Daně 

Plánované změny daně z příjmu pro rok 2020

V Poslanecké sněmovně ČR jsou aktuálně projednávány dvě novely zákona o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů), které by mohly vejít v platnost v roce 2020. Tyto novely, sněmovní tisk 572 a sněmovní tisk 509, přináší následující návrhy změn.

Změna zdanění úrokových příjmů plynoucích z dluhopisů emitovaných před 1. lednem 2013

 • Základ daně u úrokových příjmů plynoucích z dluhopisů emitovaných před 1. lednem 2013 se zaokrouhloval na celé koruny směrem dolů (tzv. jednokorunové dluhopisy). Následně došlo ke změně tohoto postupu, kdy se začala zaokrouhlovat až daň z celkového příjmu od jednoho emitenta. Tato úprava však dle přechodných ustanovení na úrokový příjem z dluhopisu emitovaného před 1. lednem 2013 (tzv. jednokorunové dluhopisy) nedopadala.
 • Aktuálně je navrženo speciální přechodné ustanovení, které tuto výjimku pro dluhopisy emitované před 1. lednem 2013 ruší, tak aby se všechny úrokové příjmy zaokrouhlovaly až na úrovni daně z celkového příjmu od jednoho emitenta, a to bez ohledu na datum emise dluhopisu. To by v praxi znamenalo, že v případě schválení novely by již u všech dluhopisů byl aplikován nový postup při zaokrouhlování.

Změna metody tvorby a daňové uznatelnosti technických rezerv v pojišťovnictví

 • Podle navrhované úpravy budou pojišťovny a zajišťovny nově zohledňovat jako daňově uznatelné výdaje tvorbu rezerv podle zákona o pojišťovnictví, který vychází ze směrnice Solventnost II, a nikoliv technické rezervy tvořené podle právních předpisů upravujících účetnictví. Technické rezervy tvořené podle účetních předpisů tak již nadále nebudou daňově uznatelným výdajem. Další změnou v přístupu je, že vzhledem k tomu, že se o technických rezervách tvořených podle zákona upravujícího pojišťovnictví neúčtuje, budou rezervy v pojišťovnictví promítány do základu daně formou mimoúčetních úprav výsledku hospodaření.
 • Předpokládá se, že přechod na nový systém povede k poměrně velkému dopadu na daňovou povinnost pojišťoven a zajišťoven, proto se navrhují přechodná ustanovení, která by tuto jednorázovou daňovou povinnost měla rozložit na dvě zdaňovací období.

Omezení osvobození výher z hazardních her pro fyzické osoby

 • Nově by měly být osvobozovány výhry z hazardních her od daně z příjmů pouze do částky 100 000 Kč (například Sazka, Sportka, včetně účtenkové loterie). Tuzemský provozovatel, který vyplatí výhru vyšší než 100 000 Kč, tak bude povinen srazit nebo vybrat daň z tohoto příjmu. Pokud se bude jednat o výhru z obdobné zahraniční soutěže, je tento příjem nesnížený o výdaje základem daně a fyzická osoba ho musí uvést v daňovém přiznání.

Úpravy v návaznosti na implementaci směrnice ATAD

 • Zamezení duplicitnímu zahrnutí tzv. kapitalizovaných úroků do výpočtu limitu pro uznatelnost výpůjčních výdajů (dle návrhu bude možné použít již pro zdaňovací období započatá od 1. dubna 2019)
 • Řešení omezení uznatelnosti výpůjčních výdajů u společníků osobních společností – např. k.s. a v.o.s. (dle návrhu bude možné použít již pro zdaňovací období započatá od 1. dubna 2019)
 • Nastavení režimu zdanění při přeřazení majetku bez změny vlastnictví z jiného členského státu Evropské unie do České republiky pro cenné papíry oceňované reálnou hodnotou
 • Nová pravidla zdanění zahraniční ovládané společnosti pro případ, kdy je taková společnost držena nepřímo přes základní investiční fond (dle návrhu bude možné použít již pro zdaňovací období započatá od 1. dubna 2019)

Ostatní změny

 • Za mateřskou společnost je navrženo považovat vedle obce a dobrovolných svazků obcí i další veřejnoprávní korporace v podobě krajů a státu, resp. České republiky
 • Vymezení a sjednocení terminologie týkající se mezinárodních smluv (zahrnuje i zákon upravující zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu)
 • Zpřesnění právní úpravy v otázce, kdy poplatník může daň zaplacenou v zahraničí uplatnit jako daňově uznatelný výdaj

Článek je součástí zpravodaje dReport – září 2019, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

Novela zákona o daních z příjmů Daň z příjmů dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right