Daně 

Novinky z DPH [únor 2023]

Novela zákona o DPH, která přinese mimo jiné soubor nových povinností týkajících se finančních institucí provádějících přeshraniční platby, byla doručena do Poslanecké sněmovny. Od ledna je aplikováno nařízení vlády, které stanovuje povinnost poskytování dotací k ceně energií výrobcům či distributorům energie. SDEU vydal rozsudek ve věci týkající se zdanění výher v soutěžích. Podrobnosti se dozvíte v článku.

Počátkem února byla do Poslanecké sněmovny doručena k projednání novela zákona o DPH, která by měla mít účinnost od roku 2024. Dosavadní text novely obsahuje pouze jedinou oblast související s aplikací DPH, konkrétně jde o postupy pro stanovení DUZP při dražbách. Zásadní část novely tvoří soubor nových povinností týkajících se finančních institucí provádějících přeshraniční platby. Za určitých okolností budou muset dotčené instituce tyto platby reportovat (a to zcela bez ohledu na to, zda jsou, či nejsou předmětem DPH).

Již za leden 2023 je aplikováno nařízení vlády č. 5/2023 Sb., stanovující povinnost poskytování dotací k ceně energií výrobcům či distributorům energie. Nařízení by mohlo mít relativně široký dopad, protože ovlivňuje výši základu daně z dodávek energií a nepřímo tak dopadá i na jejich odběratele.

Judikatura SDEU

  • Rozhodnutí SDEU ve věci C-713/21 X, týkající se zdanění výher v soutěžích, doplňuje předchozí judikaturu soudu o dopadech prvku náhody v získání výhry. Současné stanovisko soudu dosavadní nejasnosti v této oblasti ponechalo do určité míry otevřené, je však zřejmé, že role náhody není při posuzování, zda je z výhry nutné odvádět DPH, vždy klíčová.
  • Koncem ledna vyšlo stanovisko generálního advokáta SDEU ve věci C-677/21 Fluvius Antwerpen, ve kterém rozebírá otázku zdanění neoprávněného odběru energií. Generální advokát se několika dílčími úvahami dopracoval k závěru, že zdanění je skutečně nezbytné, pokud určená osoba má nárok na finanční kompenzaci za neoprávněně odebranou energii. Ačkoli se závěrem stanoviska lze patrně souhlasit, některé myšlenky generálního advokáta vyvolávají další otázky. Například to, zda by neměla podléhat dani z přidané hodnoty jakákoli kompenzace vyplacená podnikateli registrovanému k DPH, kterému je odcizeno zboží.
SDEU Nepřímé daně dReport zpravodaj DPH

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right