Daně 

Podpora na odstraňování starých ekologických zátěží z OPŽP

Operační program Životní prostředí je základním dotačním programem v oblasti ochrany životního prostředí. Dne 15. 3. 2023 byl aktualizován harmonogram plánovaných výzev na rok 2023, který se zaměřuje mimo jiné na posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury.

Mezi zajímavé výzvy pro podnikatelské i nepodnikatelské subjekty v rámci tohoto harmonogramu nepochybně patří dvě z plánovaných výzev, a to 34. výzva s názvem Průzkum rozsahu znečištění horninového prostředí a rizik s ním spojených, včetně návrhu efektivního řešení, a 35. výzva s názvem Odstranění rizik kontaminace ohrožující lidské zdraví, vodní zdroje nebo ekosystémy a rekultivace starých skládek.

Na co lze získat podporu:

Jednotlivé výzvy na sebe vzájemně navazují svým zaměřením a jejich cílem je trvalé odstranění starých ekologických zátěží. Výzvy podporují podnikatelské subjekty v rámci celé České republiky.

V rámci 34. výzvy budou podporovány aktivity, jako je realizace průzkumných a doprůzkumných prací a zpracováni analýz rizik kontaminovaných nebo potenciálně kontaminovaných lokalit. Konkrétně se může jednat o rešeršní práce, vrtné a sondážní práce, odběry a analýzy vzorků, poloprovozní testy, vybudování a následná likvidace dočasných či trvalých hydrologických objektů ad. Výstupem těchto prací by pak měla být analýza rizik, která prokáže míru kontaminace dané lokality a která navrhne další postupy sanačních prací.

V návaznosti na 34. výzvu jsou potom v rámci 35. výzvy podporovány projekty sanací nejvážněji kontaminovaných lokalit, u kterých byla analýzou rizik ověřena kontaminace představující neakceptovatelné riziko pro lidské zdraví. Vzhledem ke zmiňované návaznosti nejsou podporované aktivity 34. výzvy. Naopak podpořit lze výdaje na odstranění, enkapsulaci, imobilizaci či eliminaci kontaminace v dané matrici nebo odstranění ohniska kontaminace, včetně stavebních rekonstrukcí či technologií. Konkrétně se tak může jednat například o geologické práce, demoliční práce nebo transport a odstranění nadlimitních odpadů, rekultivaci lokality apod.

Kdo může o dotaci žádat: Podnikatelské i nepodnikatelské subjekty, vlastníci a nájemníci zasažených území a subjekty nakládající s odpady

Místo realizace: Celé území ČR včetně Prahy

Ekologie Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right