Účetnictví 

Nová Interpretace Národní účetní rady o časovém rozlišování a cizí měně

Přinášíme hlavní body Interpretace Národní účetní rady I-37 Časové rozlišování a cizí měna.

Co je Národní účetní rada
Národní účetní rada (NUR) je nezávislá odborná instituce pro podporu odborné způsobilosti a profesní etiky při rozvoji účetních profesí a v oblasti metodiky účetnictví a financování. Jejími členy jsou zástupci významných profesních organizací (Komory auditorů ČR, Komory daňových poradců ČR, Svazu účetních) a akademické půdy (VŠE).

Hlavním posláním je spolupráce s ministerstvem financí, dalšími vládními, zákonodárnými a ostatními institucemi při tvorbě legislativy a souvisejících norem se zaměřením na oblast účetnictví, dále tvorba, aktualizace, vydávání a distribuce českých účetních standardů a interpretací Národní účetní rady.

Interpretace Národní účetní rady
Interpretace vyjadřují odborný názor Národní účetní rady na praktickou aplikaci českých účetních pravidel. Interpretace nejsou právně závazné. Jejich cílem je přispívat k formulaci optimálních a jednotných postupů v oblasti účetnictví a účetního výkaznictví. Zabývají se především otázkami, které nejsou českými účetními předpisy řešeny, nebo jsou řešeny nedostatečně, a oblastmi, které jsou v účetní praxi řešeny nejednotně.

Interpretace I-37 Časové rozlišování a cizí měna
Interpretace I-37 (dále jen „Interpretace“) byla vydána v květnu 2018 v reakci na otázku, zda by se zůstatky účtů časového rozlišení vyjádřených v cizí měně měly k datu účetní závěrky přepočítávat na českou měnu závěrkovým kurzem.

Interpretace vychází z premisy, že dle zákona o účetnictví se zůstatky pohledávek a závazků primárně vyjádřených v cizí měně přepočítávají k datu účetní závěrky na českou měnu kurzem ČNB k tomuto datu, čímž dochází k eliminaci případného kurzového rizika.

Výdaje příštích období a příjmy příštích období
Dle Interpretace je třeba zůstatky účtů Výdaje příštích období a Příjmy příštích období vyjádřené v cizí měně k datu účetní závěrky přepočítat kurzem ČNB platným k tomuto datu.

Ve zdůvodnění závěrů Interpretace je k tomuto bodu uvedeno:
Vzhledem k tomu, že zůstatek účtu Výdaje příštích období má charakter cizoměnového závazku (výdaj v cizí měně bude muset být uhrazen v příštích obdobích) a zůstatek účtu Příjmy příštích období má charakter cizoměnové pohledávky (příjem v cizí měně bude přijat v příštích obdobích), platí pro ně stejná pravidla jako pro ostatní cizoměnové závazky a pohledávky.“

Náklady a výnosy příštích období
Zůstatky účtů Náklady příštích období a Výnosy příštích období se k datu účetní závěrky nepřepočítávají, neboť peněžní toky již proběhly. Nemají tedy charakter cizoměnové pohledávky a cizoměnového závazku a není s nimi spojeno žádné kurzové riziko.

V Interpretaci jsou dále uvedeny dva ilustrativní příklady, které názorně ukazují účetní zachycení cizoměnových transakcí na účtech časového rozlišení.

Celý text Interpretace naleznete na webových stránkách Národní účetní rady.

Zdroj: www.nur.cz

Článek je součástí zpravodaje dReport – září 2018, Účetní novinky.

 

Národní účetní rada dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right