Daně 

Nové odložení daňových povinností pouze podnikatelům, jejichž činnost byla bezprostředně omezena

V návaznosti na aktuální situaci vydalo včera Ministerstvo financí další plošné Rozhodnutí o prominutí daně, příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události.

První část opatření zahrnuje pro vybrané subjekty:

 • prominutí úroku z prodlení souvisejícího s pozdní úhradou DPH za září, říjen a listopad 2020 (případně za 3. čtvrtletí);
 • prominutí zálohy na daň silniční;
 • prominutí zálohy na daň z příjmů (u fyzických i právnických osob) splatné v období od 15. 10. 2020 do 15. 12. 2020.

Daňový subjekt musí však případné využití úlevy oznámit správci daně (mělo by stačit např. i e-mailem). Upozorňujeme, že prominutím záloh nedochází k prominutí samotné daně ani nedochází k posunutí lhůt pro podání daňových tvrzení (včetně případných sankcí s tím souvisejících).

Opatření navíc míří pouze na podnikatelské i nepodnikatelské subjekty s konkrétně vymezenou oblastí příjmů (u nichž nadpoloviční část příjmů pochází ze zakázaných nebo omezených činností na základě Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření ze dne 12. 10. 2020).

Konkrétně jde o tyto oblasti:  

 •    provozování restauračních zařízení a barů;
 •    provozování hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték;
 •    pořádání koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových představení;
 •    pořádání svatebních oslav, oslav vstupu do registrovaného partnerství a smutečních hostin;
 •    provozování cirkusů a varieté;
 •    pořádání poutí a podobných tradičních akcí;
 •    pořádání kongresů a jiných vzdělávacích akcí;
 •    pořádání veletrhů;
 •    provozování vnitřních sportovišť, posiloven a fitness center, umělých koupališť, wellness zařízení;
 •    provozování zoologických zahrad;
 •    provozování muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií.

Druhá část opatření umožňuje plátcům prominutí DPH u bezplatného dodání základních ochranných prostředků nebo u bezplatného dodání zboží či poskytnutí služeb vybraným subjektům (konkrétně vymezeno v Rozhodnutí), u nichž vznikla povinnost přiznat daň v období od října do prosince 2020.

Vzhledem k omezenému okruhu subjektů, které mohou výše zmíněné úlevy využít, připomínáme také další možnosti, které mohou přispět k efektivnímu řešení současných problémů:

 • využití nově zavedené možnosti zpětného uplatnění daňové ztráty;
 • institut snížení hrazených záloh na daňové povinnosti včetně úplného zrušení, a to i zpětně;
 • prodloužení lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů za určitých podmínek;
 • odklad splatnosti daní či nastavení splátkového kalendáře – tzv. posečkání (s pozitivním dopadem na redukci úroků z 14 % plus repo na 7 % plus repo, který lze navíc i promíjet);
 • určité možnosti nabízí také současná úprava sociálního a zdravotního pojištění;
 • možnosti promíjení dle současného pokynu, kdy mimořádné důvody obvykle mohou vést k redukci případných sankcí (včetně promíjení nad rámec pokynu).

Doporučujeme proto hledat co možná nejvhodnější řešení individuálně pro každou situaci (včetně využití případných dotací nebo náhrad mezd např. v rámci tzv. programu Antivirus).

COVID-19 Koronavirus Daňové povinnosti dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right