Daně 

Novinky z DPH [říjen 2020]

Ministryně financí promine DPH u bezplatného dodání vybraných ochranných a zdravotnických prostředků. Soudní dvůr Evropské unie rozhodl v případě odvodu DPH z bezúplatného předávání zboží a také přinesl rozsudek v otázce aplikace snížené sazby DPH u produktů, které nemají nutriční funkci. Více se dozvíte v říjnových novinkách z DPH.

Prominutí odvodu DPH

Na základě rozhodnutí ministryně financí je plátcům prominuta DPH u bezplatného dodání vybraných ochranných a zdravotnických prostředků souvisejících s bojem proti pandemii koronaviru nebo u bezplatného dodání zboží či poskytnutí služeb vybraným subjektům (zdravotnická zařízení, složky IZS apod.), u nichž vznikla povinnost přiznat daň v období od října do prosince 2020.

 

Judikatura SDEU

  • C-528/19 Hartstein

Soudní dvůr v tomto rozhodnutí komentoval možnost nárokovat DPH v případě, kdy plátce vyrobí zboží, protože je potřebuje ke své ekonomické činnosti, ale bezúplatně toto zboží po dokončení výroby převede třetí osobě. Dále toto zboží tato třetí osoba spolu s plátcem využívá či nechává využívat další osoby. Dle soudního dvora nárok na odpočet u výrobce zboží vzniká a není potřeba z jeho hodnoty odvádět DPH na výstupu při jeho bezúplatném předání. Jde dle našeho názoru o klíčové rozhodnutí SDEU, které má potenciál změnit přístup v praxi k bezúplatnému předávání zboží.

  • C-331/19 X

Rozhodnutí SDEU ve věci C-331/19 pravděpodobně pozmění praxi v případě dodání zboží určeného ke konzumaci lidmi nebo u něhož lze důvodně předpokládat, že je budou lidé konzumovat (potraviny a potravinové doplňky). Produkty, které neobsahují stavební, energetické nebo regulační živiny a nemají tak nutriční funkci, nemohou podléhat aplikaci snížené sazby DPH.

  • C-501/19 UCMR – ADA – názor generálního advokáta

V rámci svého rozboru se generální advokát mimo jiné zajímal o fungování komisionářské struktury z pohledu DPH legislativy. Zajímavé na jeho stanovisku je to, že nepovažuje za možné, aby komisionář účtoval komitentovi samostatně vyčíslenou odměnu za své služby. V případě, že jeho názor Soudní dvůr potvrdí, mohlo by jít o zásadní změnu v aplikaci DPH u komisionářských struktur.

  • C-288/19 Saarbrucken – názor generálního advokáta

Generální advokát SDEU popsal DPH režim poskytování služebních vozidel i pro soukromé využívání zaměstnanců, ať již jde o úplatné, či bezúplatné poskytnutí. Usuzuje, že jde v principu o nájem zboží s místem plnění tam, kde má zaměstnanec bydliště. Pravděpodobně by tento případ neměl mít rozsáhlé dopady do praxe.

Koronavirus SDEU Nepřímé daně dReport zpravodaj DPH
Daně 

Informace Generálního finančního ředitelství k převodním cenám v oblasti finančních transakcí

Generální finanční ředitelství („GFŘ”) vydalo dne 9. srpna 2021 informaci k pokynům k převodním cenám v oblasti finančních transakcí („Informace“), v rámci které GFŘ odkazuje na tzv. Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions („Pokyny“) zveřejněné Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (angl. „OECD“) v únoru 2020. Společně s Informací zveřejnilo GFŘ také neoficiální překlad Pokynů do českého jazyka. 

20. 10. 2021
Daně 

Znovuzavedení osvobození úrokových příjmů nerezidentů z tzv. eurobondů

Dne 30. září 2021 byla ve Sbírce zákonů vyhlášena novela zákona o bankách, do které byla v rámci pozměňovacích návrhů načtena také změna zákona o daních z příjmů. Ta spočívá ve znovuzavedení osvobození úrokových příjmů nerezidentů z tzv. eurobondů, tedy dluhopisů vydávaných v zahraničí poplatníky se sídlem v České republice, a to s účinností od 1. ledna 2022. 

20. 10. 2021
Daně 

OECD: plán implementace dvoupilířového systému

OECD dostála svému slibu a dne 8. října 2021 vydala prohlášení s návrhem harmonogramu implementace dvoupilířového systému pro řešení daňových výzev vyplývajících z digitalizace a globalizace ekonomiky. Společně s prohlášením byla rovněž zveřejněna informační brožura, jejíž součástí jsou také odpovědi na často kladené otázky. Globální dohodu následně schválili i zástupci G20 na svém summitu. 

20. 10. 2021