Daně 

Nový zákon podpoří zkrácené úvazky prostřednictvím slevy na pojistném  

Dne 22. července 2022 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 216/2022 Sb., jehož cílem je motivovat zaměstnavatele prostřednictvím slevy na pojistném ve výši 5 %, aby vytvářeli větší počet zkrácených úvazků pro osoby, které z různých důvodů nemohou pracovat na úvazek plný. Tento zákon nabývá účinnosti 1. února 2023.

Novou právní úpravou se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Snížení pojistného na sociální zabezpečení o 5 % se týká specifických skupin zaměstnanců, konkrétně:

 • zaměstnance staršího 55 let;
 • zaměstnance, který je rodičem nebo osvojitelem dítěte mladšího 10 let;
 • zaměstnance, který pečuje o blízkou osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o blízkou osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost);
 • zaměstnance, který se zároveň připravuje na budoucí povolání studiem (na střední nebo vysoké škole); studium se posuzuje podle § 21 odst. 1 písm. a), § 22 a § 23 zákona o důchodovém pojištění;
 • zaměstnance, který v období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, za který se sleva na pojistném uplatňuje, nastoupil jako uchazeč o zaměstnání na rekvalifikaci podle § 109 nebo § 109a zákona o zaměstnanosti;
 • zaměstnance, který je osobou se zdravotním postižením podle § 67 odst. 2 zákona o zaměstnanosti;
 • zaměstnance mladšího 21 let.

Podmínkou pro uplatnění slevy na pojistném bude, aby se sjednaná týdenní pracovní doba zaměstnance pohybovala v rozsahu 8 až 30 hodin týdně, tato podmínka se však nevztahuje na zaměstnance mladší 21 let.

Omezení pro uplatnění nároku na snížené pojistné

K výše uvedeným podmínkám bude nutné naplnit ještě další podmínky, mimo jiné např.:

 • pro uplatnění snížení pojistného nesmí zaměstnanec dosáhnout vyměřovacího základu vyššího než 1,5násobek průměrné mzdy;
 • odpracovaná pracovní doba zaměstnance včetně dob, které se považují za výkon práce nebo služby, u téhož zaměstnavatele nesmí překročit v kalendářním měsíci 138 hodin. Jestliže zaměstnanec nastoupí do zaměstnání v průběhu kalendářního měsíce, upraví se tento limit v příslušném poměru.

Uplatnění snížení sazby

Sleva na pojistném za zaměstnance náleží zaměstnavateli, jen pokud před uplatněním této slevy oznámil České správě sociálního zabezpečení záměr uplatňovat tuto slevu za tohoto zaměstnance. Výše slevy na pojistném za kalendářní měsíc činí 5 % z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců, na které je sleva uplatňována. Sleva náleží poprvé za měsíc únor 2023.

Jak na odvody sociálního pojištění při práci z jiného státu EU?

Číst více arrow-right-icon
Ilustrační obrázek: Jak na odvody sociálního pojištění při práci z jiného státu EU?
Zaměstnanci Přímé daně dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right