Daně 

Krátce z mezinárodního zdanění [červen 2021]

Červnové novinky z mezinárodního zdanění přinášejí informace o nových daňových opatřeních v Německu a Belgii, která se zavedla s cílem potírat zneužívání daňových pravidel a nekalou daňovou konkurenci. Dále informujeme o nových pokynech zveřejněných finančními správami v Itálii (s ohledem na nově zavedenou daň z cukru) či ve Finsku (v souvislosti s přeshraničními úlevami ze ztráty). Více se dozvíte v článku.

Německo: Nový legislativní návrh proti vyhýbání se daňovým povinnostem a nekalé daňové soutěži

Dne 10. června 2021 Německý spolkový sněm schválil legislativní návrh proti vyhýbání se daňovým povinnostem a nekalé daňové konkurenci. Nová legislativa má přimět státy a teritoria, která nesplňují uznávané standardy v oblastech transparentnosti v daňových záležitostech, nekalé daňové konkurence a provádění minimálních standardů BEPS, aby provedly úpravy směrem k zavádění a dodržování mezinárodních standardů v této oblasti zdanění. Legislativní návrh mimo jiné zavádí omezení úlev od srážkové daně podle smluv o zamezení dvojímu zdanění pro společnosti, jejichž jednotliví akcionáři jsou rezidenty v jurisdikcích nacházejících se tzv. „na černé listině“ a mají přímou nebo nepřímou účast vyšší než 10 %.

Evropská komise: Zveřejnění přehledu o porušování práva EU

Dne 9. června 2021 Evropská komise („EK“) zveřejnila přehled shrnující oblasti, v nichž členské státy neplní svoje povinnosti vyplývající z práva EU. Například v oblasti daní dospěla Evropská komise k závěru, že bulharský daňový režim „nedostatečně zdaněných dceřiných společností“ je v rozporu se směrnicí ATAD nebo že Německo selhalo v zavádění požadovaných vnitrostátních opatření plně provádějících pravidla pro zdanění při odchodu (exit tax) dle směrnic ATAD 1 a ATAD 2. Další porušení byla zjištěna v režimu osvobození od DPH v Řecku nebo v pravidlech zdanění vozidel na Maltě, která jsou neslučitelná s článkem 110 Smlouvy o fungování EU.

Itálie: Prováděcí předpisy pro daň z cukru

Od 1. ledna 2022 by měla být v Itálii zavedena tzv. daň z cukru (tj. daň ze slazených nápojů). Již nyní ministerstvo hospodářství a financí vydává první prováděcí předpisy. Na jejich zákadě jsou identifikovány osoby, kterým je uloženo daň z cukru za transakce s vybranými slazenými nápoji hradit, související postupy registrace a refundace a další příslušné správní povinnosti. V případě prodeje slazených nápojů ze strany výrobce spotřebitelům nebo dalším prodejcům v Itálii odpovídá za platbu daně z cukru výrobce. Pokud jsou slazené nápoje vyráběny pro třetí osobu, rezidenta nebo nerezidenta v Itálii, která následně provádí příslušný prodej spotřebitelům nebo prodejcům v Itálii, osobou odpovědnou za platbu daně z cukru bude právě třetí osoba. Přímý prodej spotřebitelům usazeným v jiných členských státech EU a vývoz jsou od daně osvobozeny.

Belgie: Zavedení finančních opatření proti zneužívání

Dne 27. května 2021 Belgie oficiálně přijala návrh zákona o finančních opatřeních proti zneužívání. Mezi nimi také pravidla pro belgické banky, které v rámci své kontrolní funkce získávají informace naznačující, že společnosti nebo určité zvláštní účelové jednotky, včetně společností pro správu aktiv, společností poskytujících investiční poradenství, investičních společností, správcovských společností pro kolektivní investování, správců alternativních institucí pro kolektivní investování, úvěrových institucí, zajišťoven a platebních institucí, umožňují daňové podvody nebo napomáhají podvodům třetích stran, o tom musí informovat soud. Byla také zavedena zvláštní pravidla pro vládní orgány zapojené do boje proti praní špinavých peněz, které musí informovat finanční správu o veškerých zjištěných nesrovnalostech týkajících se skutečných vlastníků určitých subjektů a jejich zápisu v registru skutečných vlastníků. Nová opatření nabývají platnost po svém zveřejnění v Úředním věstníku Belgického království.

Dánsko: Změny právních předpisů týkajících se ovládaných zahraničních společností

Dánský parlament dne 3. června 2021 přijal návrh zákona, kterým se provádějí články 7 a 8 směrnice Evropské unie proti vyhýbání se daňovým povinnostem (EU) 2016/1164 (2016) (ATAD). Přijatý zákon vstoupí v platnost 1. července 2021 a platí pro dánské daňové poplatníky s fiskálním rokem začínajícím 1. července 2021 nebo později. Klíčové aspekty nových pravidel pro CFC (ovládané zahraniční společnosti) platí v případech, kdy je více než jedna třetina ročního příjmu dceřiné společnosti považována za příjem CFC, a to v případech právního i ekonomického ovládání (tj. vztah CFC existuje, pokud mateřská společnost vlastní více než 50 % akcií nebo má nárok na více než 50 % zisků zahraničního subjektu) nebo pro tuzemské dceřiné společnosti.

Finsko: Pokyny k zápočtu zahraniční ztráty pro mateřské společnosti

Dne 2. června 2021 vydala daňová správa pokyny pro skupinový odpočet, které finským mateřským společnostem umožňují započítat konečné ztráty jejich zahraničních dceřiných společností usazených v jiných státech EHP (v případě jejich zrušení). Přeshraniční úleva za ztrátu byla zavedena s účinností od 1. ledna 2021. Ztráty dceřiné společnosti se však nepovažují za ztráty mateřské společnosti. Mateřské společnosti se ale umožňuje skupinový odpočet, který odpovídá konečné ztrátě její dceřiné společnosti v EHP. Pokyny vysvětlují, že mateřská společnost může ve svém daňovém přiznání žádat o skupinový odpočet, pokud byly postupy vedoucí ke zrušení dceřiné společnosti dokončeny během zdaňovacího období 2021 nebo později.

Mezinárodní zdanění dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right