Daně 

Pohled NSS na skutečné vlastnictví u sublicence

Nejvyšší správní soud (NSS) vynesl koncem minulého roku rozsudek ve věci uplatnění srážkové daně na příjem vyplácený mezi dvěma českými daňovými rezidenty na základě podmínek uzavřené sublicenční smlouvy. NSS ve svém rozhodnutí (10 Afs 140/2018 – 32) konstatoval, že česká společnost, která byla příjemcem licenčních poplatků, byla ve skutečnosti pouze „průtokovým“ článkem a skutečným vlastníkem licenčních poplatků byla ruská společnost (daňový nerezident). Tato nerezidentní společnost poskytla licenci české společnosti, která dále zajistila výrobu na základě sublicenční smlouvy u jiné české společnosti (žalobkyně/stěžovatelka).

Krajský soud v Českých Budějovicích a následně i NSS dospěly k závěru, že česká entita byla pouze příjemcem licenčních poplatků, ale ne jejich skutečným vlastníkem, neboť byla povinna odvádět ruské společnosti coby poskytovateli licence (s nímž měla licenční smlouvu) poplatky ve stejné výši, v jaké je jí samotné odváděla žalobkyně z titulu sublicenční smlouvy. Dle soudu tak není naplněn § 19 odst. 6 zákona o daních z příjmů, který definuje skutečného vlastníka jako osobu, která platby přijímá ve svůj vlastní prospěch, a nikoliv jako zprostředkovatel, zástupce nebo zmocněnec pro jinou osobu. Tato skutečnost měla být žalobkyni z kontextu zřejmá, a tudíž měla z těchto poplatků srazit a odvést daň v 10% sazbě (podle čl. 12 bodu 2 smlouvy o zamezení dvojímu zdanění mezi Českou republikou a Ruskou federací).

NSS nevidí důvod v rozlišování mezi zdaněním pravidelných opakovaných plateb, jejichž výše se odvíjí od hodnoty produkce, a zdaněním tzv. jednorázové (první) platby za poskytnutí licence. Předmětem daně dle českého zákona o daních z příjmů jsou náhrady za poskytnutí práva na užití jiných hospodářsky využitelných poznatků (know-how); přičemž i jednorázová platba poskytovateli licence (sublicence), kterou stěžovatelka označuje jako poplatek za uzavření licenční smlouvy, patří do této kategorie.

Odpovědnost je na straně plátce daně

Rozhodnutí NSS je poměrně krátké, nejsou v něm podrobně popsány detaily smluv a vzájemných vztahů, a ani jakou roli v daném případu hrála případná reorganizace příjemce (sub)licenčních poplatků. Kasační stížnost v podstatě pouze kopíruje původní žalobu, kterou zamítl již předtím krajský soud, aniž by se žalobkyně jakkoliv vypořádala s jeho argumenty. NSS tak uzavřel, že podle české legislativy zodpovídá česká společnost jako plátce příjmů za sražení a odvedení daně ve správné výši, a jelikož byly žalobkyni známy skutečnosti, že skutečným vlastníkem licenčních poplatků je nakonec nerezidentní společnost z Ruska, a nikoliv česká společnost, měla srazit a odvést srážkovou daň v souladu s příslušnou smlouvou o zamezení dvojímu zdanění.

V praxi toto většina plátců ověřuje při výplatách příjmů do zahraničí, nicméně v kontextu daného judikátu je třeba touto optikou nahlížet i na tuzemské platby – zejména pokud existují indicie nebo pochybnosti, zda je příjemce příjmů i jejich skutečným vlastníkem.

Připomínáme, že na jaře minulého roku vydal Evropský soudní dvůr zajímavé judikáty, které se týkaly požadavku skutečného vlastnictví ve vztahu k aplikaci osvobození od srážkové daně na základě evropských směrnic. (Více v článku Výklad skutečného vlastnictví soudním dvorem EU) Nejudikoval v nich však koncept skutečného vlastnictví jako takového, ale spíše zneužití práva. Toto téma je poměrně aktuální i v okolních zemích. Doporučujeme proto prověřit daňové aspekty vyplácených příjmů a nastavení případných opatření tak, aby vaše společnost nebyla jako plátce vystavena riziku doměření daně.

Daň z příjmů Přímé daně dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right