Lidé  Právo 

Nejzásadnější změny v oblasti pracovní migrace po novelizaci zákona o pobytu cizinců

Novela Zákona o pobytu cizinců, která byla podepsaná prezidentem ČR 4. července 2019 a v současné době byla odeslána ke zveřejnění ve Sbírce zákonů, by měla vejít v platnost v srpnu 2019. Prováděcí předpisy, které jsou součástí novely, by měly vejít v platnost v září 2019. Změny na základě transpoziční směrnice EU umožní zahraničním studentům vysokých škol a vědeckým pracovníkům na území ČR pobývat až 9 měsíců po ukončení studijní nebo výzkumné aktivity na základě dlouhodobého pobytu za účelem hledání zaměstnání nebo zahájení podnikatelské činnosti.

Nově bude zavedeno mimořádné dlouhodobé pracovní vízum s platností maximálně na 1 rok, které by mělo usnadnit získání pracovníků ze zahraničí pro určité pracovní obory, jež trpí dlouhodobým nedostatkem pracovní síly. Přijímání žádosti o tento typ pobytového titulu by mělo být spuštěno speciálním nařízením vlády tak, aby bylo možno flexibilně reagovat na situaci na trhu práce, bez možnosti prodloužení. V současné době není jasné, zda držiteli tohoto druhu víza bude umožněno požádat na území ČR o jiný druh pobytu, pokud bude chtít na území pobývat déle než 1 rok.

Novela dále zavádí povinnost absolvovat adaptačně-integrační kurz (zde došlo k posunutí účinnosti na leden 2021). Cizinec (pokud nespadá pod výjimku z této povinnosti) by měl kurz absolvovat během prvního roku po vstupu na území ČR. Kurz by měl být jednodenní, předpokládaná délka je 8 hodin.

Novela také zavádí kvóty na počet přijatých žádostí na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí. Účinnost tohoto prováděcího předpisu je očekávána od září 2019 (v současné době probíhají mezirezortní připomínkové řízení). Nařízením vlády se tak stanoví maximální počty žádostí o dlouhodobá víza za účelem podnikání a zaměstnanecké karty, které lze podat na jednotlivých zastupitelských úřadech. V současné době se potýkáme se situací, kdy některé zastupitelské úřady neumožnují cizincům sjednávat schůzky k podání žádostí o vybraná pobytová oprávnění na září 2019 s odkazem na připravované kvóty.

Novinkou je i přeměna současných projektů ekonomické migrace v nové vládní programy ekonomické migrace. Stávající projekty a režimy ekonomické migrace se sloučí a dojde k zavedení tří typů vládních programů ekonomické migrace. Předpokládané spuštění nových vládních programů ekonomické migrace je září 2019.

 1. Program klíčový a vědecký personál
  • Tento program nahrazuje Fast Track a Welcome Package pro investory.
  • Nově možnost i nabírání nových zaměstnanců, dříve bylo možné použít pouze vnitropodnikové převody a lokalizace zaměstnanců.
 2.  Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec
  • Výrazné teritoriální rozšíření, dříve pouze pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny a Indie.
 3. Program kvalifikovaný zaměstnanec
  • Režimy se doposud týkaly pouze: Ukrajiny, Mongolska,  Filipín a Srbska, tento institut se rozšíří o Bělorusko, Černou Horu, Indii, Kazachstán a Moldavsko.

Součástí novely jsou i změny, které se týkají zaměstnanecké karty. Institut souhlasu Ministerstva vnitra se změnou zaměstnavatele nebo pracovní pozice byl nahrazen oznamovací povinností. Cizinec by měl změnu nahlásit 30 dní předem a při splnění podmínek bude ministerstvem jak cizinec, tak zaměstnavatel informován o souhlasu se změnou. Změna zaměstnavatele byla omezena na možnost změny až po 6 měsících pobytu cizince na území (možnost dřívější změny ve vymezených případech) u zaměstnavatele, na kterého byla první zaměstnanecká karta vydána.

Některé změny se dotknou i občanů EU/EHP či Švýcarska, podle přechodného ustanovení novely bude platit, že potvrzení o přechodném pobytu na území České republiky vydané přede dnem 1. ledna 2010 pozbývá platnosti uplynutím dne 31. prosince 2019. Potvrzení o přechodném pobytu na území České republiky vydané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (po 1. 1. 2010) pozbývá platnosti uplynutím 10 let ode dne jeho vydání.

O dalším vývoji výše uvedených témat vás budeme informovat.

Tomuto tématu se budeme také věnovat v rámci našeho dalšího pravidelného webcastu, který se koná 3. září 2019, a detailněji pak na webcastu 17. září 2019.

Článek je součástí zpravodaje dReport – srpen 2019, Právní novinky.

Pracovní migrace Zákon o pobytu cizinců Novela zákona o pobytu cizinců Ekonomická migrace Zaměstnávání cizinců dReport zpravodaj
Právo 

Co přináší RTS k SCA ohledně povinných auditů?

Regulatorní technické standardy k silnému ověření klienta („RTS k SCA“), které vstoupily v účinnost dne 14. září 2019, přinesly poskytovatelům platebních služeb, včetně bank a platebních institucí, řadu nových povinností. Ačkoliv média zmiňují především nové povinnosti související s přísnějšími požadavky na ověření klienta zejména při iniciování elektronických plateb (ať už jde o karetní platby v obchodě, koupi zboží v e-shopu, zadávání příkazu v online bankovnictví či jiné úkony), které musí být nově dvoufaktorové (tedy sestávat z kombinace dvou či více prvků z kategorie „znalost“, „držení“ a „inherence“), výše uvedená regulace přináší i nové povinnosti čistě interní povahy. Konkrétně povinnost provádění vnitřních auditů, a to auditu bezpečnostních opatření („audit bezpečnostních opatření“), jakož i auditu způsobu provádění tzv. analýzy transakčních rizik („TRA audit“). Čeho se tyto dva typy auditů týkají a v čem spočívají? 

25. 11. 2019
Právo 

Jak správně nastavit firemní compliance? Základem jsou smysluplná pravidla a realistická očekávání

Compliance je fenomén, který na sebe strhává v podnikatelských kruzích stále větší pozornost. Efektivní compliance program od dobře zpracovaných etických kodexů po vyvážený systém vymáhání odpovědnosti je základem kvalitního, úspěšného a bezpečného korporátního řízení. Udržet krok s dobou a dostát nejmodernějším trendům však není pro společnosti jednoduchý úkol. Víte, jak takový systém dodržování firemních pravidel správně nastavit? 

20. 11. 2019