Daně 

Oznámení o vyhlášení nové výzvy OP ŽP

Ministerstvo životního prostředí plánuje vyhlásit ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR výzvu na podporu projektů pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014–2020. Jedná se o výzvu č. 150 z prioritní osy 3, zaměřené na zpracování odpadu s cílem zkvalitnění procesu nakládání s odpady, snížení produkce odpadů a prevence environmentálních rizik.

Cílem výzvy je podpořit projekty zaměřené na výstavbu a modernizaci zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů, zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury a zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů.

Žádat o dotaci mohou dle jednotlivých podporovaných aktivit jak veřejné, tak také podnikatelské subjekty. Míra podpory na jeden projekt činí maximálně 85 % z celkových způsobilých nákladů.

Mezi způsobilé výdaje, na které se vztahuje dotace, patří:

  • Výdaje na stavební práce a související služby
  • Pořízení hmotného (zařízení) a nehmotného majetku
  • Zkoušky a dokumenty související s uváděním majetku do trvalého provozu
  • U velkých projektů zpracování komplexní analýzy nákladů a přínosů
  • Zpracování analýzy potenciálu produkce odpadů

Příjem žádostí: 2. března 2020 – 1. června 2020

Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right