Daně 

Odpuštění a zánik příslušenství daně a penále z pojistného podle nových zákonů

Ve fázi legislativního schvalování jsou nyní zákony o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů a o mimořádném odpuštění penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a exekučních nákladů, které navazují na první dvě vlny milostivého léta, jež proběhly v roce 2022. Milostivé léto se týkalo prominutí příslušenství (zejména nákladů řízení, úroků a penále) v případě dluhů fyzických osob (podnikajících i nepodnikajících) na dani a pojistném na sociální zabezpečení vymáhaných soudními exekutory.

Vzhledem k tomu, že dluhy na dani a pojistném na sociální zabezpečení jsou v současné době vymáhány soudními exekutory jen ve výjimečných a odůvodněných případech, úprava milostivého léta na většinu dluhů z příslušenství na dani či pojistném nedopadla.

V nyní projednávaných zákonech budou moct poplatníci požádat o odpuštění příslušenství na dani a pojistném na sociální zabezpečení, aniž by jejich odpuštění bylo podmíněno soudní exekucí.

Příslušenství daně, a to úroky z prodlení, úroky z posečkané částky, penále, pokuty za opožděné tvrzení daně a náklady řízení včetně exekučních nákladů, budou prominuty na základě splnění následujících podmínek:

  • Příslušenství daně nebylo doposud uhrazeno.
  • Žádost o odpuštění bude podaná mezi 1. červencem 2023 a 30. listopadem 2023.
  • Poplatník do 30. listopadu 2023 uhradí nedoplatek na dani, s kterým příslušenství souvisí.

K odpuštění dojde i v případě, že poplatník na základě dalších podmínek daných zákonem mezi 1. červencem 2023 a 30. listopadem 2023 požádá o rozložení úhrady daného nedoplatku na splátky a nejpozději ve dnech splatnosti jednotlivých splátek dojde k úhradě daného nedoplatku.

Podmínky pro odpuštění penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a exekučních nákladů jsou navrženy v novém zákoně obdobně jako u odpuštění příslušenství daně.

Zároveň by na základě nového zákona mělo automaticky ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, tj. k 1. červenci 2023, dojít k zániku nedoplatků na dani nebo na příslušenství daně vzniklých do 30. září 2022 v případě, že nedoplatky:

  • jsou nižší než 30 Kč, jde-li o daň z nemovitých věcí;
  • jsou nižší než 200 Kč v ostatních případech;
  • u jednoho správce daně v součtu nepřesáhly částku 1000 Kč.
Sociální zabezpečení Přímé daně dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right