Daně 

Krátce z mezinárodního zdanění [říjen 2019]

SDEU došel k závěru, že belgický režim osvobození od daně porušuje směrnici EU o mateřských a dceřiných společnostech. Nově zřízená komise nyní vyhodnocuje pravidla pro zdanění nadnárodních podniků v Nizozemsku. Na základě nedávného rozhodnutí spolkového daňového soudu v Německu je možné osvobodit splácení kapitálu též u dceřiných společností se sídlem mimo EU. Evropská komise zahájila důkladnou revizi rozhodnutí týkajících se zvýhodněného režimu, která byla vydána v Belgii mezi lety 2005 až 2014.

Belgický režim osvobození od daně je v rozporu se směrnicí EU o mateřských a dceřiných společnostech

Ve svém stanovisku ze dne 5. září 2019 vyjádřil generální advokát Soudního dvora Evropské unie (SDEU), že uplatnění odpočtu ze získaných belgických dividend spolu s odpočtem pomyslných úroků je v rozporu se směrnicí EU o mateřských a dceřiných společnostech. Belgie implementovala článek 4(1) této směrnice v rámci režimu odpočtu získaných dividend, který poskytuje výjimku pro 95 % oprávněných dividend obdržených belgickou mateřskou společností prostřednictvím daňového odpočtu, jejž lze převádět do budoucích období po dobu neurčitou za předpokladu, že mateřská společnost je ve ztrátě. Režim odpočtu ze získaných dividend proto nefunguje jako režim pouhých daňových odpočtů z dividend, ale namísto toho jako režim „zahrnutí a odpočtu“. Belgický odpočet pomyslných úroků potom poskytuje tuzemské srážky ze základu daně odpovídající určitému procentu vlastního kapitálu společnosti. Generální advokát uvedl, že režim odpočtu ze získaných dividend aplikovaný spolu s dalšími daňovými odpočty vede k méně výhodné pozici pro mateřskou společnost, jelikož v určitých situacích lze o nevyužitý odpočet pomyslných úroků po sedmi letech přijít, protože odpočet ze získaných dividend musí být uplatněn nejdříve, čemuž by tak nebylo v případě, že by Belgie využila osvobození od daně. Generální advokát porovnal daňové zatížení v režimu zahrnutí a odpočtu se zatížením v režimu osvobození od daně a zjistil, že dřívější režim měl za následek větší daňovou zátěž pro společnosti. Podle generálního advokáta vede ztráta z nevyužitého odpočtu pomyslných úroků k nepřímému zdanění dividend, což porušuje směrnici o mateřských a dceřiných společnostech.

Nizozemsko zřídilo komisi hodnotící zdaňování nadnárodních společností

Komise s širokými kompetencemi byla zřízena 1. srpna 2019 a její závěrečná zpráva by měla být zveřejněna do konce téhož roku. V závěrečné zprávě by měly být vyhodnoceny následující body: klasifikace výnosů z daně z příjmu právnických osob podle různých druhů společností a odvětví, soupis druhů společností, které v současnosti daň z příjmu právnických osob převážně platí, a určení toho, do jaké míry jsou takovéto společnosti nadnárodní nebo zaměřené spíše na tuzemsko a zda se jedná o velké nebo malé společnosti; v jakých oblastech se nizozemská daň z příjmu právnických osob (pro nadnárodní společnosti) významně liší od daně z příjmu v sousedních a z hospodářského hlediska srovnatelných zemích a ve kterých z těchto oblastí jsou systémy podobné; význam nadnárodních společností a sídel pro nizozemskou ekonomiku; a odpověď na otázku, zda existuje větší konkurence v oblasti zdanění a/nebo krácení daně a co to pro zdanění nadnárodních společností znamená.

Německo: osvobozené splacení kapitálu pro dceřiné společnosti se sídlem mimo EU

V rozhodnutí ze dne 10. dubna 2019, zveřejněném 12. září 2019, německý spolkový daňový soud zvážil možnosti splacení kapitálu dceřinou společností se sídlem mimo EU a rozhodl, že platba obdržená německým podílníkem by mohla být posuzována jako 100% splacení kapitálu osvobozené od daně. Podle německého daňového práva jsou dividendy a příjmy z likvidace obdržené od tuzemské nebo zahraniční dceřiné společnosti obecně z 95 % osvobozeny od daně na úrovni německých podílníků, přičemž zbývajících 5 % podléhá obecné sazbě daně z příjmu právnických osob ve výši zhruba 30 % (včetně solidárního příspěvku a živnostenské daně, což ve výsledku vede ke skutečné sazbě daně ve výši zhruba 1,5 %). U těchto zdanitelných 5 % se má za to, že představují neodčitatelné obchodní výdaje podle tzv. pravidla 5% připočtení. Až do tohoto rozsahu se dividendy nebo příjmy z likvidace posuzují jako splacení kapitálu, toto splacení nepodléhá zdanění na úrovni podílníků, a je tudíž osvobozeno od daně ve výši 100 %. Pro splnění podmínky 100% osvobození od daně je nezbytné poskytnout důkaz, že úhrada není financována ze zisků daného roku nebo předchozích let (nerozdělený zisk, příjmy a zisky), ale spíše z účtu daňových příjmů. Německé daňové právo však konkrétně neřeší, jak nakládat se splacením kapitálu německému podílníkovi dceřinou společností se sídlem mimo EU. Na základě rozhodnutí soudu je možné, že by mohlo dojít k úpravě daňového zákona a formální schvalovací postup by tak mohl být zaveden i pro případy mimo EU. Dotčení plátci daně, kteří v souvislosti se splácením kapitálu dceřinou společností se sídlem mimo EU podléhali pravidlu tzv. 5% připočtení, by proto měli skutečnosti ve svém případě pečlivě zrevidovat a zvážit podání námitky proti příslušným výměrům a na základě rozhodnutí spolkového daňového soudu požadovat 100% daňovou výjimku pro veškeré splácení kapitálu.

Vyšetřování Evropské komise ohledně belgických rozhodnutí o nadměrném zvýhodnění

Dne 16. září 2019 Evropská komise oznámila, že zahájila hloubkovou analýzu rozhodnutí vydaných Belgií v rámci režimu nadměrného zvýhodnění 39 belgických společností patřících do nadnárodních skupin. Tato rozhodnutí poskytla zmíněným společnostem nespravedlivou konkurenční výhodu, což vedlo k porušení evropských pravidel o státní podpoře. Záměr tohoto vyšetřování vznikl na základě nedávného rozhodnutí Tribunálu Evropské unie (T-131/16 and T-263/16), kterým bylo anulováno rozhodnutí Komise z roku 2016. Podle názoru Tribunálu je kompatibilitu daňových rozhodnutí s pravidly EU upravujícími státní podporu vždy třeba posuzovat jednotlivě. Probíhající šetření se týká rozhodnutí vydaných Belgií v letech 2005 až 2014.

Článek je součástí zpravodaje dReport – říjen 2019, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

SDEU Mezinárodní zdanění dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right