Daně 

Zářijové novinky z mezinárodního zdanění

Soudní dvůr EU zrušil rozhodnutí, které zakazuje převoditelnost daňových ztrát v Německu. Ztráty stálých provozoven mohou být podle Soudního dvora EU započteny proti ziskům dánských společností v konsolidovaném režimu. Více čtěte v mezinárodních novinkách.

EU: Zrušení rozhodnutí, které zakazuje převoditelnost daňových ztrát v Německu
Ve svém rozhodnutí ze dne 28. června 2018 ve věci Dirk Andres (kauza C-203/16) Soudní dvůr Evropské unie uvedl, že Tribunál v roce 2016 dospěl k nesprávnému závěru, že německá legislativa, která umožňuje převod daňových ztrát do dalších let pro ztrátové podniky, představuje nedovolenou státní podporu. Již v prosinci roku 2017 generální advokát Nils Wahl doporučil, aby Soudní dvůr Evropské unie rozhodnutí Tribunálu zrušil. Podle německého práva mohou být ztráty subjektů, které podléhají dani z příjmu právnických osob, převedeny do následujících daňových let, přičemž ztráty se v těchto letech započtou proti zdanitelnému příjmu.

EU: Ztráty stálých provozoven mohou být započteny proti ziskům dánských společností v konsolidovaném režimu
Dne 4. července 2018 vydal Soudní dvůr Evropské unie rozhodnutí, v němž dospěl k závěru, že dánská nařízení, která mají zabránit dvojímu uplatnění daňových ztrát, porušují základní svobody EU. Toto nařízení se týká především ztrát stálých provozoven na území Dánska patřících nerezidentním společnostem, které jsou odečteny od zdanitelných příjmů dané nerezidentní společnosti v jurisdikci, v níž tato společnost sídlí. Pokud tato jurisdikce neumožňuje zápočet daňových ztrát zahraničních stálých provozoven, mohou být tyto ztráty v Dánsku odečteny od zdanitelného příjmu avšak pouze v rámci konsolidace přidružených společností. Podle soudu je toto pravidlo neslučitelné se zásadou svobody usazování ve Smlouvě o fungování Evropské unie (SFEU). Soud následoval stanovisko generálního advokáta zveřejněné dne 21. února 2018.

EU: posouzení režimu duševního vlastnictví v Lucembursku
Dne 6. července 2018 zveřejnila pracovní skupina, která se zabývám kodexem chování společností rozhodnutí č. 10931/18, které se týká přezkumu lucemburského návrhu zákona upravujícího zdanění duševního vlastnictví. Dle závěrů skupiny s přihlédnutím k podmínkám kodexu chování není režim z pohledu daňové distorze škodlivý.

Německo Lucembursko Dánsko Mezinárodní zdanění dReport zpravodaj
Daně  Deloitte živě 

Dluhová mapa Evropy: Hrozí další krize? Jsou v nebezpečí i české firmy?

Kdy nás čeká další dluhová krize? To je otázka, kterou si pokládá asi každý finanční ředitel. Zpozornět by však měla celá společnost, protože už dnes začíná být situace na některých místech alarmující – například v Rumunsku se může poměr zadlužení domácností a disponibilního důchodu do deseti let vyšplhat až na závratných 249 %! Jak ze srovnání vychází Česká republika? Zanalyzovali jsme dluhová rizika pro vlády, firmy i domácnosti ve 27 evropských zemích. Projděte si naši Analýzu dluhové udržitelnosti. 

9. 7. 2019
Daně 

Krátce z mezinárodního zdanění – červen

Rakousko zvažuje zavedení daně z digitálních služeb k 1. lednu 2020. Podle SDEU nejsou národní soudy oprávněny určovat, zda jsou určité požadavky režimu státní podpory slučitelné se základními svobodami. Ze seznamu nespolupracujících jurisdikcí byly vymazány Aruba, Barbados a Bermudy. Německé finanční soudy nižší instance zavádějí nový výklad „treaty shopping“ pravidel (účelová volba jurisdikce, dle existence výhodné smlouvy o zamezení dvojímu zdanění). Nizozemský odvolací soud rozhodl, že není důvod provádět úpravy u hybridních úvěrů pro účely převodních cen. Polsko zavedlo pravidla pro definici skutečného vlastníka. 

20. 6. 2019