Daně 

Letní daňové novinky roku 2020

V našich předchozích článcích jsme vás již několikrát informovali o připravovaných změnách, které zahrnuje tzv. implementační balíček, kterým se upravují některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů EU. Tento počin Ministerstva financí ČR obsahuje za daňovou oblast drobné změny zákona o daních z příjmů, dále významnější úpravu mezinárodních transakcí v zákoně o dani z přidané hodnoty a v neposlední řadě přináší dlouho avizovanou povinnost oznamovat přeshraniční uspořádání, a to v zákoně o mezinárodní spolupráci při správě daní.

Implementační balíček, resp. sněmovní tisk č. 572, byl po bezmála roce projednávání Parlamentem ČR konečně schválen, přičemž 14. 8. 2020 byl publikován ve Sbírce zákonů a účinnosti nabyl 1. září 2020. Je tedy načase připomenout si jeho obsah detailněji.

Zákon o daních z příjmů

V zákoně o daních z příjmů dochází novelou k  vymezení a sjednocení vybraných pojmů mezinárodního zdaňování, jako například „mezinárodní smlouva“, a to napříč celým zákonem. Nejedná se však o zásadní změny ve výkladu jednotlivých ustanovení, nýbrž pouze o sjednocení terminologie. Dále jsou zpřesněna některá pravidla, která vstoupila do zákona o daních z příjmů v rámci implementace směrnice Rady (EU) 2016/1164 („ATAD“). Novela v tomto ohledu odstraňuje nedostatky ve výpočtu limitní částky nadměrných výpůjčních výdajů, která se odvíjí od daňového zisku před úrokem, zdaněním a odpisy a staví najisto postup pro omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů u společníka veřejné obchodní společnosti nebo komplementáře komanditní společnosti. Nově je také definován postup zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví v případě cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou v situaci, kdy je tento majetek přeřazen z jiného členského státu Evropské unie do České republiky. A v neposlední řadě pak novela stanoví zvláštní režim zdanění ovládané zahraniční společnosti pro případ, kdy je ovládající společnost základním investičním fondem.

Výše popsané změny se budou aplikovat pro zdaňovací období započatá ode dne nabytí účinnosti zákona s tím, že ustanovení týkající se implementace směrnice ATAD mají zvláštní a specifická přechodná ustanovení.

Zákon o dani z přidané hodnoty

Změny v zákoně o DPH se v principu budou týkat jen obchodování se zbožím přeshraničně. Iniciovány byly především potřebou zmenšit prostor pro možné daňové úniky, současně však sledují harmonizaci pravidel pro uplatnění DPH v rámci řetězových dodávek zboží či při dodávkách s využitím konsignačních skladů.

Změní se tak v prvé řadě práce s DPH číslem zákazníka, který koupí zboží v jednom členském státu (např. v České republice) a následně je v rámci této transakce přepraví do jiného členského státu. Kromě dalších podmínek pro aplikaci osvobození od DPH bude nezbytné platné DPH číslo od zákazníka získat, v opačném případě bude nutné dodávku zatížit daní z přidané hodnoty. Zákon o DPH se také bude s ohledem na důkazní prostředky prokazující uskutečnění přepravy do jiného členského státu odkazovat na příslušné nařízení Rady EU, které tuto problematiku specificky upravuje.

Zákon o DPH bude obsahovat jednoznačné pravidlo pro přiřazení uskutečněné přepravy konkrétnímu článku obchodního řetězce, a to v závislosti na tom, jaké DPH číslo je přepravující stranou použito. Účastníci obchodu se tak budou moci spolehnout na to, že postupují v souladu s DPH legislativou.

Největší změny doznají stávající pravidla pro aplikaci call-off stock zjednodušení. Novela zákona přidává mnoho dodatečných podmínek, současně některá pravidla naopak uvolňuje. Zdá se však, že využití call-off stock zjednodušení bude v praxi náročnější, než tomu je v současné době.

Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní

Implementačním balíčkem je do zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní zavedena povinnost oznamování přeshraničních uspořádání v souladu s evropskou směrnicí o spolupráci v oblasti správy daní („DAC VI“). Zákon tak nově požaduje, aby ekonomické subjekty oznamovaly finančním úřadům některé přeshraniční transakce a další uspořádání, tak aby správce daně získal lepší přehled o využívání daňových předpisů a o agresivním daňovém plánování. Bližší informace k dané problematice jsme vám již přinesli v článku Směrnice DAC 6: Nová povinnost dopředu oznamovat finančním úřadům některé transakce.

V návaznosti na schválení novely směrnice DAC VI na úrovni EU Česká republika na základě nařízení vlády prodloužila lhůty pro oznamování. Toto nařízení nabývá účinnosti 25. 9. 2020 a lhůty prodlužuje následovně:

  • u přeshraničních uspořádání, jejichž první krok byl realizován v období od 25. 6. 2018 do 30. 6. 2020 (včetně), nejpozději do 28. 2. 2021;
  • u přeshraničních uspořádání, která byla zpřístupněna či připravena k zavedení nebo jejichž první krok byl již realizován v období od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020 (včetně), nejpozději do 30. 1. 2021;
  • u přeshraničních uspořádání, která byla zpřístupněna či připravena k zavedení nebo jejichž první krok byl již realizován od 1. 1. 2021, nejpozději do 30 dnů od takové rozhodné skutečnosti.
Daňový balíček Daň z příjmů Přímé daně dReport zpravodaj DPH

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right