Daně 

Krátce z mezinárodního zdanění [květen 2020]

Organizace OECD vydala pro dalších osm jurisdikcí zprávy o dodržování standardů daňové transparentnosti a dále zveřejnila komentáře k návrhu legislativy upravující modelová pravidla pro sběr informací. Americká finanční správa (IRS) navrhla úpravu regulace hybridních ujednání a zveřejnila seznam často kladených otázek týkajících se standardu pro dokumentaci převodních cen. Dle stanoviska SDEU Gibraltar nespadá do působnosti směrnice o mateřských a dceřiných společnostech (směrnice PSD), a členské státy EU tudíž nemusí gibraltarským společnostem automaticky poskytovat výhody plynoucí z této směrnice. A co je nového v oblasti mezinárodního zdanění ve Francii, Rusku a v Dánsku?

Nové publikace OECD

Dne 6. dubna 2020 organizace OECD oznámila vydání zpráv o vzájemném hodnocení (peer review), které se zaměřují na dodržování mezinárodních standardů pro transparentnost a výměnu požadovaných informací v daňových záležitostech v dalších osmi jurisdikcích. Zprávy vydalo Globální fórum pro transparentnost a výměnu informací v daňových záležitostech. Nové zprávy o dodržování standardů jsou nyní k dispozici pro Brunej Darussalam, Macao, Peru, Švýcarsko a Tunisko (přičemž výše uvedené jurisdikce byly klasifikovány jako jurisdikce převážně dodržující požadované standardy), jakož i pro Barbados, Libérii a Seychely (jurisdikce částečně dodržující požadované standardy). Všechny zprávy o dodržování mezinárodních standardů pro transparentnost, které byly dosud pro jednotlivé jurisdikce vydány, jsou k dispozici na webových stránkách OECD. Dne 15. dubna 2020 organizace OECD dále zveřejnila komentáře k návrhu Modelových pravidel pro výkaznictví provozovatelů platforem s ohledem na prodejce ve sdílené a zakázkové („gig“) ekonomice. Modelová pravidla mají zvýšit transparentnost a umožnit jurisdikcím sběr informací o transakcích, které prodejci provádějí na prodejních platformách, a to včetně výše příjmů těchto prodejců. Komentáře jsou zveřejněny na webových stránkách OECD a je možné je stáhnout v komprimovaném (zip) souboru.

USA: pokyny ohledně hybridních smluv a často kladené otázky týkající se standardu pro dokumentaci převodních cen

Dne 8. dubna 2020 vydalo americké ministerstvo financí ve spolupráci s federální finanční správou (IRS) návrh regulací pro hybridní ujednání tak, aby zohledňovala zisky a příjmy ovládané zahraniční společnosti zahrnuté do příjmů amerického akcionáře (společníka). Navržené regulace budou mít dopad zejména na zahraniční korporace a osoby realizující platby  v rámci vybraných hybridních ujednání. Regulace by měly vstoupit v účinnost 60 dní po zveřejnění v oficiální publikaci Federal Register. Americká finanční správa také dne 14. dubna 2020 na svých webových stránkách zveřejnila seznam často kladených otázek (FAQ) týkajících se standardů, které musí splňovat dokumentace převodních cen, aby dané společnosti nebyla udělena pokuta za úpravu převodních cen podle § 6662 amerického daňového zákoníku (Internal Revenue Code). Ten se uplatní v případě, že úpravy převodních cen překročí v úhrnu 5 mil. USD nebo 10 % hrubých příjmů plátce podle toho, která z těchto částek je nižší.

Dle SDEU se na Gibraltar automaticky nevztahuje směrnice o mateřských a dceřiných společnostech

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) vydal 2. dubna 2020 rozhodnutí v případu C-458/18 (GVC Services), podle něhož Bulharsko může dle evropské směrnice o mateřských a dceřiných společnostech (směrnice PSD) odmítnout aplikaci osvobození od srážkové daně u dividend vyplácených bulharskou společností mateřské společnosti usazené na Gibraltaru. V předmětném sporu šlo o společnost založenou a sídlící v Bulharsku, jež byla plně vlastněná společností založenou a sídlící na Gibraltaru. Bulharská dceřiná společnost vyplatila dividendu své mateřské společnosti, přičemž na tuto výplatu dividend neaplikovala srážkovou daň. Bulharské finanční úřady se domnívaly, že srážková daň měla být uhrazena a celý případ byl řešen před bulharskými soudy. Směrnice PSD umožňuje osvobození od srážkové daně při výplatě dividend mezi mateřskou a dceřinou společností při splnění určitých kritérií, např. že plátce i příjemce dividendy mají právní formu uvedenou v příloze směrnice PSD a že se na oba subjekty vztahuje daň z příjmů právnických osob v členském státě EU. Dle legislativy Evropské unie za vnější vztahy Gibraltaru odpovídá Velká Británie, přičemž v případě  Velké Británie příloha směrnice vyžaduje, aby společnost byla „založena dle vnitrostátního práva Velké Británie“. Podle vnitrostátního práva Velké Británie se však společnost založená na Gibraltaru nepovažuje za společnost založenou dle práva Velké Británie a rovněž se na ni nevztahuje britská daň z příjmů právnických osob. Rozhodnutí SDEU jasně stanovuje, že Gibraltar nespadá do působnosti směrnice PSD, a lze předpokládat, že na společnosti založené a usazené na Gibraltaru se nebude vztahovat ani směrnice o fúzích či směrnice o úrocích a licenčních poplatcích. Podle SDEU členské státy EU nejsou povinny poskytovat gibraltarským společnostem výhody zakotvené ve výše uvedených právních předpisech.

Nové pokyny francouzské finanční zprávy

Francouzské finanční úřady vydaly 30. března 2020 návrh pokynů upravujících rozsah a způsob stanovení daně z digitálních služeb. Navržené pokyny mohou být  volně připomínkovány  do 23. května 2020. Daň z digitálních služeb byla schválena francouzským parlamentem dne 11. července 2019. Tříprocentní daň z digitálních služeb se vztahuje na úhrn ročních příjmů plynoucích ze (i) zprostředkovatelských služeb poskytovaných digitálním rozhraním a (ii) ze služeb cílené reklamy.

Pokyny poskytují jasnou definici zdanitelných služeb a rovněž obsahují příklady služeb, které mohou být zařazeny do kategorie zprostředkování. Pokyny dále objasňují, že zdanění podléhají pouze služby poskytnuté ve Francii v konkrétním zdaňovacím období. Dále se věnují dalším záležitostem, jako je např. hranice obratu pro kvalifikace k dani z digitálních služeb, a modifikují způsob, jímž by daňoví zástupci zahraniční skupiny subjektů měli vykazovat daň z digitálních služeb.

Dne 15. dubna 2020 francouzská finanční správa dále vydala upravené pokyny k novým pravidlům pro výplatu dividendy a kapitálové zisky plynoucí z prodeje podílů ve skupině, přičemž se zejména zabývala dopady na subjekty zdaňované jako konsolidovaná skupina v důsledku vystoupení státu z Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru.

Objasnění daňových aspektů vnitroskupinových služeb v Rusku

Ministerstvo financí vydalo 2. března 2020 pokyn č. 03-03-06/1/7868 týkající se postupů využívaných pro stanovení úplat za služby poskytnuté ruské společnosti jiným subjektem z téže nadnárodní skupiny. Podle ministerstva financí je pro účely daně z příjmů právnických osob možné odečíst náklady, pokud jsou ekonomicky opodstatněné, zdokumentované a byly vynaloženy v souvislosti s obchodní činností, jejímž cílem je generovat zisk. Jakmile dojde k poskytnutí vnitroskupinové služby, je nezbytné určit, zda je výše úplaty za tuto službu v souladu s principem tržního odstupu a zda lze použít přímou nebo nepřímou metodu.

Dánsko dále odložilo implementaci pravidel pro ovládané zahraniční společnosti uvedených ve směrnici ATAD

Dánský premiér 15. dubna 2020 informoval předsedu parlamentu, že v důsledku krize způsobené onemocněním Covid-19 došlo k odkladu několika legislativních návrhů. Mezi nimi se nachází i návrh zákona (L48) provádějícího v dánském vnitrostátním právu pravidla pro ovládané zahraniční společnosti v souladu se směrnicí Rady (EU) 2016/1164 ze dne 12. července 2016, kterou se stanoví pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem, které mají přímý vliv na fungování vnitřního trhu (směrnice ATAD). To znamená, že implementace této finální části směrnice ATAD bude potřetí odložena. Není jasné, kdy o tomto právním předpisu rozhodne parlament, avšak neočekává se, že by k tomu došlo dříve než v příštím parlamentním období.

Mezinárodní zdanění dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right