Daně 

Krátce z mezinárodního zdanění [říjen 2023]

OECD zveřejnila konsensus o mnohostranné úmluvě k provádění částky A prvního pilíře. Ve Francii byl zveřejněn návrh zákona o státním rozpočtu pro rok 2024. Řecký parlament přijal transpozici evropské směrnice o přeshraniční přeměnách, fúzích a rozděleních. V Belgii se připravuje návrh zákona, který by zavedl společnou daňovou povinnost (DPH) pro tržiště a platformy. Více informací ze světa mezinárodního zdanění najdete v našem článku.

Mnohostranná úmluva OECD k provádění částky A prvního pilíře

Dne 11. října 2023 OECD zveřejnila „současný konsensus“ o mnohostranné úmluvě k provádění částky A prvního pilíře („mnohostranná úmluva“). K mnohostranné úmluvě je připojeno vysvětlující prohlášeníUjednání o uplatňování jistoty v rámci částky A. Zveřejněn byl rovněž aktualizovaný odhad ekonomických dopadů částky A a přehledový dokument. Ty navazují na dohodu 138 členů OECD o inkluzivním rámci pro BEPS z července 2023 ohledně výzev týkajících se konceptu „nexus“ a alokace zisku (první pilíř) a pravidel pro globální minimální daň (druhý pilíř).

Pravidla pro částku A přerozdělují práva na zdanění tržním zemím prostřednictvím vytvoření nového práva na zdanění zisků „částky A“. Komplexní pravidla jsou stanovena v současném konsensu mnohostranné úmluvy a zahrnují pět kroků. S ohledem na spory týkající se stávajících pravidel daňových smluv, které potenciálně ovlivňují výpočty částky A, došlo k vytvoření procesů pro zvýšení daňové jistoty. Mnohostranná úmluva rovněž obsahuje seznam konkrétních opatření, která musí být v rámci implementace částky A odstraněna pro všechny podniky (včetně těch, které nespadají do oblasti působnosti částky A), přičemž tento seznam zahrnuje zejména odstranění daní z digitálních služeb (DST).

Mnohostranná úmluva odráží současnou shodu mezi členy inkluzivního rámce. Práce na dosažení dohody o konkrétních zbývajících oblastech (jak je uvedeno v poznámkách pod čarou k mnohostranné úmluvě) budou pokračovat. Jakmile bude mnohostranná úmluva dokončena, bude otevřena k podpisu. Mnohostranná úmluva vstoupí v platnost, jakmile ji ratifikuje alespoň 30 zemí, včetně zemí, ve kterých sídlí alespoň 60 % nadnárodních společností, u nichž se očekává, že budou spadat do oblasti působnosti částky A. Cílem je, aby mnohostranná úmluva vstoupila v platnost během roku 2025.

Podrobnosti najdete v článku Mnohostranná úmluva OECD k provádění částky A prvního pilíře.

Francie:

Zveřejnění návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2024

Koncem září byl ve Francii zveřejněn návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2024. Návrh obsahuje významná daňová opatření, jako je implementace směrnice EU o druhém pilíři, jejímž cílem je stanovit globální minimální úroveň zdanění (15 %) pro nadnárodní podniky a velké domácí skupiny v rámci EU. Návrh zákona rovněž zavádí změny pravidel pro převodní ceny, zpřísňuje požadavky na dokumentaci a prodlužuje promlčecí lhůty u některých transakcí. Kromě toho bylo odloženo zrušení příspěvku z přidané hodnoty podniků (CVAE), jehož postupné zrušení je plánováno na čtyři roky. Návrh zákona rovněž upravuje mechanismus horní hranice pro místní ekonomický příspěvek (CET). Tyto změny mohou mít dopad na účetní závěrky, pokud budou přijaty do 31. prosince 2023.

Daňové orgány aktualizují pokyny DAC 6 týkající se znaku pro výměnu informací

Francouzská daňová správa aktualizovala své pokyny k DAC 6, konkrétně objasnila znak D.1.b podle směrnice EU DAC 6. Tento znak se týká ujednání, která by mohla potenciálně narušit oznamovací povinnosti související s automatickou výměnou informací o finančních účtech. V aktualizaci se uvádí, že ujednání zahrnující převody finančních prostředků do jurisdikcí, které této oznamovací povinnosti nepodléhají, nejsou předmětem oznamování, pokud neobsahují konkrétní finanční prvky, které jsou zúčastněné finanční instituci známy. Pokud jsou zapojeni zprostředkovatelé, oznamovací povinnosti přecházejí na ně (pokud od nich nejsou osvobozeni). Důležité je, že oznamování podle DAC 6 nezbavuje majitele účtů ani finanční instituce jejich povinností podle DAC 2, CRS nebo opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.

Řecko: Směrnice o přeshraničních přeměnách, fúzích a rozděleních byla transponována do vnitrostátního práva

Řecký parlament přijal zákon č. 5055/2023, který je v souladu se směrnicí EU 2019/2121 o přeshraničních přeměnách, fúzích a rozděleních. Tento nový zákon zjednodušuje a zefektivňuje procesy přeshraniční restrukturalizace s cílem usnadnit kapitálovým společnostem svobodu usazování v EU. Zavádí nové kapitoly, které upravují přeshraniční fúze, rozdělení a přemístění sídla, a vůbec poprvé v řecké legislativě upravuje otázku přemístění sídla. Vyvolává však otázky ohledně interakce těchto změn se stávajícími zákony týkajícími se základního kapitálu. Očekávají se další pokyny a ministerská rozhodnutí, která provádění nového zákona vyjasní.

Belgie:

Předběžný návrh zákona by zavedl společnou daňovou povinnost (DPH) pro tržiště a platformy

Připravovaný návrh zákona v Belgii obsahuje změny předpisů o DPH pro transakce elektronického obchodu. Pokud by byl zákon přijat, elektronická rozhraní, jako jsou tržiště a platformy, by nesla společnou odpovědnost za výběr belgické DPH z transakcí mezi podniky a spotřebiteli (B2C), na které se nevztahuje pravidlo EU o domnělém dodavateli. To znamená, že tyto platformy by musely od 1. ledna 2024 zavést procesy náležité péče, aby byly schopny řídit riziko odpovědnosti za transakce prováděné prodejci třetích stran. Tato změna by výrazně zvýšila požadavky na dodržování předpisů u elektronických rozhraní podílejících se na dodávkách zboží do Belgie nebo v rámci Belgie.

Navrhované zrušení 6% sazby DPH na některé developerské činnosti

Belgický rozpočet na rok 2024 přináší významné změny v programech demolice a rekonstrukce bytového fondu. Dočasná 6% sazba DPH pro některé rekonstruované domy bude zrušena, zatímco stálý režim projde změnami. Od 1. ledna 2024 se přestane uplatňovat 6% sazba DPH na prodej nemovitostí developery v rámci demolic a rekonstrukcí. Stálý režim pro demolice a rekonstrukce bytů se rozšíří na celostátní úroveň, avšak s určitými podmínkami, mezi něž patří například to, že nemovitost je jediným bydlištěm a maximální plocha je 200 metrů čtverečních. Tyto změny budou mít rozsáhlé dopady na developery, nájemní projekty a regeneraci nemovitostí.

Kypr: MF vydalo návrh právních předpisů v souladu se směrnicí o druhém pilíři

Kyperské ministerstvo financí zveřejnilo návrh právních předpisů, které mají být v souladu s globálními pravidly OECD pro minimální daně v rámci druhého pilíře. Cílem legislativy je zavést 15% minimální daňovou sazbu pro nadnárodní skupiny podniků a velké domácí skupiny s ročními příjmy přesahujícími 750 milionů eur. Tento návrh je otevřen k veřejné konzultaci do konce října. Pravidla jsou součástí směrnice EU 2022/2523, která členským státům EU ukládá, aby je do konce roku 2023 transponovaly do svých vnitrostátních právních předpisů. Právní předpisy navíc umožňují zavedení kvalifikované domácí dorovnávací daně od 1. ledna 2025, což Kypru umožní vybírat tuto daň samostatně. Subjekty splňující určité požadavky mohou být od dorovnávací daně osvobozeny, přičemž konkrétní požadavky stanoví ministerstvo financí prostřednictvím vyhlášky.

Chcete se o důležitých daňových novinkách z celého světa dozvědět více a být vždy v obraze? Pak sledujte náš web tax@hand, kde najdete veškeré důležité informace z oblasti mezinárodního zdanění.

Smlouva o zamezení dvojímu zdanění s Kosovem

Číst více arrow-right-icon
Ilustrační obrázek: Smlouva o zamezení dvojímu zdanění s Kosovem
Směrnice DAC 6 OECD Mezinárodní zdanění dReport zpravodaj DPH

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right