Daně 

Krátce z mezinárodního zdanění – květen

Spolkové ministerstvo financí potvrdilo, že platby za on-line reklamu příjemcům se sídlem v jiném státě nepodléhají německé srážkové dani. Ve Francii schválili zákon zavádějící daň z digitálních služeb pro firmy s celosvětovým obratem přesahujícím 750 milionů eur a obratem ve Francii přesahujícím 25 milionů eur. A to není vše. Další novinky se dozvíte v článku.

Kypr: Implementace směrnice proti vyhýbání se daňovým povinnostem

Dne 5. dubna 2019 schválil kyperský parlament implementaci evropské směrnice proti vyhýbání se daňovým povinnostem (ATAD) se zpětnou platností od 1. ledna 2019. V rámci novely budou zavedena pravidla omezující odčitatelnost úrokových nákladů na základě EBITDA, pravidla pro ovládané zahraniční společnosti (CFC) a nové obecné pravidlo proti vyhýbání se povinnostem (GAAR).

Dánsko: Zamítnutí vrácení srážkové daně z dividend

Dne 2. dubna vydal dánský nejvyšší soud své rozhodnutí v případu týkajícím se dvou investičních fondů registrovaných v Lucembursku a ve Spojeném království, které žádaly o vrácení dánské srážkové daně z rozdělených dividend obdržených od dánských společností v letech 2000–2009. Nejvyšší soud rozhodl, že fondy nemají na vrácení nárok. Na základě právních předpisů se výjimka z dánské srážkové daně z dividend rozdělovaných společnostmi se sídlem v Dánsku vztahuje na investiční fondy v případě, že (i) příjemcem je investiční fond se sídlem v Dánsku a (ii) daný investiční fond splňuje požadavky stanovené v článku 16C dánského zákona o vyměřování daně. Z toho vyplývá, že investiční fond se sídlem v jiném státě nemůže získat nárok na výjimku ze srážkové daně, jelikož nikdy nemůže splnit první požadavek. Výjimka tedy nikdy nemůže být udělena investičním fondům se sídlem v jiném státě, i když by měly status fondu dle článku 16C.

Německo: Nulová srážková daň z licenčních poplatků v případě on-line reklamy

Nařízení vydané Spolkovým ministerstvem financí dne 3. dubna 2019, zveřejněné 10. dubna 2019, potvrzuje, že platby za on-line reklamu příjemcům se sídlem v jiném státě nepodléhají německé srážkové dani. Toto oznámení je dokladem toho, že německé orgány daňové správy nebudou pokračovat ve svém původním plánu aplikovat vnitrostátní pravidla pro srážkovou daň z poplatků za užívání na přeshraniční platby za on-line reklamu, což by představovalo zavedení jisté formy vnitrostátní daně z digitálních služeb.

Francie: Google Ireland nemá stálou provozovnu ve Francii

Dne 25. dubna 2019 potvrdil odvolací soud rozhodnutí soudu nižší instance z roku 2017, že společnost Google Ireland Ltd. nemá na základě činností vykonávaných společností Google France ve Francii stálou provozovnu ve Francii. Odvolací soud argumentoval tím, že společnost Google France byla ovládána společností Google Ireland, z čehož vyplývá, že zaměstnanci francouzské společnosti nemohli uzavírat smlouvy jménem irské pobočky. Orgány daňové správy před odvolacím soudem naopak argumentovaly tím, že u společnosti Google Ireland Ltd. by se mělo mít za to, že má ve Francii trvalé místo podnikání sestávající z prostor a zaměstnanců společnosti Google France. Odvolací soud však uvážil, že prostory i zaměstnanci byli k dispozici pouze pro výkon činnosti francouzské společnosti v rámci smlouvy o poskytování služeb, která je k irské společnosti vázala, a tvrzení daňových orgánů neuznal.

Francie: Zavedení daně z digitálních služeb a snížení sazby daně z příjmů právnických osob

Dne 9. dubna 2019 přijalo Národní shromáždění (dolní komora parlamentu) zákon zavádějící daň z digitálních služeb, která se bude vztahovat na společnosti se sídlem ve Francii i mimo ni s celosvětovým obratem přesahujícím 750 milionů eur a obratem ve Francii přesahujícím 25 milionů eur. Obrat pocházející z francouzských zdrojů bude vypočítán prostřednictvím koeficientu digitální přítomnosti na základě poměru francouzských uživatelů, daňová sazba bude činit 3 %. Daň z digitálních služeb bude odčitatelná z případného základu francouzské daně z příjmu právnických osob a bude aplikovatelná zpětně s platností k 1. lednu 2019 do doby, než bude uzavřena dohoda o zdanění digitální ekonomiky na úrovni OECD. Sazba daně z příjmů právnických osob bude progresivně snížena z 33,3 % v roce 2018 na 25 % v roce 2022. Podle stávajících pravidel by sazba pro fiskální roky počínaje rokem 2019 měla činit 31 % pro všechny společnosti, jejichž zisk přesahuje 500 000 eur (a 28 % pro společnosti vykazující zisk nižší než 500 000 eur). Článek 2 zákona nicméně stanovuje, že u společností s obratem dosahujícím 250 milionů eur a více bude část zisku přesahující 500 000 eur podléhat 33,3% sazbě daně i nadále pro fiskální roky počínající rokem 2019 (zisky do tohoto limitu budou nadále podléhat sazbě daně ve výši 28 %).

Japonsko: Nový přístup k nehmotnému majetku

Japonský balíček daňových reforem pro rok 2019, schválený parlamentem dne 27. března 2019, obsahuje nová pravidla představující vnitrostátní implementaci pokynů OECD v oblasti obtížně ocenitelného nehmotného majetku. Nová pravidla se budou na právnické osoby vztahovat na fiskální roky počínající dnem 1. dubna 2020 nebo později, pro fyzické osoby budou platná od kalendářního roku 2021. Na základě přístupu OECD mohou orgány daňové správy provést úpravu v ocenění v případech, kdy je vykázána významná odchylka skutečných výsledků od odhadů, které byly pro ocenění transakce využity. Výjimky z úpravy platí pro případy, kdy odchylka nepřesahuje 20 % nebo kde byly finanční odhady založeny na odpovídajícím zvážení vývoje nebo událostí známých v době transakce. Plátcům daně by rovněž měla být udělena výjimka v případě, že byla přijata bilaterální předběžná cenová dohoda, a to za předpokladu, že součástí procesu přijetí takovéto dohody bylo provedení řádného due diligence.

Nizozemsko: Nová pravidla pro přijímání mezinárodních daňových rozhodnutí

Nařízení obsahující novou praxi přijímání daňových rozhodnutí platné, jež by měla platit od 1. července 2019, bylo předáno do dolní komory parlamentu dne 23. dubna 2019. Na základě nové praxe přijímání daňových rozhodnutí je v zásadě prvním kontaktním „místem“ pro získání rozhodnutí způsobilý daňový inspektor. Pro určité typy rozhodnutí (např. žádost o osvobození od daně pro zahraniční příjmy, existence stálé provozovny v Nizozemsku nebo rozhodnutí ve věci  sídla / stálé provozovny a alokace na ně) je však prvním kontaktním místem tým příslušné daňové správy pro mezinárodní daňovou jistotu. Nový orgán – Výbor pro mezinárodní daňovou jistotu – bude odpovědný za centrální koordinaci rozhodnutí, aby byla zajištěna jednotnost, kvalita a dodržování rozhodovací praxe a politik. Kromě rozhodnutí bude rovněž v anonymizované formě zveřejňováno. Rozhodnutí bude platné po dobu pěti let od vydání; za zvláštních okolností může být rozhodnutí vydáno až na dobu 10 let.

Článek je součástí zpravodaje dReport – květen  2019, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

Srážková daň Daň z digitálních služeb ATAD Mezinárodní zdanění dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right