Daně 

Krátce z mezinárodního zdanění [únor 2022]

Polsko dočasně zavedlo snížené nebo nulové sazby DPH. Zdanění kryptoměn ve Švýcarsku vyjasní nedávno zveřejněné pokyny švýcarských finančních úřadů. V Belgii byla od 1. ledna 2022 zavedena nová daňová opatření pro zdanění zaměstnanců. Podrobnější informace o těchto a dalších důležitých novinkách v oblasti mezinárodního zdanění najdete v našem článku.

Polsko: Dočasné snížení sazeb DPH od 1. února 2022

Ve snaze zmírnit dopady vysoké inflace přijalo Polsko nedávno řadu opatření. Mimo jiné byly na přechodnou dobu od 1. února 2022 do 31. července 2022 sníženy sazby DPH u některých výrobků či skupin výrobků.

U některých potravinářských výrobků (jako je maso, mléčné výrobky, ovoce, zelenina, tuky, oleje, výrobky pro zvláštní lékařské účely atd.) či zemního plynu se sazby DPH snižují na 0 %. Zvýhodněná sazba 5 % byla schválena pro elektřinu a tepelnou energii. V neposlední řadě byla na 8 % dočasně redukována sazba DPH u motorového benzinu, nafty a dalších paliv.

Německo: Vyhlášky k daňové odčitatelnosti plateb ve formě licenčních poplatků

Německé ministerstvo financí zveřejnilo dvě vyhlášky týkající se omezení daňové uznatelnosti některých plateb ve formě licenčních poplatků realizovaných mezi spojenými osobami (tzv. pravidlo bariéry licenčních poplatků). Obě vyhlášky poskytují další vodítko pro posouzení, zda by licenční poplatky mohly pod toto pravidlo spadat a být tak klasifikovány jako (částečně) daňově neuznatelné.

Pravidlo obecně omezuje daňovou uznatelnost licenčních poplatků hrazených mezi spojenými osobami, jestliže vedou k „nízkému zdanění“ příjmů z licenčních poplatků na úrovni příjemce v důsledku uplatnění preferenčního daňového režimu (např. IP box, patent box, license box atd.), a to v situacích, kdy preferenční režim není založen na principu zdanitelné přítomnosti (tzv. „nexus“), jak je popsáno v rámci Akce 5 projektu OECD BEPS.

První vyhláška obsahuje především výkladové pokyny týkající se (i) definice preferenčního daňového režimu, (ii) definice zdanitelné přítomnosti ve smyslu Akce 5 projektu OECD BEPS a (iii) důkazního břemene ve vztahu k pravidlu bariéry licenčních poplatků.

Druhá vyhláška obsahuje (aktualizovaný) neúplný seznam zahraničních daňových režimů, které daňové orgány považují za škodlivé pro účely pravidla bariéry licenčních poplatků, a to pro kalendářní roky 2018 až 2020 (dříve zveřejněný seznam se týkal pouze roku 2018).

Německo: Další návrh zákona o daňové podpoře ve spojitosti s covidem-19

Německé ministerstvo financí nedávno zveřejnilo návrh „Čtvrtého zákona o daňových úlevách v souvislosti s covidem-19“. V návrhu bylo předloženo několik důležitých opatření na pomoc daňovým poplatníkům během probíhající pandemie, která budou mít dopad především na:

 • termíny pro podání přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období 2020, 2021 a 2022;
 • zpětné využití daňových ztrát (v již zvýšené výši);
 • možnost využití metody zrychlených odpisů u nově pořízeného movitého majetku nebo
 • reinvestiční období, které umožňuje daňově neutrální zacházení s kapitálovými zisky z prodeje určitých podnikatelských aktiv.

Tyto úpravy jsou však zatím ve fázi návrhu, který musí nejprve schválit německá vláda a který musí dále projít legislativním procesem.

Švýcarsko: Dodatečné zpřesnění zdanění kryptoměn

Švýcarské finanční úřady zveřejnily aktualizovanou pracovní dokumentaci a pokyny ke zdanění kryptoměn a kryptoprojektů. Dokumentace poskytuje především:

 • specifikaci zdanění všech běžných transakcí s různými typy tokenů (jako jsou tradiční platební tokeny, dluhové tokeny, tokeny kryté aktivy či utility tokeny) a
 • komentáře k postupům týkajícím se prvotní nabídky tokenů a coinů, zisků a ztrát z obchodování, odměn, airdropů či příjmů delegátorů a validátorů z těžby a stakingu včetně připomínek ohledně praxe při odměňování zaměstnanců tokeny.

Pokud jde o soukromé kryptoinvestory, dokumentace rozlišuje mezi nezdanitelnými kapitálovými zisky ze soukromého investování a zdanitelnými kapitálovými zisky z obchodování na vlastní účet. Dokumentace konkrétně odkazuje na zveřejněná pravidla bezpečného přístavu pro obchodování s cennými papíry, dle kterých se kapitálové zisky považují za osvobozené od daně (při splnění určitých podmínek).

Belgie: Legislativní novinky pro zaměstnavatele

Belgie na přelomu roku představila legislativní novinky týkající se především zaměstnavatelů. Změny byly představeny prostřednictvím následujících zákonů/vyhlášek:

 • Programový zákon představuje nový daňový režim pro daňové poplatníky a výzkumné pracovníky přijíždějící ze zahraničí. V této souvislosti belgické finanční úřady dále vydaly oběžník týkající se zrušení předchozího zvláštního daňového režimu pro zahraniční vedoucí pracovníky a uplatnění přechodného režimu.
 • Zákon formalizující mezioborovou dohodu upravuje výši dobrovolných přesčasových hodin nebo maximální počet přesčasových hodin, za které mohou zaměstnavatelé uplatnit pobídku ke srážce daně ze mzdy.
 • Královská vyhláška týkající se oceňování věcného plnění za vytápění a elektřinu.
 • Zákon o různých daňových ustanoveních obsahující několik nových daňových opatření týkajících se náhradního příjmu spolupracující manželky (manžela), osvobození od daně s výhradou progrese nebo čistého příjmu z nemovitého majetku.

Kromě toho na vládní úrovni probíhá iniciativa za posílení legislativního rámce pro mzdové pobídky (např. daňová pobídka ve spojitosti se mzdou za práci na směny či v noci).

Itálie: Omezení převodu daňových zvýhodnění při nepřímé změně vlastnictví

Na začátku roku 2022 vydaly italské finanční úřady rozhodnutí, které zvyšuje úroveň komplexity reorganizací a přeměn podniků spočívajících v převodu nepřímého podílu na italské společnosti.

Prostřednictvím tohoto rozhodnutí finanční úřady objasnily svůj postoj a výklad článku 84 odst. 3 italského daňového řádu, který stanovuje určitá omezení vázaná na převod daňových výhod (tj. například daňových ztrát, slev či jiných úprav základu daně). Zmíněné ustanovení v zásadě brání takovým přeměnám italských společností, jejichž jediným nebo hlavním cílem je využití čistých provozních ztrát a dalších daňových výhod společnostmi účastnících se přeměny. Dle italských finančních úřadů se tato omezení použijí i v případě změny nepřímého vlastníka většiny akcií společnosti. V opačném případě by se daňovým poplatníkům nabízela možnost, jak tato pravidla obejít za účelem provádění „sklizně daňových ztrát“.

Vzhledem k tomuto rozhodnutí by italské společnosti měly posoudit, zda v období dvou let před nebo po změně v nepřímém vlastnictví společnosti nedošlo ke změně v jejich podnikatelské činnosti. Pokud ano, italská společnost by měla splnit tzv. test vitality, aby zabránila ztrátě daňových výhod.

Indie: Vize státního rozpočtu pro rok 2022

Na začátku února 2022 představil indický ministr financí nový státní rozpočet. Ten se zaměřuje na čtyři hlavní priority: (i) program Gati Shakti (zaměřený na podporu hospodářského růstu a udržitelného rozvoje prostřednictvím rozvoje silnic, železnic, letišť, přístavů, hromadné dopravy, vodních cest a logistické infrastruktury), (ii) inkluzivní rozvoj, (iii) zvyšování produktivity pomocí investic, příležitosti v inovativních sektorech, energetický přechod a opatření v oblasti klimatu a (iv) financování investic.

Státní rozpočet neobsahuje žádné změny v sazbách daní z příjmů právnických nebo fyzických osob. Zahrnuje však řadu klíčových daňových návrhů, mezi něž mj. patří nová daň z virtuálních digitálních aktiv, rozšířené pobídky pro jednotky v Mezinárodním centru finančních služeb, prodloužené kvalifikační období pro vybrané startupy nebo nové výrobní společnosti, omezení horní hranice daňové přirážky vztahující se na dlouhodobé kapitálové zisky a zavedení dobrovolného aktualizovaného přiznání k dani z příjmů.

Projde-li návrh rozpočtu legislativním procesem, budou klíčové daňové úpravy platné od 1. dubna 2022.

Mezinárodní zdanění dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right