Daně 

Krátce z mezinárodního zdanění [říjen 2022]

Začátkem října OECD zveřejnilo zprávy o pokroku dosaženém v oblasti narušování daňových základů a přesouvání zisku (BEPS) a zároveň vydalo pokyny zaměřené na další zlepšení globální daňové transparentnosti. Lucembursko a Španělsko zavedly dočasné snížení DPH. Řecko hodlá zavést tzv. „superodpočet“ pro malé a střední podniky s cílem úspory výdajů za energie. Podrobnější informace o těchto tématech i dalších důležitých událostech v oblasti mezinárodního zdanění najdete v našem článku.

OECD: Publikace příručky BAPA

Dne 28. září 2022 publikovalo Fórum OECD pro správu daní příručku o fungování a osvědčených postupech pro zefektivnění dvoustranných předběžných cenových dohod („BAPA“). Příručka má podnikům a daňovým orgánům sloužit jako návod při zlepšování procesu uzavírání BAPA.

Příručku schválil Inkluzivní rámec i všichni členové Fóra OECD pro správu daní (FTA). Příručka doplňuje směrnici OECD o převodních cenách a nemá vliv na minimální standard akční oblasti BEPS č. 14 ohledně řízení o dosažení vzájemné dohody.

Řecko: Zavedení „superodpočtu“ pro malé a střední podniky

Vládní věstník vlády Řecké republiky č. B’5083/28-09-2022, který byl zveřejněn 28. září 2022, upřesňuje podmínky, postupy a druhy způsobilých nákladů řeckých malých a středních podniků, které mají při výpočtu zdanitelného zisku nárok na uplatnění tzv. „superodpočtu“ ve výši 200 % výdajů vynaložených na ekologické iniciativy, energetickou účinnost a digitalizaci. Na základě stávající sazby daně z příjmu právnických osob ve výši 22 % se na ekologické výdaje, výdaje na energetiku a digitalizaci očekává daňové zvýhodnění ve výši 22 %. Zmiňovaný „superodpočet“ se vztahuje pouze na vybrané vynaložené výdaje a majetek pořízený během fiskálních let 2023, 2024 a 2025.

OECD: Zprávy o pokroku dosaženém v rámci projektu BEPS a řešení prvního a druhého pilíře

Dne 4. října 2022 vydala OECD šestou výroční zprávu o pokroku v rámci OECD/G20 Inkluzivního rámce BEPS pro období od září 2021 do září 2022. Zpráva se mimo jiné zabývá tématem implementace dvoupilířového systému pro řešení daňových výzev vyplývajících z digitalizace ekonomiky, který v říjnu 2021 odsouhlasilo přes 130 členů Inkluzivního rámce, i tématy implementace minimálních standardů BEPS, pokroku v dalších akčních oblastech BEPS a činností na podporu rozvojových zemí.

Ve věci zavádění dvoupilířového systému zveřejnila OECD 6. října 2022 zprávu o pokroku. Téhož dne vydala OECD výzvu k veřejnému připomínkování ke zprávě o pokroku v otázce aspektů administrativy a daňové jistoty u „částky A“ prvního pilíře, která byla zveřejněna během 14. plenárního zasedání OECD/G20 Inkluzivního rámce BEPS ve dnech 6. a 7. října 2022. Připomínky ke zprávě o pokroku je třeba předložit do 11. listopadu 2022.

Dočasné snížení DPH ve Španělsku a Lucembursku

Snížené sazby DPH ve výši 16 %, 13 % a 7 % (snížené ze současných 17 %, 14 % a 8 %) budou v Lucembursku platit od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023. Dočasné snížení sazeb DPH o jeden procentní bod má sloužit jako opatření v boji proti inflaci. Nové opatření vstoupí v platnost v plném rozsahu po odhlasování parlamentem v okamžiku, kdy Státní rada Lucemburského velkovévodství získá prohlášení o neexistenci překážek (lat. „nihil obstat“).

Španělská vláda obdobným způsobem zavedla od 1. října 2022 do 31. prosince 2022 dočasné snížení sazby DPH (ze současných 21 % na 5 %) na dodávky, dovoz a pořízení zemního plynu, briket z biomasy a dřeva na podpal pořízených v rámci EU. Cílem snížení sazby DPH je zmírnění ekonomického zatížení rodin v zimním období kvůli výraznému zdražení energií v důsledku inflace.

OECD: Pokyny Regulačního rámce pro kryptoaktiva a změny společného standardu oznamování

Dne 10. října 2022 zveřejnila OECD Regulační rámec pro kryptoaktiva a změny společného standardu oznamování. Tato pravidla představují nové požadavky na due dilligence a vykazování kryptoaktiv dle Regulačního rámce pro kryptoaktiva (CARF) a mění stávající požadavky na due dilligence a vykazování podle Společného standardu oznamování (CRS). Změny jsou zaměřeny na nové finanční produkty a zprostředkovatele, jejichž cílem je dále zlepšovat funkci CRS.

OECD: Aktualizované pokyny pro CbC reporting

V říjnu 2022 aktualizoval OECD/G20 Inkluzivní rámec BEPS pokyny pro CbC reporting (podávání zpráv podle zemí) dle akční oblasti č. 13 projektu OECD/G20 BEPS. Cílem těchto pravidelně aktualizovaných pokynů je usnadnit konzistentní provádění CbC reportingu a posílit jistotu daňových orgánů a poplatníků.

V aktualizovaných pokynech lze nalézt nové informace k následujícím tématům:

  • kladné a záporné hodnoty při vyplňování tabulky č. 1 ve zprávě CbC (která nabízí přehled o rozdělení příjmů, daní a podnikatelských aktivit dle daňových jurisdikcí);
  • reporting o stálé provozovně; a
  • krátká účetní období a dlouhá účetní období.

Nová smlouva o zamezení dvojímu zdanění mezi Českou republikou a Senegalem

Dne 29. srpna 2022 vstoupila v platnost nová smlouva o zamezení dvojímu zdanění mezi Českou republikou a Senegalem. Smlouva nabude účinnosti od 1. ledna 2023. Smlouva stanoví 5% sazbu srážkové daně z dividend vyplácených společnosti (neplatí pro daňově transparentní společnost), která přímo vlastní alespoň 25 % kapitálu společnosti plátce; v ostatních případech bude sazba činit 10 %. Sazba srážkové daně ve výši 10 % se bude vztahovat také na úroky a licenční poplatky.

Španělsko: Zavedení dočasných daňových opatření

Dne 29. září 2022 španělská ministryně financí představila balíček dočasných daňových opatření. Mezi nimi například omezení 50 % zápočtu daňových ztrát v rámci daňové konsolidované skupiny pro roky 2023 a 2024. Sazba daně z příjmů právnických osob by měla být snížena z 25 % na 23 % pro malé podniky s obratem do 1 milionu eur. Dále byla zavedena nová solidární daň pro bohaté, která se bude týkat fyzických osob, jejichž hodnota čistých aktiv překračuje částku 3 milionů eur. Tato daň by měla představovat dočasnou státní daň pro roky 2023 a 2024, a to i navzdory očekávané revizní klauzuli, na jejímž základě se na konci zamýšlené platnosti daně vyhodnotí, zda bude nutné daň zachovat i nadále. V červenci 2022 španělská vláda rovněž oznámila, že na banky a energetické společnosti se bude vztahovat nová „daň z neočekávaných zisků“.

Mezinárodní zdanění dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right