr, přeprava a skládkování komunálního odpadu;

– oprava obuvi, kožených výrobků a kol či úklidové práce v domácnostech.

Ze základní 21% do snížené 12% sazby DPH se naopak přesouvá příležitostná hromadná autobusová doprava osob či dodání zdravotnických a diagnostických prostředků pro jedno použití (včetně jejich oprav).

Daň z nemovitých věcí 

 • V rámci konsolidačního balíčku vláda přichází také s poměrně podstatným navýšením daně z nemovitých věcí, a to až na 1,8násobek od roku 2024.
 • Obce zůstávají výlučným příjemcem výnosu daně z nemovitých věcí.
 • Zároveň je navrhováno zavedení inflačního koeficientu, který by od roku 2025 automaticky navyšoval daň z nemovitých věcí o inflaci za předchozí období.

Spotřební a energo daně

 • V oblasti spotřební daně návrh obsahuje zvýšení daně z cigaret, tabáku na kouření, doutníků a cigarillos, a to od roku 2024 o 10 %, v letech 2025 až 2027 pak vždy o 5 %. Daň u zahřívaného tabáku má v letech 2024 až 2027 stoupat každý rok o 15 %. Nově bude také zdaněn žvýkací a šňupací tabák, sazba daně se bude zvyšovat postupně v následujících čtyřech letech.
 • Dále se plánuje zavést nová daň z nikotinových sáčků a náplní do e-cigaret. Oproti původnímu návrhu dojde k postupnému zvyšování sazby daně v letech 2024 až 2027 namísto jednorázového zavedení daně.
 • Spotřební daň z lihu má stoupnout o 10 % v roce 2024 a ve stejné výši také v roce 2025. V roce 2026 poté dojde ke zvýšení již pouze o 5 %. Oproti původnímu návrhu by tedy mělo dojít k rychlejšímu zvyšování sazby daně. Nulová sazba naopak zůstane na tzv. tiché víno.
 • Je také navrhováno zrušení osvobození leteckých pohonných hmot od spotřební daně u vnitrostátních letů.
 • Vláda plánuje také zrušit vratku spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v mineralogických a metalurgických procesech, čímž by mělo dojít k sjednocení zdanění se sazbou pro topné oleje ve výši 660 Kč/1000 l.
 • Obdobně se navrhuje zrušit osvobození od daně ze zemního plynu, elektřiny a pevných paliv v mineralogických a metalurgických procesech. V případě zemního plynu se tedy nově použije sazba 30,60 Kč/MWh spalného tepla, u elektřiny 28,30 Kč/MWh a pevných paliv 8,50 Kč/GJ spalného tepla v původním vzorku.

Daň z hazardních her

 • Zvyšuje se sazba u ostatních hazardních her (např. kurzové sázky) z 23 % na 30 %, sazba daně u loterií a technických her zůstává 35 %. Minimální dílčí daň z technických her bude nově 13 400 Kč za povolené zařízení.

Kromě výše uvedených změn je v plánu také prodloužení účinnosti zákona č. 128/2022 Sb., o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. Zjednodušeně řečeno tedy dojde k vládou avizovanému prodloužení preferenční daňové úpravy darů na Ukrajinu, a to i pro rok 2023.

O všech dalších novinkách vás budeme informovat nejen na našem blogu a ve zpravodaji dReport, ale také na pravidelných webcastech a seminářích, které k daňovým a právním novinkám pořádáme. Informace o našich službách (nejen) v oblasti daňového poradenství najdete na našich webových stránkách.

Konsolidační balíček, tedy sněmovní tisk č. 488, si můžete pročíst na webu Poslanecké sněmovny.
Konsolidační balíček Daně v nemovitostech Zákon o účetnictví Odměňování zaměstnanců Sociální zabezpečení Spotřební daň Daň z příjmů dReport zpravodaj DPH

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right