Daně 

Krátce z mezinárodního zdanění [prosinec 2020]

Sazba daně z příjmu pro malé a středně velké podniky a sazba srážkové daně z dividend se v Chorvatsku sníží na deset procent. Německo zveřejnilo vyhlášku objasňující režim extrateritoriálního zdanění. Indie potvrdila povinnost vedení evidence převodních cen také pro daňové nerezidenty. Slovensko odkládá lhůtu pro implementaci ATAD 2 do národní legislativy na 1. ledna 2022. Od 1. ledna 2021 začne ve Švédsku platit koncept ekonomického zaměstnavatele. Slovinské finanční úřady představily pokyny pro zdanění důchodových příjmů. Rada ECOFIN schválila návrh směrnice DAC 7.

Chorvatsko navrhuje snížení daňových sazeb

Dne 6. listopadu 2020 navrhla chorvatská vláda snížení sazby daně z příjmů právnických osob pro malé a střední podniky (SMEs) a srážkové daně z dividend a podílů na zisku. Pro malé a střední podniky s ročními příjmy nepřesahujícími 7,5 milionu HRK bude platit daňová sazba 10 % (nyní 12 %). Stejné snížení sazby se bude týkat také srážkové daně z dividend a podílů na zisku (tj. bude platit sazba 10 % namísto 12 %). Pokud změny schválí parlament, vstoupí novela v platnost od 1. ledna 2021.

Německá vyhláška k extrateritoriálnímu zdanění

Dne 19. listopadu 2020 představilo německé ministerstvo financí návrh zákona, který má zajistit zmírnění problémů souvisejících s uplatněním tzv. extrateritoriálního zdanění v rámci převodu duševního vlastnictví s vazbou na Německo (tzv. „German Nexus IP“) a u licenčních poplatků týkajících se tohoto duševního vlastnictví. Omezená daňová povinnost v Německu může poplatníkovi vzniknout v případě, kdy dochází k převodu duševního vlastnictví s vazbou na Německo, nebo v situaci, kdy jsou mezi dvěma neněmeckými entitami hrazeny licenční poplatky vztahující se k tomuto duševnímu vlastnictví. Duševní vlastnictví s vazbou na Německo je definováno jako: (i) práva zapsaná v německém veřejném rejstříku nebo (ii) duševní vlastnictví, jež je využíváno stálou nebo jinou provozovnou v Německu. Návrh zákona odnímá první část této definice, tzn. duševní vlastnictví, které je využíváno stálou nebo jinou provozovnou v Německu, by nadále podléhalo německému extrateritoriálnímu zdanění, avšak práva zapsaná v německém veřejném rejstříku by již zdanění nepodléhala. Podle znění současného návrhu by se změna týkala všech aktivních případů bez ohledu na to, ve které zemi jsou jednotlivé strany transakce či licenční smlouvy daňovými rezidenty. Návrh zákona bude projednáván pravděpodobně až v roce 2021.

Indie: Povinnost dokumentace k převodním cenám se týká také daňových nerezidentů

Dne 13. října 2020 vydal Odvolací tribunál pro daň z příjmů v Dillí (ITAT, Delhi Bench) rozhodnutí o tom, že ustanovení, jež nařizují daňovým poplatníkům vedení evidence o převodních cenách u mezinárodních či určitých tuzemských transakcí, se vztahují na všechny daňové poplatníky. Od povinnosti vést náležitou dokumentaci nejsou daňoví poplatníci z řad nerezidentů osvobozeni ani v případě, že mezinárodní transakce neprovádějí.

Implementace ATAD 2 do slovenských daňových zákonů

Parlament Slovenské republiky aktuálně analyzuje návrh zákona o implementaci směrnice Rady (EU) 2017/952 (ATAD 2) řešící pravidla pro reverzní hybridní nesoulady do zákona o dani z příjmů. Příjmy připadající zahraničním akcionářům s podílem nejméně 50 % v transparentní společnosti budou zdaněny na úrovni transparentní společnosti 21% sazbou daně z příjmů právnických osob, pokud nelze příjem zahraničních akcionářů zdanit prostřednictvím stálé provozovny na Slovensku a příjem nebude zdaněn v zemi, v níž je akcionář rezidentem, ani v cizině. Změny měly nabýt účinnosti od 1. ledna 2021, došlo však k odkladu do 1. ledna 2022.

Švédský parlament zavádí koncept tzv. ekonomického zaměstnavatele

Dne 4. listopadu 2020 přijal švédský parlament návrh, který od 1. ledna 2021 zavádí do švédské daňové legislativy koncept ekonomického zaměstnavatele. Tento koncept určuje, která společnost je skutečným zaměstnavatelem dané osoby. Za zaměstnavatele by měla být považována ta společnost, pro niž zaměstnanec vykonává práci, bez ohledu na to, která společnost vyplácí zaměstnanci mzdu. Zahraniční společnosti mají povinnost nahlásit se u švédského finančního úřadu jako zaměstnavatelé a každý měsíc musí srážet a odvádět daně u zaměstnanců, jejichž příjmy podléhají švédskému zdanění. Švédské společnosti musí srážet daně u plateb zahraničním společnostem, pokud se platby vztahují na práci prováděnou ve Švédsku a pokud zahraniční společnost nedisponuje osvědčením o daňové registraci (F-tax certificate).

Zdanění důchodů ve Slovinsku

Slovinské finanční úřady vydaly pokyny pro zdanění důchodů vyplácených v souladu se zákonem o dani z příjmů fyzických osob (PIT) a článkem 18 vzorové úmluvy OECD o daních z příjmu a majetku (2017). K posouzení toho, zda příjmy ze zahraničí představují důchod pobíraný slovinskými rezidenty, se uplatní nařízení upravující důchody a pojištění invalidity ve Slovinsku. Při posouzení daňového základu je nutné definovat, zda je plátce příjmu hlavním zaměstnavatelem (od kterého slovinský rezident obdrží většinu příjmu). Pokud ano, použije se při výpočtu daňové povinnosti progresivní daňová sazba. V opačném případě se daňová povinnost vypočítá s uplatněním sazby 25 %, přičemž není možné zohlednit žádné slevy na dani. Postup výpočtu daňové povinnosti u důchodů vyplácených ve Slovinsku slovinským daňovým nerezidentům je stejný jako u slovinských rezidentů. U daňových nerezidentů však nelze daňovou povinnost snížit o jakékoliv slevy na dani.

ECOFIN odsouhlasila DAC7 a diskutovala o mezinárodních daňových záležitostech

Na zasedání dne 1. prosince 2020 vyslovila Rada pro hospodářské a finanční věci EU (ECOFIN) svůj souhlas s technickými aspekty návrhu Evropské komise na úpravu směrnice Rady 2011/16/EU o správní spolupráci v oblasti daní, jejímž cílem je rozšířit okruh automaticky vyměňovaných informací (DAC7). Cílem směrnice je od roku 2023 rozšířit rámec automatické výměny informací mezi členskými státy o příjmy generované prodejci na digitálních platformách a upravit stávající ustanovení směrnice o správní spolupráci k zajištění efektivní výměny informací a spolupráce mezi členskými státy.

Mezinárodní zdanění

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right