Daně 

Pátá výzva programu Úspory energie

Pátá výzva programu Úspory energie podporuje projekty zaměřené na snížení energetické náročnosti podniku. Podporovány jsou aktivity jako například rekonstrukce a modernizace zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu, rozvodů elektřiny, plynu a tepla s cílem zvýšení účinnosti, modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů, snižování energetické náročnosti výrobních a technologických procesů, modernizace a zavádění systémů měření a regulace, instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku.

 • Kdo může o dotaci žádat:
  • Malé, střední a velké podniky
 • Na co se dotace vztahuje:
  • Dlouhodobý hmotný majetek
  • Dlouhodobý nehmotný majetek potřebný k provozování dlouhodobého hmotného majetku
  • Energetický posudek
  • Projektová dokumentace
  • Výdaje na organizaci výběrového řízení
  • Inženýrská činnost
 • Výše dotace na jeden projekt:
  • 500 tis. Kč – 15 mil. EUR
  • Podpora na energetický posudek, projektovou dokumentaci, organizaci výběrového řízení a inženýrskou činnost je poskytována v režimu de minimis
 • Míra podpory na jeden projekt:
  • Maximálně 50 % způsobilých výdajů pro malé podniky
  • Maximálně 40 % způsobilých výdajů pro střední podniky
  • Maximálně 30 % způsobilých výdajů pro velké podniky
 • Míra podpory na energetický posudek, projektovou dokumentaci, organizaci výběrového řízení a inženýrskou činnost:
  • Maximálně 50 % způsobilých výdajů pro malé podniky
  • Maximálně 40 % způsobilých výdajů pro střední podniky
  • Maximálně 30 % způsobilých výdajů pro velké podniky
 • Příjem žádostí:
  • 16. září 2019 – 30. dubna 2020

Jedná se o průběžnou výzvu. Projekt musí být realizován na území České republiky, mimo území hlavního města Prahy, kdy rozhoduje skutečné místo, kde je projekt realizován.

Článek je součástí zpravodaje dReport – srpen  2019, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

Úspory energie Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj
Daně 

Krátce z mezinárodního zdanění [únor 2020]

Představitelé USA a Francie se dohodli na kompromisu pro výběr daně z digitálních služeb ve Francii. Australská finanční správa se zaměřuje na správnost zdanění mezinárodních transakcí, které zahrnují nehmotný majetek. Korejský nejvyšší soud potvrdil, že kterýkoli zahraniční veřejný subjekt kolektivního investování (veřejný fond) může být podle příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění uznán jako rezident a skutečný vlastník příjmů plynoucích z korejského zdroje. SDEU rozhodl, že nizozemský požadavek na vrácení srážkové daně z dividend nerezidentské finanční investiční instituci může představovat porušení práva EU. Nejen o tom se dočtete v novinkách z oblasti mezinárodního zdanění. 

21. 2. 2020
Daně 

Firmy mohou využít změnu pravidel pro vykazování dodávek do konsignačních skladů dle evropské směrnice

Od 1. ledna 2020 platí v EU novela směrnice o DPH, která přináší mimo jiné změnu pravidel pro vykazování dodávek do konsignačních skladů. Ta se týká plátců daně, kteří uskutečňují dodání zboží svým odběratelům do konsignačních skladů umístěných v jiných členských státech EU. Česká republika zatím nedotáhla implementační proces evropské směrnice do konce, a tak je v současné době na samotných plátcích daně, zda se jí budou řídit, nebo zda setrvají u v ČR dosud platných pravidel. 

20. 2. 2020