Daně 

Krátce z mezinárodního zdanění [září 2021]

Přinášíme vám zářijové novinky z mezinárodního zdanění. Mezi nimi například informaci o aktualizaci pravidel pro daňovou podporu výzkumu a vývoje v Austrálii, o úpravě daňových pravidel pro přeshraniční pracovníky v Belgii a Lucembursku a také informace o vývoji současné iniciativy Evropské komise zaměřené proti agresivním strukturám daňového plánování v oblasti daně z příjmů. Více se dočtete v našem článku.

Evropská komise: Veřejná konzultace týkající se definování zdanitelné přítomnosti (ATAD 3) byla ukončena

Veřejná konzultace iniciativy Evropské komise týkající se zavedení pravidel definujících zdanitelnou přítomnost (tj. minimal substance presence) byla ukončena dne 27. srpna 2021. Evropská komise v rámci iniciativy sleduje cíle EU, která v uplynulých letech přijala opatření proti nekalým a agresivním daňovým praktikám používaným přeshraničními poplatníky ke snižování jejich daňových povinností. Iniciativa Evropské komise se zaměřuje na společnosti bez majetku a podstaty, které nevykonávají skutečnou ekonomickou činnost (tj. fiktivní společnosti, prázdné „schránky“), které jsou ale využívány v rámci agresivních daňových plánů. Právním základem této iniciativy je čl. 115 Smlouvy o fungování EU o přibližování zákonů členských států, které mají přímý vliv na založení či fungování vnitřního trhu. Zamýšleným ekonomickým dopadem této iniciativy je znesnadnit daňové úniky a vyhýbání se daňovým povinnostem a snížení ekonomické atraktivity zakládání fiktivních podniků.

Nové požadavky na definici a výkaznictví fiktivních společností by Evropská komise měla zveřejnit ve 4. čtvrtletí roku 2021. Pravidla by měla být účinná od 1. čtvrtletí roku 2022. Další vývoj budeme sledovat.

Německo: Nové pokyny k řešení sporů dohodou (MAP)

Německé Spolkové ministerstvo financí nedávno vydalo pokyny, dle kterých lze postupovat při řešení sporů dohodou (MAP) v rámci smluv o zamezení dvojímu zdanění, arbitrážní úmluvy (90/436) a směrnice 2017/1852 o mechanismech řešení daňových sporů (dále jen „Směrnice“). Pokyny MAP objasňují vztahy mezi různými procedurami řešení sporů, poskytují obecný přehled procesu zahájení řešení sporů (včetně údajů a informací, které je třeba doložit), objasňují samotnou proceduru řešení sporu dohodou a implementaci vzniklé dohody v souladu se smlouvami o zamezení dvojímu zdanění, arbitrážní úmluvy a Směrnice.

Proces řešení sporů na základě většiny smluv o zamezení dvojímu zdanění, arbitrážní úmluvy i Směrnice musí být zahájen do tří let od samotného vzniku sporu. Pokud smlouva nestanovuje dobu promlčení, je třeba zahájit proces řešení sporů do čtyř let. Plná verze pokynů MAP je k dispozici zde (pouze německy).

Nizozemsko: Soudní interpretace pojmu „mezinárodní doprava“ pro účely zamezení dvojímu zdanění příjmů plynoucích ze zaměstnání

Odvolací soud v Amsterdamu nedávno zveřejnil rozhodnutí, ve kterém objasnil interpretaci pojmu „mezinárodní doprava“ pro účely článku 15(3) francouzsko-nizozemské smlouvy o dani z příjmu a majetku a souvisejícího zamezení dvojímu zdanění příjmu.

Článek 15(3) smlouvy ustanovuje, že odměna, kterou pobírá rezident jednoho ze smluvních států ze zaměstnání vykonávaného na lodi či v letadle v rámci mezinárodní dopravy, případně na lodi, která je součástí vnitrostátní lodní přepravy, bude zdaněn pouze v tomto státě (tj. ve státě rezidence).

Soud uvedl, že pro účely zamezení dvojímu zdanění musí být let mezi různými zeměmi klasifikován jako mezinárodní doprava, zatímco let v rámci jedné země nikoli. Plná verze soudního rozhodnutí je k dispozici zde (pouze nizozemsky).

Ukrajina: Automatická výměna údajů o finančních účtech začne nejpozději do konce roku 2023

Dne 30. srpna 2021 se Ukrajina zavázala k implementaci mezinárodního Standardu pro automatickou výměnu informací o finančních účtech v daňových záležitostech (AEOI), a to nejpozději do roku 2023. Ukrajina se stala 118. členskou zemí globálního fóra, která se zavázala, že začne uplatňovat AEOI ke konkrétnímu datu.

Standard AEOI, který již byl implementován ve více než 100 jurisdikcích, má pomoci Ukrajině generovat dodatečné daňové výnosy tím, že jí umožní identifikovat případy daňových úniků a napomůže zvýšit dodržování daňových zákonů.

Připomeňme, že v České republice dochází k výměně údajů o finančních účtech již od roku 2017. Přehled o stavu implementace standardu v jednotlivých jurisdikcích je k dispozici zde.

Belgie-Lucembursko: Úprava režimu pro přeshraniční pracovníky

Dne 31. srpna 2021 se ministerstva financí Lucemburska a Belgie dohodla na úpravě režimu pro přeshraniční pracovníky, a to v podobě navýšení počtu pracovních dnů, po které lze vykonávat práci mimo Lucembursko či Belgii, z 24 dnů na 34 dnů. Nová pravidla budou účinná od roku 2022 a očekává se, že zůstanou v platnosti po dobu 10 let.

Podle stávajícího 24denního pravidla může belgický rezident pracující pro lucemburského zaměstnavatele v Lucembursku pracovat až 24 dní v roce mimo Lucembursko a zároveň danit svůj příjem výhradně v Lucembursku. Podobně lucemburský občan pracující pro belgického zaměstnavatele v Belgii odvádí daně výhradně v Belgii, pokud doba jeho práce mimo Belgii nepřekročí 24 dnů.

Austrálie: Aktualizace pravidel daňové podpory výzkumu a vývoje

Australská vláda oznámila následující změny pravidel daňové podpory výzkumu a vývoje. Tato pravidla jsou účinná od 1. července 2021. V rámci změn došlo k permanentnímu navýšení stropu pro výdaje na výzkum a vývoj ze 100 mil. na 150 mil. australských dolarů, byly upraveny mechanismy pro zpětné nárokování odpočtu a také zavedena pravidla pro daňovou kompenzaci v rámci stanovených rozmezí.

Dvojí zdanění ATAD Mezinárodní zdanění dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right