Daně 

Krátce z mezinárodního zdanění [listopad 2022]

OECD zveřejnila novou zprávu o automatické výměně informací. Kyperské a americké změny daňových předpisů brzy vstoupí v platnost. Podrobnější informace o těchto tématech a další důležité novinky z oblasti mezinárodního zdanění naleznete v našem článku.

OECD: Zveřejnění hodnotící zprávy automatické výměny informací za rok 2022

OECD 9. listopadu 2022 oznámila, že Globální fórum pro transparentnost a výměnu informací pro daňové účely na plenárním zasedání, které se konalo ve dnech 9. až 11. listopadu 2022, zveřejnilo hodnotící zprávu vzájemné automatické výměny informací o finančních účtech za rok 2022. Zpráva obsahuje první hodnocení účinnosti výměny informací pro 99 jurisdikcí, které se zavázaly zahájit automatickou výměnu informací (AEOI) již v roce 2017 nebo 2018. Globální fórum rovněž zveřejnilo hodnotící zprávy o výměně informací na vyžádání (EOIR) pro 10 jurisdikcí, jež validují jejich soulad s mezinárodními standardy daňové transparentnosti. V těchto jurisdikcích se zahájení automatické výměny informací očekává v letech 2023, 2024 nebo 2025.

Velká Británie: Zvýšení sazby daně z příjmů právnických osob na 25 % od 1. dubna 2023

Dne 14. října 2022 oznámila britská premiérka své rozhodnutí zachovat od 1. dubna 2023 zvýšení hlavní sazby daně z příjmů právnických osob na 25 % a zrušit tak oznámení o „mini rozpočtu“ ze září 2022, v jehož rámci měla být zavedena legislativa zachovávající sazbu na úrovni 19 %.

Francie: Zveřejnění nařízení o elektronické fakturaci a požadavků na elektronické podávání zpráv

Článek 26 francouzského novelizovaného finančního zákona z roku 2022, který byl zveřejněn v úředním věstníku 17. srpna 2022 (pouze ve francouzštině), obsahuje právní předpisy týkající se nových požadavků na elektronickou fakturaci a elektronické podávání zpráv (tzv. e-reporting), které budou obecně platit od 1. července 2024. Předpisy týkající se nových povinností jsou uvedeny ve vyhlášce č. 2022-1299 a v ministerském nařízení, obojí ze 7. října 2022 (pouze ve francouzštině). Rozsah povinné elektronické fakturace ve Francii byl podle finančního zákona z roku 2021 rozšířen na plnění uskutečňovaná mezi osobami povinnými k dani. Současně budou společnosti povinny předávat údaje z faktur francouzským daňovým orgánům (FTA).

FTA za pomoci Agentury pro státní finanční informace (AIFE) přezkoumává praktická hlediska implementace a na internetových stránkách FTA byla zveřejněna anglická verze externího specifikačního souboru pro elektronickou fakturaci.

Kypr: Změny, které mají zabránit zneužívání daňového systému, vstoupí v platnost v prosinci 2022

Nová ustanovení upravující zákon o zvláštním příspěvku na obranu (SCDL) a zákon o dani z příjmů (ITL) budou účinná od 31. prosince 2022. Cílem těchto dvou pozměňujících zákonů (k dispozici pouze v řečtině) je posílit daňový rámec země za účelem prevence zneužívání daní.

Změny zavedou srážkovou daň z dividend, úroků a licenčních poplatků (17 %, 30 % a 10 %) pro společnosti, které jsou:

  • rezidenty jurisdikcí uvedených na černé listině EU nebo
  • založeny/registrovány v jurisdikci zařazené na černou listinu a nejsou daňovými rezidenty žádné jiné jurisdikce, jež není zařazena na černé listině.

Kromě toho se ve snaze posílit rámec pravidel rezidentství nad rámec kritéria/koncepce řízení a kontroly rozšiřuje pojem „kyperská společnost, která je daňovým rezidentem“ v článku 2 ITL tak, aby zahrnoval i společnost založenou/registrovanou na Kypru, jejíž řídicí management je však vykonáván mimo Kypr, pokud tato společnost není daňovým rezidentem v žádném jiném státě.

USA: Nová daňová legislativa účinná od 1. ledna 2023

Dva nedávno přijaté daňové zákony USA obsahují významná ustanovení týkající se daní. Zaprvé, je to zákon CHIPS z roku 2022 (P.L. 117-167), který zavádí nový investiční úvěr pro pokročilou výrobu podle nového paragrafu 48D daňového zákoníku. Zákon CHIPS byl podepsán 9. srpna 2022. Zadruhé, je to zákon o snížení inflace (P.L. 117-169), který byl podepsán 16. srpna 2022 a obsahuje četná ustanovení týkající se daní, včetně i) 15% účetní minimální daně z „upraveného zisku z účetní závěrky“ příslušných společností; ii) řady daňových pobídek na čistou energii ve formě daňových úlev, z nichž některé zahrnují možnost přímé platby nebo ustanovení o převoditelnosti, a iii) 1% spotřební daně na určité zpětné odkupy akcií společností.

Nová legislativa je převážně účinná až pro účetní a zdaňovací období začínající 1. ledna 2023 nebo později. Očekává se tedy, že legislativa bude mít pouze omezené dopady na účetní období končící 31. prosince 2022 nebo před tímto datem.

OECD Mezinárodní zdanění

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right