Nemovitosti  Daně 

Novela zákona o dani z nemovitých věcí: Kdo má povinnost podat v roce 2021 daňové přiznání?

Na základě novely zákona o dani z nemovitých věcí je v případě rozporu mezi údaji v katastru nemovitostí a skutečným stavem rozhodující druh pozemku evidovaný v katastru nemovitostí. Pro poplatníky, kteří historicky ve svých přiznáních k dani z nemovitých věcí vycházeli ze skutečného stavu pozemků, to může znamenat povinnost podat daňové přiznání v roce 2021.

V polovině roku 2020 byla Poslanecké sněmovně předložena novela zákona o dani z nemovitých věcí, o které jsme vás informovali v článku Významná změna v zákoně o dani z nemovitých věcí. Návrh již prošel schvalovacím procesem a zákon byl dne 31. 12. 2020 vyhlášen ve Sbírce zákonů. Pro zdaňovací období 2021 tedy platí, že pro účely daně z pozemků je rozhodující druh pozemku evidovaný v katastru nemovitostí bez ohledu na to, zda odpovídá skutečnému stavu, přičemž rozhodující je stav k 1. lednu roku, na který je daň stanovována. Pouze pokud není u pozemku evidován v katastru nemovitostí jeho druh, je pro účely daně z pozemků rozhodující jeho skutečný stav.

Pokud poplatník historicky postupoval dle judikatury a do přiznání k dani z nemovitých věcí uváděl druh pozemku dle jeho skutečného stavu, který se lišil od stavu v katastru nemovitostí, a tento rozdíl k 1. lednu 2021 stále přetrvává, bude třeba podat přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2021, kde bude druh pozemku již uveden dle stavu zaneseného v katastru nemovitostí.

Standardní lhůtou pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí je 31. leden daného kalendářního roku. Nicméně pro rok 2021 Ministerstvo financí informovalo ve Finančním zpravodaji č. 3/21, že z důvodu mimořádné pandemické situace budou prominuty sankce za opožděné podání přiznání k dani z nemovitých věcí za podmínky, že k podání daňového přiznání dojde nejpozději dne 1. dubna 2021. Pro úplnost uvádíme, že lhůty pro placení daně zůstávají prozatím nedotčené.

V případě, že si nejste jisti, zda by se vás nebo vaší společnosti tato povinnost mohla týkat, nebo pokud potřebujete asistenci s přípravou daňového přiznání k dani z nemovitých věcí, se na nás neváhejte obrátit.

Daň z nemovitých věcí Přímé daně dReport zpravodaj
Daně 

Povinné náležitosti projektové dokumentace u odpočtu na výzkum a vývoj: přepjatý formalismus, nebo legitimní očekávání?

Obsahové náležitosti dokumentu s názvem „Projekt výzkumu a vývoje“ (dnes tzv. „Projektová dokumentace“) se staly předmětem celé řady sporů mezi poplatníky a správcem daně. Nejvyšším správním soudem bylo opakovaně potvrzeno, že pouze Projekty výzkumu a vývoje obsahující všechny taxativně vyjmenované náležitosti zakládají právo na uplatnění odpočtu na výzkum a vývoj. Novelou zákona o daních z příjmů od 1. dubna 2019 se změnila koncepce fungování odpočtu s cílem odstranit tehdy vnímané nedostatky v zákoně a udělat odpočet jednodušší, atraktivnější a dostupnější pro větší množství poplatníků. Vláda dokonce deklarovala, že právě odpočet na výzkum a vývoj bude nejvýznamněji podporovanou formou veřejného financování firemních investic. 

30. 3. 2021
Daně 

Daňový balíček se řeší u Ústavního soudu ČR

Jak jsme vás již informovali v našich předchozích příspěvcích, v průběhu schvalovacího procesu tzv. daňového balíčku pro rok 2021 vznikly pochybnosti, zda legislativní proces proběhl ústavně předepsaným způsobem. Skupina senátorů nyní požádala Ústavní soud ČR o přezkoumání ústavnosti schvalovacího procesu tohoto zákona a navrhla jeho zrušení. Dle Ústavy České republiky totiž Ústavní soud může rozhodnout o zrušení zákona, pokud je v rozporu s ústavním pořádkem. 

23. 3. 2021