Daně 

Krátce z mezinárodního zdanění – duben

Rakouská vláda zveřejnila balíček návrhů na zdanění digitální ekonomiky a podle Evropské komise představují britská pravidla pro kontrolované zahraniční společnosti nezákonnou státní podporu. O těchto a dalších novinkách z mezinárodního zdanění se dočtete v článku.

Rakousko: návrh 5% daně z digitální reklamy
V prohlášení z 3. dubna 2019 rakouská vláda zveřejnila balíček návrhů na zdanění digitální ekonomiky obsahující 5% daň z digitální reklamy a opatření pro plnění daňových povinností, která se zaměřují na online rezervační a maloobchodní platformy.

Evropská komise: britská pravidla pro kontrolované zahraniční společnosti představují nezákonnou státní podporu
Dne 2. dubna 2019 oznámila Evropská komise výsledky šetření o státní podpoře týkající se osvobození skupinového financování v rámci britských pravidel pro kontrolované zahraniční společnosti. Komise zjistila, že osvobození poskytovalo selektivní výhodu určitým nadnárodním skupinám, což je podle pravidel EU o státní podpoře protiprávní. Velká Británie tak nyní musí podniknout kroky, aby získala zpět nezákonnou státní podporu od nadnárodních společností, které ji čerpaly.

Evropská komise: dokument o vlivu společného základu daně z příjmů právnických osob
Dne 15. března 2019 zveřejnila Evropská komise dokument The Impact of the CCTB on the Effective Tax Burden of Corporations: results from the Tax Analyzer Model (Dopad společného základu daně z příjmů právnických osob na efektivní daňové zatížení společností: výsledky modelu daňového analyzátoru), který se snaží zhodnotit dopad zavedení společného základu daně z příjmů právnických osob na efektivní daňové zatížení společností v členských státech EU.

Německo: osvobození zisku z fúze při fúzi do mateřské společnosti
Německý Spolkový finanční soud vydal usnesení, že obecné pravidlo zdanění 5 % v rámci osvobozené transakce (podle nějž 5 % zisků z fúze představuje daňově neuznatelné náklady, pokud je výnos osvobozen na základě splnění podmínek držby podílu mateřské společnosti na dceřiné společnosti), nebude platit pro případy fiskální jednoty, kdy dochází k fúzi dceřiné společnosti do mateřské společnosti.

Italský nejvyšší soud: různé postoje k  osvobození dividend od srážkové daně
Italský nejvyšší soud a daňová správa zaujaly protichůdné postoje vůči tomu, zda může Itálie osvobodit od srážkové daně dividendy, které jsou osvobozeny od daně z příjmů podle domácích zákonů v jurisdikci příjemce.

 Článek je součástí zpravodaje dReport – duben 2019, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

Srážková daň Evropská komise Zdanění digitální ekonomiky Mezinárodní zdanění dReport zpravodaj
Daně  Deloitte živě 

Dluhová mapa Evropy: Hrozí další krize? Jsou v nebezpečí i české firmy?

Kdy nás čeká další dluhová krize? To je otázka, kterou si pokládá asi každý finanční ředitel. Zpozornět by však měla celá společnost, protože už dnes začíná být situace na některých místech alarmující – například v Rumunsku se může poměr zadlužení domácností a disponibilního důchodu do deseti let vyšplhat až na závratných 249 %! Jak ze srovnání vychází Česká republika? Zanalyzovali jsme dluhová rizika pro vlády, firmy i domácnosti ve 27 evropských zemích. Projděte si naši Analýzu dluhové udržitelnosti. 

9. 7. 2019
Daně 

Krátce z mezinárodního zdanění – červen

Rakousko zvažuje zavedení daně z digitálních služeb k 1. lednu 2020. Podle SDEU nejsou národní soudy oprávněny určovat, zda jsou určité požadavky režimu státní podpory slučitelné se základními svobodami. Ze seznamu nespolupracujících jurisdikcí byly vymazány Aruba, Barbados a Bermudy. Německé finanční soudy nižší instance zavádějí nový výklad „treaty shopping“ pravidel (účelová volba jurisdikce, dle existence výhodné smlouvy o zamezení dvojímu zdanění). Nizozemský odvolací soud rozhodl, že není důvod provádět úpravy u hybridních úvěrů pro účely převodních cen. Polsko zavedlo pravidla pro definici skutečného vlastníka. 

20. 6. 2019