Daně 

Krátce k oznamovací povinnosti DAC VI

Od 1. ledna 2021 byla zavedena nová povinnost oznamovat finančním úřadům některé přeshraniční transakce a další uspořádání, která splňují zákonem definované charakteristické znaky. Jelikož se s tímto tématem pojí mnoho nejasností – ať už z pohledu obsahového vymezení termínů a situací, které mohou reportingu podléhat, nebo z pohledu procesních postupů – snažíme se mu pravidelně věnovat i na našem blogu. Krátce jsme pro vás shrnuli poslední vývoj a novinky.

• Začátek oznamovací povinnosti byl nařízením vlády v České republice posunut na začátek roku 2021. Standardní lhůta pro oznámení je do 30 dnů ode dne, kdy bylo uspořádání zpřístupněno či připraveno pro zavedení nebo kdy byl realizován jeho první krok (podle toho, který nastane nejdříve). U tzv. historických uspořádání byla lhůta pro splnění oznamovací povinnosti stanovena do 31. ledna, respektive 28. února 2021 – v závislosti na období, kdy došlo k realizaci prvního kroku nebo bylo uspořádání zavedeno či zpřístupněno k zavedení (detailnější informace najdete v našem předchozím článku Oznamovací povinnost přeshraničních uspořádání dle DAC VI od 1. ledna 2021).

Oznamovací povinnost vychází z transpozice tzv. EU směrnice DAC VI do české legislativy prostřednictvím zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní – informace uvedené ve formuláři jsou pak v rámci automatické výměny informací sdíleny mezi daňovými správami EU. První výměna informací proběhla do 30. dubna 2021.

Dle informací prezentovaných zástupci Finanční správy k začátku května bylo uskutečněno 134 podání od českých daňových subjektů a v rámci automatické výměny Finanční správa obdržela informace o cca 300 uspořádáních z ostatních zemí EU (tj. o uspořádáních, kde byla Česká republika uvedena jako dotčený stát).

Aktuálně probíhají odborné diskuse a připomínky k další verzi dokumentu otázek a odpovědí k problematice DAC VI (FAQs) a případně dalšímu dokumentu, který by blíže vymezoval tzv. charakteristické rysy (tj. znaky, jejichž naplnění je klíčové pro další vyhodnocení, zda se jedná o oznamovatelné uspořádání, či nikoliv). Očekává se, že by měly být tyto „výkladové“ dokumenty publikovány v dohledné době.

I v ostatních členských státech probíhá na úrovni odborné veřejnosti poměrně intenzivní diskuse – v poslední době byly také k problematice DAC VI publikovány různé další lokální výklady a manuály ze strany zahraničních daňových správ (nově také např. v Německu, Francii, Maďarsku aj.). Pracovní diskuse k vyjasnění termínů a koordinaci přístupu rovněž probíhají na úrovni EU (pozn. k Soudnímu dvoru EU také již doputovala první žádost o rozhodnutí o předběžné otázce ze strany belgického soudu).

O dalším vývoji vás budeme i nadále informovat. Tématu se budeme věnovat také v rámci našeho dalšího pravidelného webcastu, na který se můžete zdarma registrovat.

Směrnice DAC 6 Přímé daně dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right