Technologie  Právo 

Ochranný svaz autorský dostal pokutu více než 10 milionů korun, vybíral platby za přijímače v prázdných hotelových pokojích

IP/IT právu v únoru dominuje především dvojice rozhodnutí, která negativně dopadá na činnosti kolektivního správce – Ochranného svazu autorského. V obou rozhodnutích je kritizován postup tohoto správce při výběru povinných poplatků, a to v případech provozování chráněné hudby v provozovnách a umísťování televizních přijímačů v hotelových pokojích. Dále se v únorovém TechLaw zpravodaji dozvíte, s jakým zajímavým (a trochu kontroverzním) rozhodnutím přišel SDEU, který se vyjádřil k obchodním praktikám „elektronických antikvariátů“, a také jak se Nejvyšší soud zabýval poskytováním souhlasu se zveřejněním fotografie v případě jejího umístění na sociální síť Facebook.

TechLaw zpravodaj: novinky ze světa IP/IT práva, ochrany osobních údajů, cybersecurity, telekomunikace a spousta dalších informací. Nenechte si ujít další vydání a zaregistrujte se k jeho odběru.

Rozhodnutí Ústavního soudu ve věci povinnosti dokazování ze strany OSA v případě hudební produkce

Ústavní soud se ve svém nálezu ze dne 21. května 2019 sp. zn. III. ÚS 3102/16 vyjádřil k otázce aktivní legitimace a důkazní povinnosti Ochranného svazu autorského (OSA) v případě domáhání se nároku na vydání bezdůvodného obohacení za neoprávněné užití autorských děl. V případě, kdy kolektivní správce vymáhá bezdůvodné obohacení, které může vzniknout, pokud subjekt neoprávněně zpřístupňuje veřejnosti zákonem chráněná díla (například hudbu) ve svých provozovnách, musí prokázat (alespoň druhově), že v příslušné provozovně skutečně docházelo k reprodukci děl, k jejichž ochraně je skutečně povolán. Ústavní soud v konkrétním případě došel k závěru, že pro uplatnění nároku je ze strany kolektivního správce nedostatečné tvrzení, že je „slyšet zřetelně hudba“.

ÚOHS uložil Ochrannému svazu autorskému pokutu za zneužití dominantního postavení

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) uložil kolektivnímu správci Ochrannému svazu autorskému (OSA) pokutu ve výši 10,67 milionu korun za zneužití dominantního postavení. To se dle ÚOHS mělo projevit tím, že v letech 2008 až 2014 požadoval po ubytovacích zařízeních platby za přijímače na pokojích bez ohledu na to, zda tyto pokoje byly obsazeny či nikoliv. OSA v reakci na toto uloženou pokutu podala proti rozhodnutí rozklad s tím, že ÚOHS dospěl k nesprávným právním i skutkovým závěrům.

Soudní dvůr Evropské unie se vyjádřil k otázce distribuce elektronických knih na internetu

Soudní dvůr Evropské unie se ve svém rozhodnutí sp.zn. C-263/18 Tom Kabinet vyjádřil k otázce právního režimu distribuce elektronických knih prostřednictvím internetu. Spor vznikl na základě podnikání společnosti Tom Kabinet Uitgeverij, která nabízela službu spočívající ve vytvoření virtuálního tržiště s „použitými“ elektronickými knihami. V rámci sporu o legitimitu tohoto obchodního modelu vznikla otázka týkající se právní povahy elektronické knihy. Soudní dvůr Evropské unie ve svém rozhodnutí došel k závěru, že poskytnutí elektronické knihy k trvalému užívání prostřednictvím stažení spadá pod pojem „sdělování díla veřejnosti“ a nikoliv pak pojem „rozšiřování díla“. Fakticky má takové rozhodnutí za důsledek to, že zatímco v případě fyzických knih, ale i třeba v případě software (jak došel SDEU v rozhodnutí UsedSoft), dochází k vyčerpání autorského práva prvním prodejem a dílo je tak možné následně prodávat dalším osobám, v případě elektronických knih je pro každý další prodej díla nutný další souhlas autora. Ve světle tohoto rozhodnutí je tak obchodní model „antikvariátu ebooků“ v rozporu s autorským právem.

Zveřejnění fotografie na Facebooku neznamená automaticky svolení s jejím dalším použitím

Nejvyšší soud (NS) se zabýval případem, kdy byl na internetu zveřejněn článek, ke kterému byla bez souhlasu žalobkyně připojena její profilová fotografie z Facebooku. Žalovaný se bránil tím, že profilová fotografie je veřejně přístupná a že použití spadalo pod tzv. zpravodajskou licenci, dle které je možné použít podobiznu člověka i bez jeho svolení přiměřeným způsobem pro účely tiskového, rozhlasového, televizního nebo obdobného zpravodajství. NS nejprve připomněl, že za obdobné zpravodajství lze považovat i zpravodajství internetové a že specifikem profilové fotografie na Facebooku je, na rozdíl od ostatního obsahu na této sociální síti, nemožnost omezit okruh uživatelů, kteří ji uvidí. Skrýt zcela vlastní profil všem uživatelům nelze dle dřívějšího nálezu Ústavního soudu považovat za adekvátní alternativu.

NS v rozsudku uvedl, že zveřejnění profilového obrázku nelze automaticky považovat za svolení s jeho dalším použitím. Výjimka v podobě zpravodajské licence se může uplatnit pouze tehdy, pokud je použití přiměřené ve vztahu k právům na ochranu osobnosti. Z použité fotografie bylo patrné, že žalobkyně byla těhotná, přičemž její těhotenství nesouviselo s obsahem článku. Takové použití NS shledal jako zásah do důstojnosti a cti žalobkyně. NS také poznamenal, že žalobkyně nebyla známou osobou a že nebyl zájem na informování veřejnosti. NS tak uzavřel, že použití fotografie představovalo v tomto případě nepřiměřený zásah do soukromí žalobkyně. Možnost použít cizí podobiznu bez svolení je tedy třeba posuzovat s ohledem na okolnosti každého případu.

Brexit a ochrana duševního vlastnictví v Evropě

Velká Británie k 31. lednu 2020 opustila Evropskou unii. Podoba ochrany průmyslových práv jako ochranných známek a designů, jejichž ochranu je možné získat pro celou EU, a jejichž národní úpravy jsou harmonizovány na evropské úrovni, zůstane zachována v současné podobě pouze do 31. prosince 2020. Vláda Velké Británie se také rozhodla, že nebude implementovat evropskou copyrightovou směrnici.

IP/IT právo TechLaw zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right