Daně 

Krátce z mezinárodního zdanění [říjen 2020]

Australský ministr financí představil nová pravidla pro zpětné uplatnění daňových ztrát a jednorázový odpis majetku. Dánské finanční úřady dodatečně vyměřily daň řidičům poskytujícím své služby pomocí internetových platforem. Soudní dvůr Evropské unie vydal stanovisko k využívání služebních automobilů zaměstnanci. Od 1. října platí v Rusku nové předpisy pro zápočet daňových přeplatků. Spojené státy vydaly pokyny vyjasňující pravidla pro přidělování akcií. Stálý rozhodčí soud se postavil na stranu telekomunikačního giganta. Evropská komise podala odvolání proti rozhodnutí Tribunálu soudu EU z 15. července 2020 ve věci irské státní podpory poskytnuté společnosti Apple.

Austrálie: Pravidla pro snížení daňové povinnosti za rok 2020

Australský ministr financí představil změny federálního rozpočtu pro rok 2020, mimo jiné také režim dočasného zpětného uplatnění daňových ztrát (loss carry-back) a jednorázový odpis majetku. Dle návrhu by si společnosti mohly zpětně uplatnit ztráty z let 2019/20, 2020/21 a 2021/22 a započíst je vůči dříve zdaněným ziskům v roce 2018/19 či v dalších letech. Dočasné zpětné uplatnění daňové ztráty budou moci využít společnosti s ročním obratem menším než 5 miliard AUD.

Jednorázové odpisy majetku mohou v současné době využít společnosti s ročním obratem nepřesahujícím 500 milionů AUD, a to pouze pokud jde o pořízení aktiv, jejichž hodnota k 31. prosinci 2020 či před tímto datem činí maximálně 150 000 AUD. Díky rozpočtovým změnám budou moci jednorázové odpisy majetku využít i společnosti, jejichž roční obrat nepřekračuje hranici 5 miliard AUD. Tyto společnosti budou mít možnost jednorázově odepsat hodnotu způsobilého majetku pořízeného od 6. října 2020, pokud bude uveden do užívání nejpozději 30. června 2022. Maximální hodnota majetku, který lze takto jednorázově odepsat, zůstává stejná (150 000 AUD).

Doplňme, že společnosti, jejichž roční obrat je vyšší než 50 milionů AUD, mohou jednorázové odpisy uplatnit na nový majetek anebo na technické zhodnocení stávajícího majetku. Společnosti s ročním obratem menším než 50 milionů AUD mohou odpisy uplatnit i na použitý majetek.

Dánsko: dodatečné zdanění řidičů poskytujících služby pomocí platformy Uber

Dánské finanční úřady oznámily, že budou dodatečně prověřovat příjmy osob poskytujících transport a taxi služby pomocí internetových platforem, jako je např. Uber. Finanční úřady prověřily daňová přiznání na základě informací obdržených od nizozemských finančních úřadů v rámci programu mezinárodní výměny informací. Předmětem šetření bylo 7 500 jízd, které v letech 2016 a 2017 poskytlo jako službu přibližně 2 400 osobám. U 99 % prověřovaných řidičů vedlo toto šetření k dodatečnému vyměření daně, které by dle odhadů mělo generovat dodatečné daňové výnosy ve výši cca 59 milionů DKK.

Stanovisko Evropského soudního dvora k využívání služebních automobilů zaměstnanci

Generální advokát Evropského soudního dvora se 17. září 2020 vyjádřil, že pokud společnost poskytuje zaměstnanci automobil, u nějž zaměstnanec neplatí náhradu nákladů spojených s provozem vozu (ani mu v této souvislosti není částečně krácena mzda či zaměstnanec nevykonává dodatečné práce), nelze takovou činnost považovat za poskytnutí služby za protihodnotu. Jeho stanovisko je opačné než názor německé vlády. Navíc pokud je služební vůz zaměstnanci k dispozici (částečně) i pro soukromé účely výměnou za úplatu a na období více než 30 dní, jedná se dle evropské směrnice o DPH (2006/122/ES) o pronájem dopravního prostředku.

Rusko: Nové předpisy upravující zápočet daňových přeplatků

Federální finanční správa vyjasnila, že od 1. října 2020 je možné započíst přeplatky federálních, regionálních a obecních daní vůči jakémukoliv typu daně s jedinou výjimkou, kterou představují přeplatky příspěvků na sociálním zabezpečení. Tyto částky nebude možné vůči daním započíst a naopak. Vratky daní jsou však možné pouze v případě, že neexistují jakékoliv daňové nedoplatky, pokuty či penále.

Spojené státy vydaly návrh pokynů objasňujících pravidla pro přidělení akcií

Dne 21. září 2020 vydalo americké ministerstvo financí a federální daňový úřad (IRS) návrh regulací souvisejících se zrušením §958(b)(4) federálního daňového zákoníku. V důsledku zrušení uvedeného paragrafu lze akcie vlastněné zahraničním subjektem v zahraniční společnosti „sestupně“ přiřadit americkému subjektu, a to z různých důvodů – včetně určení toho, zda je zahraniční osoba americkým akcionářem a zda je zahraniční korporace ovládanou zahraniční společností.

Nadnárodní telekomunikační společnost vyhrála rozhodčí řízení týkající se daňového sporu ohledně kapitálových zisků v Indii

Ve vleklém sporu ohledně zdanění kapitálových zisků mezi telekomunikační společností a Indií dal Stálý rozhodčí soud v Haagu za pravdu společnosti. Soud uvedl, že daň vyměřená indickou vládou ve výši cca 400 miliard INR včetně příslušenství, která byla uvalena na klíčovou akvizici indických aktiv realizovanou společností v roce 2007, byla „v rozporu se zárukou spravedlivého a rovného zacházení“ zakotvenou v indicko-nizozemské bilaterální investiční úmluvě.

Evropská komise se odvolala proti rozhodnutí Tribunálu ve věci irské státní podpory

Výkonná předsedkyně Evropské komise Margrethe Vestager 25. září oznámila, že se Evropská komise odvolá k Soudnímu dvoru Evropské unie proti rozhodnutí Tribunálu soudu EU z 15. července 2020 ve věci státní podpory poskytnuté Irskem společnosti Apple.

Evropská komise postupuje tento případ Soudnímu dvoru Evropské unie, poněvadž rozhodnutí Tribunálu se dotýká významné právní problematiky, která je pro Komisi klíčová při aplikaci pravidel státní podpory na případy daňového plánování. Komise rovněž „bere shovívavě v potaz“, že rozsudek Tribunálu obsahuje řadu právních omylů.

Mezinárodní zdanění dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right