Daně 

Krátce z mezinárodního zdanění [listopad 2020]

V říjnu 2020 zveřejnila OECD dva nové reporty. První z reportů se věnuje daňovým výzvám spojeným s digitalizací ekonomiky a druhý pak zdanění virtuálních měn. Dánská vláda představila daňové legislativní změny pro parlamentní rok 2020/21. Soudní dvůr EU rozhodl, že rumunská úprava převodních cen neporušuje Smlouvu o fungování EU. Rada EU zveřejnila aktualizovaný seznam nespolupracujících jurisdikcí. Nizozemí omezí převoditelnost daňových ztrát. A polská vláda představila režim zdanění při rozdělení zisků a osvobození od daně u investičních rezerv. Nejen o těchto tématech jsou listopadové novinky z oblasti mezinárodního zdanění.

Publikace OECD z října 2020

Dne 12. října 2020 vydala OECD prohlášení o daňových jednáních týkajících se multilaterálního a jednomyslného řešení daňových výzev vyplývajících z digitalizace ekonomiky. Dle prohlášení je snahou dosáhnout shody nad možným řešením do poloviny roku 2021.

OECD rovněž oznámila vydání zprávy s názvem Zdanění virtuálních měn: Přehled daňových režimů a vznikající problémy daňové politiky, která byla připravena k prezentaci na schůzce ministrů financí a guvernérů centrálních bank zemí G20. Zpráva má pomoci zlepšit rámec pro tvorbu daňové politiky v případě virtuálních měn a obsahuje klíčové poznatky a související skutečnosti. Na zprávě se podílelo více než 50 jurisdikcí a jedná se o „první komplexní analýzu přístupů a nedostatků daňových politik napříč hlavními typy daní (daň z příjmu, spotřební a majetková daň) pro takto velkou skupinu zemí“. Rovněž se zaměřuje na daňové dopady nově vzniklých problémů týkajících se kryptoměny stablecoin, „digitálních měn centrálních bank“, mechanismů konsenzu využívaných pro správu sítí blockchain a decentralizovaných financí.

Dánské daňové návrhy pro rok 2020/21

Dánská vláda představila legislativní program na nadcházející parlamentní rok 2020/21. Mezi navrhovanými legislativními změnami rovněž figuruje dočasné zvýšení odpočtu na výzkum a vývoj na 130 %, a to pro roky 2020 a 2021. Dále je navržena změna definice „stálé provozovny“ tak, aby odpovídala definici stálé provozovny uvedené v Modelu OECD (2017), a rovněž úprava pravidel pro zdanění ovládané zahraniční společnosti (CFC rules) tak, aby byla v souladu se zněním článku 7 směrnice ATAD. V souladu s judikaturou (ESD a Dánského nejvyššího soudu) byla vyjasněna ustanovení, která umožňují dánským společnostem odpočet daňových ztrát ze zahraničních poboček, a ustanovení, která opravňují finanční úřady k úpravě příjmů, pokud ze strany poplatníka nebyla včas dodána dokumentace týkající se převodních cen.

Soudní dvůr EU rozhodl o rumunském zákonu o převodních cenách

Dne 8. října 2020 vydal Soudní dvůr EU rozhodnutí v případu C-558/19, dle kterého rumunská vnitrostátní daňová pravidla, jež umožňují rumunským finančním úřadům úpravu podhodnocených zisků rumunské pobočky nerezidentní společnosti v souvislosti s transakcemi mezi pobočkou a centrálou společnosti, neporušují princip svobody usazování dle Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). Soudní dvůr Evropské unie rozhodl, že rumunské vnitrostátní daňové předpisy jsou oprávněné z důvodu potřeby zachování systému vyváženého rozdělení daňových pravomocí mezi členskými státy EU, neboť rumunská pravidla pro stanovení převodních cen mají zabránit podhodnocení zdanitelných zisků rumunské pobočky z důvodu transakcí mezi pobočkou a centrálou se sídlem v jiném členském státě, které nejsou v souladu s tržními pravidly.

Úprava unijního seznamu nespolupracujících jurisdikcí z října 2020

Dne 6. října 2020 publikovala Rada Evropské unie změny v unijním seznamu nespolupracujících jurisdikcí v daňové oblasti. Na seznam byly nově zařazeny Anguilla a Barbados, naopak došlo k vyřazení Kajmanských ostrovů a Ománu poté, co se v těchto zemích přistoupilo k přijetí nezbytných reforem vedoucích k vylepšení daňové politiky. Na „černé listině“ nyní zůstává 12 jurisdikcí: Americká Samoa, Anguilla, Barbados, Fidži, Guam, Palau, Panama, Samoa, Seychely, Trinidad a Tobago, Americké Panenské ostrovy a Vanuatu. Rada rovněž rozhodla, že z „šedé listiny“ vyřadí Bosnu a Hercegovinu a Mongolsko poté, co tyto země uložily listiny o ratifikaci Úmluvy OECD o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech.

Nizozemské pozměňovací návrhy v daňovém plánu na rok 2021

Nizozemská vláda předložila 5. října 2020 parlamentu pozměňovací návrhy k daňovému plánu na rok 2021, mezi nimi například nová pravidla omezující výši ztrát, jež mohou být převedeny a započteny v konkrétním zdaňovacím období. Mezi pozměňovacími návrhy byly rovněž představeny investiční pobídky v oblasti zaměstnanosti.

Polská vláda předložila parlamentu návrh zákona o zdanění rozdělovaných zisků

Dne 30. září 2020 předložila vláda parlamentu návrh zákona o zdanění rozdělovaných zisků a investičních rezervách osvobozených od daně pro právnické osoby hradící daň z příjmu. Některé aspekty návrhů byly po veřejném připomínkovém řízení upraveny. Zákon by tak nově povinnost k dani z příjmu právnických osob ukládal komanditním společnostem a některým veřejným obchodním společnostem.  Jakmile bude návrh zákona schválen a podepsán prezidentem, vstoupí navrhovaná opatření v platnost 1. ledna 2021.

Podle generální advokátky Soudního dvora EU nepředstavuje progresivní zdanění nedovolenou státní podporu

Generální advokátka Soudního dvora Evropské Unie Julianne Kokott shledala ve dvou stanoviscích vydaných 15. října 2020, že ani polská maloobchodní daň z obratu, ani maďarská daň z reklamy neporušují evropská pravidla pro státní podporu. Navrhla, aby Soudní dvůr EU zamítl odvolání Evropské komise a potvrdil v obou případech rozsudky Tribunálu. Generální advokátka odkazuje na nedávnou judikaturu Soudního dvora (C-75/18 a C-323/18) v kontextu základních svobod, podle které může být progresivní daň založená na obratu, protože v první řadě výše obratu představuje rozlišovací kritérium, které je neutrální, a za druhé obrat představuje významný ukazatel platební schopnosti osoby povinné k dani.

Francouzská srážková daň z prodeje podstatného podílu ve společnosti je v rozporu s právem EU

Francouzský Nejvyšší správní soud rozhodl 14. října 2020, že srážková daň vztahující se na nerezidenty v případě prodeje podstatného podílu ve francouzské společnosti je v určitých ohledech v rozporu s právem EU. V takových případech musí být vrácena plná výše daně, a nikoli jen část přesahující sumu, kterou by zaplatil daňový poplatník – rezident. Na základě tohoto rozhodnutí mohou společnosti v EU, které zaplatily ve Francii daně z příjmů z převodu podstatného podílu ve francouzské společnosti držené nejméně dva roky, požadovat refundaci plné výše srážené daně.

Italské finanční úřady upřesnily režim pro příjmy plynoucí z duševního vlastnictví

Italské finanční úřady upřesnily 29. října 2020 aspekty nedávno pozměněného daňového režimu pro zdanění příjmů plynoucích z duševního vlastnictví (tzv. patent box regime) a možnost přímo vyčíslit odpovídající výhodu bez nutnosti podávat žádost o závazné posouzení. Současně finanční úřady zohlednily připomínky z veřejného připomínkového řízení zahájeného v únoru 2020.

Mezinárodní zdanění dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right