Daně 

Krátce z mezinárodního zdanění – duben

Rakouská vláda zveřejnila balíček návrhů na zdanění digitální ekonomiky a podle Evropské komise představují britská pravidla pro kontrolované zahraniční společnosti nezákonnou státní podporu. O těchto a dalších novinkách z mezinárodního zdanění se dočtete v článku.

Rakousko: návrh 5% daně z digitální reklamy
V prohlášení z 3. dubna 2019 rakouská vláda zveřejnila balíček návrhů na zdanění digitální ekonomiky obsahující 5% daň z digitální reklamy a opatření pro plnění daňových povinností, která se zaměřují na online rezervační a maloobchodní platformy.

Evropská komise: britská pravidla pro kontrolované zahraniční společnosti představují nezákonnou státní podporu
Dne 2. dubna 2019 oznámila Evropská komise výsledky šetření o státní podpoře týkající se osvobození skupinového financování v rámci britských pravidel pro kontrolované zahraniční společnosti. Komise zjistila, že osvobození poskytovalo selektivní výhodu určitým nadnárodním skupinám, což je podle pravidel EU o státní podpoře protiprávní. Velká Británie tak nyní musí podniknout kroky, aby získala zpět nezákonnou státní podporu od nadnárodních společností, které ji čerpaly.

Evropská komise: dokument o vlivu společného základu daně z příjmů právnických osob
Dne 15. března 2019 zveřejnila Evropská komise dokument The Impact of the CCTB on the Effective Tax Burden of Corporations: results from the Tax Analyzer Model (Dopad společného základu daně z příjmů právnických osob na efektivní daňové zatížení společností: výsledky modelu daňového analyzátoru), který se snaží zhodnotit dopad zavedení společného základu daně z příjmů právnických osob na efektivní daňové zatížení společností v členských státech EU.

Německo: osvobození zisku z fúze při fúzi do mateřské společnosti
Německý Spolkový finanční soud vydal usnesení, že obecné pravidlo zdanění 5 % v rámci osvobozené transakce (podle nějž 5 % zisků z fúze představuje daňově neuznatelné náklady, pokud je výnos osvobozen na základě splnění podmínek držby podílu mateřské společnosti na dceřiné společnosti), nebude platit pro případy fiskální jednoty, kdy dochází k fúzi dceřiné společnosti do mateřské společnosti.

Italský nejvyšší soud: různé postoje k  osvobození dividend od srážkové daně
Italský nejvyšší soud a daňová správa zaujaly protichůdné postoje vůči tomu, zda může Itálie osvobodit od srážkové daně dividendy, které jsou osvobozeny od daně z příjmů podle domácích zákonů v jurisdikci příjemce.

 Článek je součástí zpravodaje dReport – duben 2019, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

Srážková daň Evropská komise Zdanění digitální ekonomiky Mezinárodní zdanění dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right