Daně 

Podmínky pro čerpání výhod ze smlouvy o zamezení dvojímu zdanění s Korejskou republikou

Dne 20. prosince 2019 vstoupila v platnost nová verze smlouvy o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovým únikům v oboru daní uzavřená mezi Českou republikou a Korejskou republikou („Smlouva“). V souladu s článkem 27 Smlouvy se ustanovení týkající se daně vybírané srážkou u zdroje použijí na příjmy, jež byly vyplaceny nebo připsány k 1. lednu 2020. U ostatních příjmů se pak ustanovení Smlouvy použijí až pro zdaňovací období začínající 1. ledna 2020 a později.

V souladu s články 10, 11 a 12 má právo na zdanění příjmů plynoucích v podobě dividend, licenčních poplatků nebo úroků rovněž smluvní stát, na jehož území mají tyto příjmy zdroj. Zdanění těchto příjmů ve státě zdroje může být omezeno maximální 5procentní sazbou, úrokové příjmy lze případně plně osvobodit, pokud je jejich příjemce také jejich skutečným vlastníkem a současně rezidentem druhého smluvního státu.

Jakým způsobem lze prokázat právo na využití těchto výhod, mělo být předmětem další dohody smluvních států. Podle Sdělení Ministerstva financí České republiky vydaného ve Finančním zpravodaji č. 7/2020 dne 15. dubna 2020 („Sdělení“) musí český poplatník, který je skutečným vlastníkem příslušného příjmu, předložit korejskému plátci daně žádost o sníženou sazbu daně spolu s doplňujícími dokumenty (např. potvrzení o českém daňovém domicilu). Plátce daně by pak měl sám vyhodnotit, zda jsou podmínky pro využití výhodnějšího režimu splněny či nikoliv. Pokud nejsou, může plátce požadovat od poplatníka doplnění dalších nezbytných informací, případně aplikaci výhodnějšího režimu odmítnout.

Plátce daně je současně povinen žádost předloženou poplatníkem doložit na příslušný daňový úřad, a to v termínu do devátého dne měsíce následujícího po měsíci, kdy byla realizována platba příslušného příjmu. Sdělení rovněž uvádí, že žádost poplatníka o čerpání výhody ze Smlouvy musí být předložena na patřičném korejském formuláři.

Vydáním tohoto Sdělení současně pozbývá platnost pokyn č. 251/62 754/1995 upravující uplatňování původní verze Smlouvy z roku 1992.

Dvojí zdanění Mezinárodní zdanění dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right