Daně 

Novinky z DPH [leden 2020]

Novela zákona o DPH je stále v legislativním procesu, nová pravidla nazvaná quick fixes tak v ČR oproti požadavkům EU od 1. ledna 2020 nenabyla účinnosti. Platit začnou nejdříve od dubna letošního roku. Zpoždění nabírá také implementace všeobecného režimu přenesení daňové povinnosti na dodávky nad limit 17 500 eur. Přečtěte si, co je dále nového v oblasti DPH.

Novela zákona o DPH

Jak jsme vás již informovali, k 1. lednu 2020 měla Česká republika povinnost zavést nová opatření k dosavadnímu fungování systému daně z přidané hodnoty, takzvaná quick fixes. Opatření se měla citelně dotýkat uplatňování osvobození od DPH při prodeji zboží do jiného členského státu, měnit zažitý způsob přiřazování přepravy při intrakomunitárním dodání zboží v rámci řetězových obchodů a rovněž unifikovat postup zdaňování prodejů zboží prostřednictvím konsignačních skladů s takzvaným call-off stock zjednodušením. Příslušná novela zákona o DPH je však stále v legislativním procesu a je pravděpodobné, že účinnost této novely nenastane dříve než v dubnu 2020. Do té doby mají plátci možnost postupovat dle dosavadního znění zákona o DPH, nebo mohou využít přímého účinku evropské směrnice a postupovat již dle nových pravidel.

Vysvětlivky Komise EU ke „quick fixes“ pravidlům

V materiálu, který na svých webových stránkách publikovala Komise EU koncem loňského roku, je zřejmá snaha některá ustanovení nových „quick fixes“ pravidel vysvětlit a uvést do souladu s praktickými možnostmi plátců. Bohužel do značné míry se tak děje na úkor právní jistoty: některé myšlenky uváděné Komisí EU jsou v rozporu s tím, co je legislativě vlastně uvedeno. Nejasnost tak vzniká především u okamžiku předání DIČ zákazníka při intrakomunitární dodávce, u možnosti napravit chyby v souhrnném hlášení, v pravidlech pro přiřazení přepravy nebo v případě aplikace call-off stock zjednodušení.

Všeobecný režim přenesení daňové povinnosti v ČR

Zpoždění nabírá implementace všeobecného režimu přenesení daňové povinnosti na dodávky nad limit 17 500 eur, pro který Česká republika získala dočasné oprávnění od Rady EU. Podle vyjádření Ministerstva financí je nejprve nutné připravit a schválit další novelu zákona o DPH a rovněž vyjednat časové prodloužení této výjimky s ostatními členskými státy EU. Zavedení nového režimu všeobecné přenesené daňové povinnosti v dohledné době je tak velmi nepravděpodobné. Další vývoj v této věci budeme sledovat.

Názor GFŘ – tankovací karty

Generální finanční ředitelství (GFŘ) má snahu změnit stávající přístup k aplikaci DPH při hrazení pohonných hmot na čerpacích stanicích tak, aby byl v souladu s judikaturou SDEU. Ačkoli přesný termín změny není znám, již v průběhu roku 2020 by mohlo dojít k tomu, že na subjekty, které poskytují svým klientům tankovací karty, by se mělo z perspektivy DPH nahlížet jako na poskytovatele služeb, nikoli jako na dodavatele PHM. V současné době se vede diskuze, jaké obchodní modely takových subjektů by se mohly nadále řídit pravidly pro dodávání zboží a u jakých bude výše naznačená změna skutečně nezbytná.

Jednání Koordinačního výboru KDPČR a GFŘ – benefitní karty

V rámci Koordinačního výboru mezi Komorou daňových poradců ČR (KDPČR) a GFŘ by mělo být projednáno, zda by benefitní karty (typickým příkladem je Multisportkarta) měly být chápány jako poukazy pro účely DPH, na které by se měla aplikovat speciální pravidla dle zákona o DPH. Předkladatel navrhuje, že by se mělo jednat o poukazy, v praxi pak samozřejmě jde nejčastěji o víceúčelové poukazy.

Judikatura SDEU

V případu C-707/18 Amarasti vyjádřil Soudní dvůr EU názor na to, kdy se má aplikovat komisionářská fikce plnění pro účely DPH. Dle jeho pohledu dokonce i v situaci, kdy za plátce bez nároku na honorář zařizuje na základě smluvní dohody jeho zákonnou povinnost jiná osoba (dodavatel) svým jménem a tento dodavatel si na dílčí úkony sjedná subdodavatele, má se povinně aplikovat fikce plnění dle nákupní komisionářské struktury. Plátce tak nepřijímá jedinou objednanou službu (v podobě služby spočívající v zařízení dané věci), ale tolik plnění, kolik jich pořídil dodavatel od svých subdodavatelů. To má vliv na určení DUZP a základu daně plnění, která na výstupu přiznává dodavatel. Daný judikát představuje velmi překvapivý precedens.

Novela zákona o DPH SDEU Nepřímé daně dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right