Daně 

Krátce z mezinárodního zdanění [duben 2022]

Výjimka pro zdanění příjmů přeshraničních pracovníků mezi Belgií a Francií, Německem, Lucemburskem a Nizozemskem byla naposledy prodloužena do 30. června 2022. Na posledním zasedání ECOFIN nedošlo ke shodě členských států ohledně implementace směrnice pro druhý pilíř řešení daňových výzev, Polsko vyjádřilo nesouhlas. Podrobnější informace o těchto a dalších důležitých novinkách z oblasti mezinárodního zdanění si můžete přečíst v našem článku.

ECOFIN: Debata o řešení prvního a druhého pilíře OECD

Jak jsme vás informovali v minulém vydání, na zasedání Rady Evropské unie pro hospodářské a finanční záležitosti (ECOFIN) konaném 15. března 2022 bylo navrženo možné odložení implementace směrnice pro druhý pilíř (Směrnice Rady o zajištění globální minimální úrovně zdanění nadnárodních skupin v Unii), zejména pokud jde o pravidla pro nízko zdaněné platby (též jako UTPR – Undertaxed Payments Rule), a to až na přelom let 2023 a 2024. Dne 5. dubna 2022 se konalo druhé kolo debaty o návrhu, jak do unijního práva transponovat globální řešení prvního a druhého pilíře, jež bylo odsouhlaseno na úrovni OECD (pozn.: všech 27 členských států v minulosti toto řešení OECD podpořilo). Cílem debaty bylo dosáhnout postoje Rady k návrhu směrnice pro druhý pilíř. 26 členských států podpořilo nejnovější text, který zahrnuje kompromisní znění v oblastech řešených na minulém setkání ECOFIN a také doprovodné stanovisko francouzského předsednictví. Polsko však k návrhu vyjádřilo nesouhlasný postoj s tím, že nepodporuje oddělení prvního a druhého pilíře a je ochotno podpořit evropskou směrnici pro druhý pilíř pouze s ujištěním, že vstoupí v platnost i první pilíř OECD.

Německo: Snížení úroků z prodlení u splatné daně a daňových vratek

Dne 30. března 2022 schválila německá vláda návrh zákona, který stanovuje snížení úroků z prodlení u splatné daně a daňové vratky. Podle návrhu by nová sazba měla činit 0,15 % měsíčně, tj. 1,8 % ročně. Snížení bude mít zpětný účinek od 1. ledna 2019. Součástí návrhu je rovněž opětovné přehodnocení úrokové sazby vždy ve tříletých intervalech. Snížení se nicméně týká pouze úroků z prodlení u splatné daně a daňové vratky, v ostatních případech se změny neočekávají (např. úroky z odložených částek daní, úroky týkající se slev z penzijního připojištění atd.). Navrhované změny jsou důsledkem nového rozhodnutí Spolkového ústavního soudu, podle něhož je stávající sazba 0,5 % měsíčně nerealistická a porušuje ústavní principy.

Návrh ještě musí projít celým legislativním procesem a musí jej schválit obě komory parlamentu.

SDEU: Stanovisko generálního advokáta k režimu vynětí finálních ztrát zahraničních stálých provozoven

Generální advokát Soudního dvora Evropské unie (SDEU) Anthony Collins zveřejnil své stanovisko ve věci C-538/20 týkající se německých pravidel upravujících započtení finálních ztrát zahraniční stálé provozovny oproti ziskům zřizovatele v Německu. Podle generálního advokáta není situace zápočtu ztrát britských stálých provozoven, jejichž zřizovatelem je německý rezident, objektivně srovnatelná se situací zápočtu ztrát německých stálých provozoven majících rovněž německého zřizovatele, a proto nejsou německá pravidla zamítající import ztrát zahraničních stálých provozoven v rozporu s principem svobody usazování EU. Případem se nyní bude zabývat SDEU, který se stanoviskem generálního advokáta není povinen řídit.

SDEU: Finská daňová výjimka pro investiční fondy porušuje princip volného pohybu kapitálu

Dne 7. dubna 2022 vydal Soudní dvůr Evropské unie rozsudek ve věci C-342/20, ve kterém stojí, že finská daňová legislativa vyžadující, aby byl investiční fond pro účely nároku na osvobození od daně z příjmu a srážkové daně z příjmů zřízen podle smluvního práva, porušuje princip volného pohybu kapitálu. Posuzovaná daňová legislativa je platná od 1. ledna 2020 a poskytuje režim osvobození od daně pouze investičním fondům zřízeným dle smluvního práva, nikoli však jiným právním formám, jako jsou společnosti s ručením omezeným apod. Tento rozsudek upřesňuje, že samotná právní forma investičního fondu neospravedlňuje odlišné daňové podmínky, rozdílný přístup tak porušuje článek 63 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Belgie: Konečné prodloužení daňové výjimky pro přeshraniční pracovníky

V reakci na pandemii koronaviru Belgie uzavřela několik vzájemných dohod s Francií, Německem, Lucemburskem a Nizozemskem, podle kterých může být odměna za pracovní dny odpracované v režimu na dálku výlučně z důvodu cestovního omezení v důsledku pandemie koronaviru osvobozena od daně ve státě daňové rezidence (resp. zde nepodléhat zdanění). A to za předpokladu, že je skutečně zdaněna v zemi, kde by přeshraniční pracovník svou pracovní činnost běžně vykonával, kdyby cestovní omezení neplatilo. Belgické finanční úřady 24. března 2022 potvrdily, že tato daňová výjimka bude ještě jednou prodloužena do 30. června 2022. Žádné další prodloužení není považováno za nutné, protože většina omezujících opatření v souvislosti s koronavirem byla ve všech státech zrušena.

Kypr: Prodloužení termínu pro elektronické podání daňového přiznání

Dne 24. března 2020 kyperský parlament hlasoval pro prodloužení termínu pro elektronické podání kyperského daňového přiznání za rok 2020. Termín by měl být prodloužen do 31. července 2022. Prodloužení se týká přiznání k dani z příjmu právnických i fyzických osob, jejichž účetní závěrka musí být ověřena auditorem.

Indie: Povinné vykazování významné ekonomické přítomnosti

Od 1. dubna 2021 platí v Indii koncept významné ekonomické přítomnost (Significant Economic Presence, „SEP”) umožňující zdanění zahraničních subjektů v Indii bez ohledu na to, zda v Indii fyzicky působí, či nikoliv. Zahraniční subjekt vykazuje významnou ekonomickou přítomnost v Indii, pokud hrubý příjem z transakce zahrnující jakékoli zboží, služby nebo majetek s jakoukoli osobou v Indii, včetně poskytnutí či stažení dat nebo softwaru v Indii, dosáhne nebo překročí hranici 20 milionů INR (0,27 milionů USD / 0,22 milionů EUR) nebo pokud subjekt systematicky a nepřerušovaně nabízí obchodní aktivity či jinak interaguje s více než 0,3 miliony uživateli v Indii.

Indická vláda nedávno v souvislosti s daňovým přiznáním za finanční rok 2021–2022 (od 1. dubna 2021 do 31. března 2022) zavedla novou povinnost. V případě, kdy se pro zdanění aplikuje režim významné ekonomické přítomnosti, musí zahraniční subjekt poskytnout informace o úhrnu plateb a počtu uživatelů v Indii jako povinnou součást daňového přiznání.

OECD SDEU Mezinárodní zdanění dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right